English version

úprava zdroje AT / ATX na regulovatelny stabilizovany zdroj 3-15V
Dvoj?inny (polom?stkovy) zdroj

    Ka?dy bastlí? pot?ebuje nějaky napájecí zdroj. Laboratorní zdroje jsou drahé, a proto se vět?inou vyu?ívá to, co je po ruce. Jako zdroj malych napětí s velkym proudem se nej?astěji pou?ívají zdroje z po?íta??. Jejich nevyhodou je v?ak nestabilizované napětí a ?asto také nutnost zatí?it oba hlavní vystupy (5 i 12V) p?ibli?ně stejnym vykonem. Proto zde uvádím jednoduchou úpravu, jak ze zdroje AT nebo ATX vytvo?it regulovatelny stabilizovany zdroj 3 - 15V s proudem odpovídajícím p?vodnímu 12V vystupu. Zpětná vazba stabilizace je zapojená na 1. vyvod Obvodu TL494 (nebo jeho ekvivalentu KA7500, KIA494, DBL494 - stejné zapojení má 90% zdroj?). Referen?ní napětí je 2,5V (tzn. obvod reguluje vystupní napětí tak, aby odporovy děli? vytvo?il napětí právě 2,5V). P?vodně je stabilizace spojena s vystupy 5 i 12V a funguje správně jen p?i rovnoměrném zatí?ení obou vystup?. Po úpravě je zapojena pouze na 12V vystup. Potenciometrem je mo?né regulovat napětí v rozmezí 3 - 15V. Potenciometr lze nahradit pevnym odporem. U zdroj? ATX m??ete větrák p?ipojit na 5VSB, aby na něj regulace neměla vliv. P?i úpravách se vám mohou hodit schémata PC zdroj? AT a ATX.

Vyvody zdroje:
?luté ... 12V
?ervené ... 5V
?erné ... 0V (spole?ny pól, zem)
Zeleny ... Vypínání do pohotovosti, je jen u ATX, spojit s ?ernym aby se zdroj rozběhl.


     VAROVáNí !!!
Ve zdroji je nebezpe?né sí?ové napětí. Kondenzátory mohou z?stat nabité i po vypnutí. Nevhodně upraveny zdroj m??e byt nebezpe?ny. úpravu provádíte na vlastní nebezpe?í.


Schéma úpravy PC-zdroje AT / ATX na regulovatelny stabilizovany zdroj 3-15V
Schéma úpravy PC-zdroje AT / ATX na regulovatelny stabilizovany zdroj 3-15V

vyvod 1 obvodu xx494
Vyvod 1.


Jedno?inny propustny zdroj

Stále ?astěji se setkávám se zdroji ATX, které místo polom?stku NPN tranzistor? pou?ívají tzv. jedno?innou propustnou topologii s jedinym spína?em - MOSFETem na 800-900V. V těchto zdrojích není obvod TL494, ale obvod UC3843 na primární straně. Zpětná vazba je zavedena p?es optron. Napětí je snímáno pomocí obvodu TL431 (GL431, AZ431 - písmena se mohou li?it). Tento obvod má té? referenci 2,5V, tak?e princip je podobny. Z referen?ního pinu (R) vedou opět odpory na zem, +5V a +12V. Navíc je tu RC ?lánek mezi referencí a katodou, ten je nutno ponechat. úprava odporového děli?e je z?ejmá ze schématu ní?e. Pokud má TL431 v anodě odpor (ve schématu 22R), nahradí se zkratem. Dále je pot?eba zajistit zapnutí zdroje a vy?azení ochrany proti podpětí a p?epětí na vystupu (nedovoluje regulaci). To se provede spojením emitoru a kolektoru jednoho z optron? (byvají tu celkem 3-4). Jedná se o optron, ktery zaji??uje vypínání zdroje. Spojovat zeleny drát (PS ON) se zemí ji? není nutné. Touto úpravou se zdroj p?estane p?i zkratu vypínat - bude pouze omezovat proud. Zkratovy proud bude nejspí? p?íli? velky, proto je vhodné nastavit omezení proudu trochu ní?. Provede se to vyměnou odporu snímajícího proud za vět?í hodnotu. Tento odpor je zapojen mezi surcem hlavního MOSFETu a zápornym pólem na primární straně. P?edpokládám, ?e nikdo nebude mít problém ho najít. V mém p?ípadě tam byl 0R15 (2W), je vhodné ho vyměnit cca za 0R27 a? 0R51. Tímto odporem lze také nastavit vystupní proud v p?ípadě p?estavby zdroje na nabíje?ku (nap? pro autobaterii 12V, napětí se pak zvolí 14-15V). Větrák je vhodné v p?ípadě regulovatelného zdroje p?ipojit na pomocny zdroj 5VSB (ten není regulací ovlivněn).

Schéma úpravy jedno?inného propustného PC-zdroje ATX na regulovatelny stabilizovany zdroj 3-15V
Schéma úpravy jedno?inného propustného PC-zdroje ATX na regulovatelny stabilizovany zdroj 3-15V

úprava jedno?inného propustného PC-zdroje ATX na regulovatelny stabilizovany zdroj 3-15V
Optron, ktery zapíná hlavní zdroj - spojit C a E (vyvody na primární straně).

úprava jedno?inného propustného PC-zdroje ATX na regulovatelny stabilizovany zdroj 3-15V
Obvod TL431 (pouzdro TO92).

úprava jedno?inného propustného PC-zdroje ATX na regulovatelny stabilizovany zdroj 3-15V
Deska pod 431. Odstraněny odpor k 5V, p?ipojeny vyvod k regulaci.

 úprava jedno?inného propustného PC-zdroje ATX na regulovatelny stabilizovany zdroj 3-15V
P?estavěny zdroj.

Upozornění pro lamy
Pokud p?eru?ítě zpětnou vazbu, napětí na vystupu m??e dosáhnot 30V nebo i více! Elektrolyty jsou na 16V a p?i vy??ím napětí mohou explodovat, nebo se zni?í jiné ?ásti zdroje. Nesna?te se zdroj upravit na napětí vy??í ne? 15V - k tomu by byla pot?eba rozsáhlej?í úprava v?etně p?evinutí trafa.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏