English version

Nejjednodu??í LED budík s AVR

    úvod:
Toto je asi nejjednodu??í mo?ny digitální LED budík. Cílem bylo nacpat co nejvíce funkcí do co nejjednodu??ího hardwaru, podobného Nejjednodu??ím hodinám. Kromě ?asu a 3 typ? budíku umí toto za?ízení i ukazovat datum a den v tydnu. Datum umí po?ítat i s p?estupnymi roky a automaticky p?epíná letní a zimní ?as. Jas LED displeje je nastavitelny.
    Popis konstrukce:
Základem budíku je mikroprocesor Atmel AVR ATTiny2313A (ATTiny2313, ATTiny2313V), program ke sta?ení a nastavení bit? je k dispozici ní?e. K zobrazení ?asu slou?í ?ty?místny LED displej. Katody displeje jsou p?ipojeny na port B, anody na bity 0, 1, 4 a 6 portu D. Pou?ití vysocesvítivého displejě umo?ňuje vypustit obvyklé tranzistory zesilující proud. Displej je ?ízen multiplexně (maticově). Je tvo?en ?ty?mi jednomístnymi sedmisegmentovymi LED displeji se spole?nou anodou, nap? LD-S056UPG-C. Druhy a ?tvrty displej z prava jsou umístěny "hlavou dol?", tak?e te?ka druhého tvo?í druhou te?ku dvojte?ky a te?ka ?tvrtého tvo?í indikátor budíku. Oto?ení zobrazené ?íslice je ?e?eno hardwarově (prohozeny segmenty a-d, b-e, c-f). Port PB0 je tedy nap?íklad spojen se v?emi segmenty umístěnymi naho?e. Hodiny se napájí ze zdroje cca 5V. ATTiny2313 pracuje od 2,7V, ATTiny2313A a ATTiny2313V pracují u? od 1,8V. P?i takto malém napětí displej sice svítit nebude, ale mohlo by se to hodit p?i p?idávání zálohovací baterie. Odběr p?i 5V je cca 15-30mA v závislosti od po?tu svítících segment? (vět?inu odběru tvo?í spot?eba LED displeje). Hodiny jsou ?ízeny krystalem 4MHz. Změna C1 a C2 umo?ňuje jemně doladit rychlost chodu (men?í hodnota - rychlej?í chod). Kondenzátor C3 umístěte co nejblí?e IO1.
    Ovládání:
Hodiny se ovládají pomocí dvou tla?ítek: "Mód" a "+". Tla?ítko "Mód" postupně p?epíná 3 typy zobrazení a 4 kroky nastavení budíku:
• Postupné zobrazování ?asu, dne v tydnu a data.
• St?ídavé zobrazení ?asu a data
• Zobrazení samotného ?asu
• Nastavení budíku - hodina
• Nastavení budíku - desítky minut
• Nastavení budíku - jednotky minut
• Volba typu budíku - vypnuty (0) / jednorázovy (1) / v?ední dny (5) / ka?dy den (7)
Tla?ítkem "+" lze v módu nastavení budíku nastavovat budík. V módu zobrazení ?asu/data/dne jím lze volit jeden ze ?esti stupň? jasu LED displeje (1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, plny). Indikátor budíku svítí, pokud je budík aktivován, a bliká, pokud jste právě v módu nastavování budíku.
    Na?izování:
Dlouhym stiskem tla?ítka "Mód" spustíte na?izování. Poté m??ete postupně na?ídit v?echny údaje v po?adí: hodiny, desítky minut, jednotky minut, sekundy (po deseti), den v tydnu, den, měsíc, rok a vypína? automatického ?asu. Jednotlivé údaje se p?epínají tla?ítkem "Mód". Nastavení se provede tla?ítkem "+". Vypína? automatického ?asu (Au) umo?ňuje vypnout a zapnout funkci automatického p?echodu na letní ?as a zpět. "Au1" znamená zapnuto, "Au0" znamená vypnuto.

Cely program ke sta?ení:
zdrojovy kód v assembleru (ASM)
p?elo?eny v HEX souboru (2028 B)
Zapisování programu do AVR se podrobněji věnuji zde.

P?ípadnym zájemc?m mohu naprogramovany mikroprocesor poslat. Více info zde.


Schéma nejjednodu??ího LED budíku s AVR ATtiny2313A / ATtiny2313V / ATtiny2313.


Nastavení konfigura?ních bit?.


Hodiny se zapnutym budíkem


Hodiny s vypnutym budíkem


Datum


Den v tydnu


Displej


Video - testování budíku (indikátor budíku je zde samostatná LED).P?idáno: 30. 9. 2014
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏