English version

T?ífázové vyboje s 9ti MOTy

     Toto je dal?í z konstrukcí, která sice nemá ?ádné praktické vyu?ití (nebo mě zatím ?ádné nenapadlo), ale p?esto p?sobí velice efektně :). Jedná se o t?ífázovy vyboj - vyboj, ktery ho?í mezi t?emi elektrodami napájenymi z trojfázového vysokého napětí. Elektrody jsou uspo?ádány do vodorovného rovnostranného trojúhelníka. Strana trojúhelníka byla během pokus? asi 5 - 15cm. Vyboj dosahoval vy?ky i 80cm. Na elektrody jsem později umístil plí?ky se solí, ?ím? se vyboje zbarvily do oran?ova.
     Jako zdroj t?ífázového VN bylo pou?ito 9 MOT? (traf z mikrovlnek), 3 paralelně v ka?dé fázi. Spodní konec sekundáru byl pro zvy?ení napětí spojen s fází. Proud byl omezen na sekundární straně rezonan?ními kondenzátory - na ka?dé fázi 5ks kondenzátor? z mikrovlnky, tedy cca 5uF na 2100V~ (Zku?ební napětí těchto kondenzátor? je údajně 7100V~ a 9000V= ). Odběr zdroje je okolo 30A na ka?dé fázi. Jisti? 16A p?i tomto proudu padá asi po 20s. Aby nedocházelo k padání jisti?e p?i zapínání zdroje, p?ipojuje se ka?dá fáze nejprve p?es tlumivku cca 35mH a poté teprve p?ímo. Místo tlumivky by ?lo pou?ít i odpor.

     Pozor! Vystupní napětí jednoho transformátoru z mikrovlnné trouby je okolo 2100V~ 50Hz a proud se pohybuje v ?ádu ampér. Jejich spojováním m??e byt dosa?eno je?tě vy??ích napětí a proud?. Vystupní vysoké napětí je smrtící a m??e p?eklenovat velké vzdálenosti. K úrazu elektrickym proudem proto m??e dojít i bez kontaktu s vodivymi ?ástmi. Kondenzátory mohou z?stat nabité i po vypnutí. P?i práci s tímto za?ízením hrozí vznik po?áru. Vyboje vytvá?ejí jedovaté plyny. V?e děláte na vlastní nebezpe?í. Autor nebere ?ádnou zodpovědnost za va?e p?ípadné újmy na zdraví, ?ivotě, majetku ?i jiné.


Schéma t?ífázového zdroje VN s 9 MOTy a 15 kondenzátory pro vytvá?ení vyboj?


T?ífázové vyboje ze zdroje


Dal?í 3F vyboje


Vyboje se solí (NaCl) na elektrodách.500
Zdroj s 9 MOTy

500


480
Elektrody se solí


Video - T?ífázové vyboje s 5uF a poté 4uF


Video - T?ífázové vyboje se solí a 5uFP?idáno: 19. 10. 2011
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏