English version

Indikátor napětí autobaterie

     úvod: Tento indikátor signalizuje stav napětí autobaterie ve t?ech stupních: Vybitá baterie, dobrá baterie, p?ebíjení. Hodí se jako doplněk ka?dého vozidla s 12V sítí a po mírné úpravě ho lze pou?ít i pro 24V sí?. P?i vybité baterii svítí pouze ?lutá LED. Pokud je baterie dostate?ně nabitá, rozsvítí se i zelená LED. Pokud dojde k p?ebíjení baterie, rozsvítí se i t?etí, ?ervená LED.
     Popis: Schéma indikátoru je na obr. 1. Základem indikátoru je dvojity opera?ní zesilova? (OZ) s otev?enym kolektorem typu LM393. Ten mě?í napájecí napětí p?es trimry P1 a P2 a s rostoucím napětím postupně rozsvěcí dal?í LED. Pokud svítí více LED, jsou zapojeny v sérii a neberou tedy vět?í proud. Pokud byste pou?ili klasicky OZ jako nap?. LM358, LM1458 nebo MC4558, p?idejte sériovy odpor i LEDkám 2 a 3, viz obr. 2. V takovém p?ípadě bude svítit v?dy jen jedna LEDka. Prahové hodnoty nastavte trimry P1 a P2. P1 nastavuje napětí, p?i kterém se rozsvítí LED 2. To by mělo byt cca 9,5 - 10V, proto?e p?i ni??ím napětí se olověny akumulátor pova?uje za zcela vybity. P2 nastavuje napětí, p?i kterém se rozsvítí LED 3. To by mělo byt cca 14 - 15V, proto?e vy??í napětí ji? znamená p?ebíjení. Referen?ní napětí zaji??uje zenerova dioda ZD. Nastavení indikátoru je vhodné provést s pomocí regulovatelného zdroje.

     Varování:
Za?ízení je nutno p?ipojit ke vhodnému bodu palubní sítě vozidla a to jedině p?es vhodnou pojistku, jinak m??e hrozit po?ár nebo po?kození vozidla.


Obr. 1 - Schéma LED indikátoru napětí autobaterie s LM393


Obr. 2 - úprava pro LM358, LM1458 nebo MC4558


Test indikátoru s LM393 v kontaktním poli.


Video - testování indikátoru napětí autobaterie se t?emi LED a LM393P?idáno: 6. 9. 2011
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏