English version

Electro antiperspirant - Zkoumání

     Do ruky se mi náhodou dostal p?ístroj zvany Electro antiperspirant (Iontoforéza), slou?ící k lé?bě nadměrného pocení. Nedalo mi to, abych neprozkoumal, jak funguje. Ukázalo se, ?e principem je pr?tok stejnosměrného proudu lidskym tělem v prvník kroku v jedné polaritě ve druhém kroku pak v opa?né polaritě. Proud se k lidskému tělu p?ipojuje prost?ednictvím dvou vodních lázní pro vlo?ení rukou nebo nohou.

     P?ístroj se napájí ze 4 tu?kovych baterií. Je vybaven digitálním miliampérmetrem, p?epína?em polarity, potenciometrem k nastavení proudu (k němu je p?idru?en vypína?), dvoubarevnou LED diodou indikující provoz (zelená) ?i chybu (?ervená) a dvěma zdí?kami pro kabely. Maximální uváděny proud je 30mA a maximální napětí do zátě?e 1000 ohm je 45V. To souhlasí s namě?enymi údaji. Napětí naprázdno bylo změ?eno 136V. ?ervená LED pravděpodobně indikuje p?íli? nízkou vystupní impedanci (zkrat elektrod). Elektrody se p?ipojují k p?ístroji dvěma kabely s krokosvorkami. P?ístroj je vyroben v ?eské Republice, co? je po revoluci ji? poměrně vzácné.

     Já jsem p?ístroj na sobě nezkou?el. Podle u?ivatel? opravdu funguje, ale rozsah regulace proudu je pry zbyte?ně velky, a tak p?ístroj vět?inou pou?ívají s potenciometrem nastavenym poblí? nejni??ích hodnot.

     Upozornění:
-Tento ?lánek je ur?en k nasycení zvědavosti elektrotechnickych odborník?, nikoliv pro laickou ve?ejnost.
-To, co ?lánek popisuje, NENí správnym pou?itím popisovaného p?ístroje. Nejedná se o návod k jeho pou?ití!
-Nesprávné pou?ití p?ístroje m??e byt nebezpe?né nebo p?ístroj po?kodit!


Iontoforézní p?ístroj Electro antiperspirant, ktery bude podroben zkoumání :).


Proud do zátě?e 1000 ohm (1 kiloohm).


Napětí naprázdno je cca 130 - 140V.

?títek p?ístroje s údaji (max. 45V / 1000ohm, 0-30mAss, doba provozu 50 minut, 4 AA bateri 1,2 - 1,5V.Video.P?idáno: 30. 5. 2015
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏