English version

Vysíla? 7MHz AM 5W

     Zde je schéma jednoduchého vysíla?e v pásmu krátkych vln 7MHz (40m). Obvod obsahuje 4 tranzistory, bě?né typy lehce k sehnání. První tranzistor pracuje jako oscilátor ?ízeny je krystalem. Frekvenci lze upravit změnou krystalu, změna je mo?ná v rozmezí cca od 3.5 do 14 MHz. Druhy stupeň je zesilova?. Zde se je?tě pracuje s malym vykonem a proto m??e byt v kolektoru pro jednoduchost pouhy odpor. T?etí stupeň má v kolektoru LC ?lánek. Tranzistor má maly chladi?, na jeho vystupu je ji? vykon témě? 1W. V tomto stupni je také zavedena AM modulace. Modula?ní tlumivka má velkou induk?nost, lze pou?ít i sekundár nějakého malého trafa. Já pou?il 9V vinutí z trafa 220/9V 1,6VA. Dvojitá tlumivka oscilátoru má 2x 6 závit? drátem 0,5mm na feritovém vále?ku pr?měru 5mm. Tlumivka t?etího stupně je vzduchová a má 24 závit? vinutych drátem 0,5mm na pr?měru 10mm. Tlumivka posledního stupně je vzduchová a má 20 závit? vinutych drátem 0,8mm na pr?měru 15mm. Modulovany signál budí poslední tranzistor, ktery pracuje jako zesilova? t?ídy A. Má dostate?ně velky chladi?. Za kolektorem je obvod pro omezení harmonickych. Ladícím kondenzátorem se p?izp?sobuje anténa. ?árovka na vystupu slou?í jen jako kontrola a je mo?né ji po o?ivení nahradit zkratem.
     P?i uvádění do chodu sta?í p?ipojit anténu a zdroj nf signálu. Obvod se napájí napětím 12V a odběr je cca 800mA. Pak u? sta?í jen nastavit ladící kondenzátor. Pozor - p?i zapnutí vysíla?e bez p?ipojené antény m??e dojít k po?kození (zejména koncového tranzistoru).

     Pozor! Pou?ívání tohoto vysíla?e bez povolení je ilegální.


schéma vysíla?e 7MHz 5W AM (40m)


Takto vypadá m?j vysíla?, v krabi?ce je zabudován i potenciometr hlasitosti a tla?ítko pro morzeovku. Pou?il jsem plechovou krabici od jakéhosi datového p?epína?e.

Upozornění pro lamy:
Na dotazy, jaky dosah má tento krátkovlnny vysíla?, neodpovídám.P?idáno: 2002
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏