English version

Jednoduchy elektronkovy audion

     Toto je jednoduchy p?ijíma? krátkych vln typu audion. Je tvo?en t?emi elektronkami: dvoucestny usměrňova? 6Z31 v eliminátoru, vf pentoda EF80 jako vysokofrekven?ní stupeň a nf koncová pentoda EL84 jako koncovy nízkofrekven?ní zesilova?. (místo EL84 lze pou?ít i jiné, nap? EL82, pentodu z ECL8x, po úpravě ?havení i PL82, PL84 nebo pentodu z PCL8x).

     P?ijíma? se ladí ladícími kondenzátory C1 a C2. Kondenzátor C3 a potenciometr P1 nastavují zpětnou vazbu. P2 je regulace hlasitosti. Napájecí trafo audionu jsem vyrobil p?evinutím sekundár? bezpe?nostního trafa z tranzistorového ?ernobílého televizoru, které má vykon cca 25 a? 30W. Vystupní trafo m??e byt bu?to z elektronkové TV ?i rádia, nebo lze pou?ít malé trafo 230V / 9V a upravit jeho jádro tak, aby mělo vzduchovou mezeru (rozebere se a sestaví tak, aby na jedné straně byly v?echny plechy I a na druhé straně E). Já jsem to udělal tímto zp?sobem a trafo funguje bez problém?. P?evodní poměr 230:9 odpovídá p?evodu impedancí 5200 ohm : 8 ohm. Pokud je audion dob?e nastaven, doká?e p?ijímat i SSB. Anténa je tvo?ena dlouhym drátem. P?ijímat lze frekvence asi 3 - 28MHz. Po?adované pásmo se volí změnou induk?nosti L1. Spot?eba audionu je asi 20 a? 25W + ztráty v trafu.

     Pozor! Napájecí napětí audionu je nebezpe?né! P?ed manipulací je v?dy nutné jej odpojit od sítě a ujistit se, ?e kondenzátory jsou vybité. P?ijíma? vytvá?í ru?ení na vlastní p?ijímané frekvenci a m??e ru?il okolní p?ijíma?e.

schéma elektronkového audionu
Schéma elektronkového audionu

elektronkovy audion


elektronkovy audion
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏