English version

Jednoduchy zesilova? 2x 100W RMS

    Toto je jednoduché zapojení vykonného hudebního zesilova?e s poctivym vykonem 2x 100W RMS (?ádné P.M.P.O.). Impedance reproduktor? je 4 ohmy. Zesilova? pracuje ve t?ídě AB. Vyu?ívá integrované obvody TDA7293 s MOSFETovym vystupem. Podobají se TDA7294, ale mají maximální dovolené napětí zvy?ené ze 100V na 120V a jsou vybaveny i detektorem o?ezání. Ní?e je schéma zapojení jednoho kanálu zesilova?e a klasického sí?ového zdroje pro cely zesilova? (spole?ny pro oba kanály). Stereo logaritmicky potenciometr P1 slou?í k nastavení hlasitosti. LED1 indikuje o?ezání signálu. To m??e byt zp?sobeno nap?. poklesem napájecího napětí zesilova?e, p?íli? velkym zvlněním na filtra?ních kondenzátorech, jejich p?íli? malou kapacitou a nebo jednodu?e p?íli? silnym vstupním signálem. Ka?dy kanál má vlastní indikátor. Indikátory o?ezání lze vypustit. Napájecí zdroj zesilova?e je symetricky s klasickym sí?ovym transformátorem. Kondenzátory 100n umístěte co nejblí?e k integrovanym obvod?m, aby nedo?lo k rozkmitání zesilova?e a následnému zkreslování nebo p?eh?ívání. Funkce Mute a Standby nejsou vyu?ity. Ani bez jejich vyu?ití nedochází na vystupech k ?ádnym vyraznym impulz?m během zapínání ?i vypínání. Pokud pot?ebujete, m??ete tyto vstupy vyu?ít nap?. k pohotovostnímu vypínání zesilova?e.

     Pozor! Za?ízení se napájí sí?ovym napětím. Je nutno pou?ít vhodnou pojistku. P?i ?patné konstrukci obvodu se m??e sí?ové napětí dostat do v?ech ?ástí. Napětí zdroje a sekundární napětí transformátoru m??e byt také nebezpe?né. Kondenzátory mohou z?stat nabité i po vypnutí. V?e děláte jen na vlastní nebezpe?í a zodpovědnost.


Schéma jednoduchého zesilova?e 2x 100W RMS a jeho zdroje.


Chladi?


První testy jednoho kanálu zesilova?e


Univerzální deska osazená oběma kanály zesilova?e 2x 100W


Testování s oběma kanály (provizorní kondenzátory)


Nové kondenzátory p?ipravené k instalaci. Dokumentaci mechanické konstrukce zesilova?e doplním později...


Video - testování jednoduchého zesilova?e 2x 100W RMS. Reproduktor, umělé zátě?e a test indikátoru o?ezání.P?idáno: 27. 9. 2012
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏