English version

Radiově ?ízené LED hodiny s DCF-77

     úvod:
Tyto hodiny s LED displejem p?ijímají ?asovy signál z vysíla?e DCF-77 umístěného poblí? Frankfurtu nad Mohanem. Hodiny se podle tohoto signálu samy na?izují a jdou v?dy p?esně. Nechybí jim ani datum, automaticky letní a zimní ?as, budík, po?ítadlo provozních hodin a nastavitelny jas displeje s automatickym no?ním stmíváním. Nastavení (jas, vychozí mód, budík, letní ?as a pod.) jsou ulo?ena v EEPROM a jsou zachována i p?i vypadku napájení.
     Popis konstrukce:
Srdcem hodin je obvod IO1 - Atmel AVR ATmega8A (ATmega8, ATmega8L). Ten zaji??uje v?echny pot?ebné funkce pro jejich provoz. Taktován je z krystalu 4MHz. K zobrazení slou?í ?estimístny LED displej. Ten má spole?nou anodu je ?ízen multiplexně (frekvence multiplexu je cca 100Hz). Anody jsou spínány pomocí tranzistor? T1 a? T6. Katody jsou spínány p?ímo pomocí port? IO1. Pulzní proud displejem ur?ují odpory R3 a? R10. Zvuk budíku zaji??uje piezoreproduktorek Rep1. Lze ho nahradit induk?ním reproduktorkem s kondenzátorem cca 1u v sérii. Hodiny se ovládají pomocí tla?ítek TL1 a TL2. P?íjem ?asového signálu z vysíla?e DCF-77 s frekvencí 77,5 kHz je zaji?těn hotovym modulem s feritovou anténou. Ferit umístěte vodorovně bokem k vysíla?i. Z pohledu ?R je vysíla? západním směrem a feritovou ty?inku tedy směrujte severo-ji?ně. Modul se napájí napětím 1,2 - 3,3V, spot?eba je max. 120uA. Napájecí napětí je získáno pomocí Zenerovy diody ZD1 s napětím 2,7V (v nouzi zde poslou?í i bílá nebo modrá LED). Logická úroveň signálu je upravena na 5V pomocí tranzistoru T7. Zp?sob kódování a metoda p?íjmu signálu z DCF77 jsou podrobněji popsány v ?lánku Radiově ?ízené VFD (itronové) hodiny s DCF-77. Keramické kondenzátory C3, C4 umístěte co nejblí?e IO1. Obvod se napájí ze zdroje 5V.
     Ovládání:
Hodiny se ovládají pomocí tla?ítek TL1 a TL2.
1. Zobrazení
Hodiny mají dva základní módy zobrazení. První z nich zobrazuje pouze ?as ve tvaru "HH.MM.SS" (Hodiny.Minuty.Sekundy). Druhy zobrazuje st?ídavě ?as a datum s periodou 7 sekund. ?as je v?dy zobrazen po dobu 5 sekund a datum po dobu 2 sekundy. Datum je zobrazeno ve tvaru "TT.DD.MM" (Den v tydnu.Den.Měsíc). Tla?ítko TL2 p?epíná mezi zobrazením ?asu, ?asu+data a nastavením budíku. Tla?ítko TL1 umo?ňuje volbu jasu v 6 stupních (1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - max). Pokud v posledních 10 minutách do?lo k úspě?né synchronizaci s DCF, te?ky za hodinami a za minutami blikají s frekvencí 1Hz. V opa?ném p?ípadě svítí trvale. V okam?iku úspě?né synchronizace rychle zablikají (4Hz). Te?ka za sekundami bliká v rytmu impulz? z p?ijíma?e DCF a indikuje jeho správnou funkci (ka?dou sekundu záblesk dlouhy 0,1 - 0,2s).
2. Budík
Hodiny jsou vybavené budíkem. Tla?ítkem TL2 postupně p?echázíte mezi zobrazením ?asu, ?asu+data a ?ty?mi kroky nastavení budíku: Hodiny budíku, desítky minut budíku, minuty budíku, mód budíku. K nastavení slou?í tla?ítko TL1. Módy budíku jsou: 0 - vypnuty, 1 - jednorázovy, 5 - v pěti pracovních dnech, 7 - ka?dy den. Zobrazení je "hh.mm.Ax" (hh jsou hodiny, mm minuty, x je mód budíku). Zvonící budík lze zastavit kterymkoliv tla?ítkem.
3. Ru?ní na?izování, speciální funkce
Hodiny se na?izují samy podle signálu DCF, ale v p?ípadě pot?eby je mo?né je na?ídit i ru?ně. Dlouhym stiskem tla?ítka TL2 se dostanete k na?izování hodin a také ke speciálním funkcím a nastavením. Mezi jednotlivymi funkcemi pak p?epínáte krátkym stiskem TL2. Nastavení provádíte pomocí TL1. Nejprve se zobrazí po?ítadlo provozních hodin. Zobrazuje celkovou dobu provozu za?ízení (v hodinách). Následujícím stiskem TL2 se zobrazí doba uplynulá od poslední úspě?né synchronizace s DCF. Dal?í stisk TL2 zobrazí r?zná surová data z p?ijíma?e DCF - tedy po?ítadlo p?ijatych bit?, hodnotu právě p?ijatého bitu a stav vyhodnocení. Poslední dvě ?íslice jsou sekundy reálného ?asu. Dal?ím stiskem TL2 se dostanete do procesu ru?ního na?ízení hodin. Postupně na?ídíme hodiny, desítky minut, minuty, sekundy, rok, den v tydnu, den a měsíc. Poté následuje nastavení no?ního stmívání (n.di). hodnota 0 znamená vypnuto. Hodnoty 1 a 2 znamenají, ?e v noci (od 21:00 do 5:00) bude jas displeje sní?en o 1 ?i 2 stupně. Dále nastavíme automaticky p?echod na letní a zimní ?as (dSt). Hodnota 0 znamená vypnuto, hodnota 1 zapnuto. Pak nastavíme synchronizaci se signálem DCF-77 (dCF). Hodnota 0 znamená vypnuto, hodnota 1 zapnuto. Dal?ím stiskem TL2 se ji? dostaneme nastavení budíku (popsáno vy?e) a poté do základního zobrazení.
4. Automaticky letní a zimní ?as
Pokud je automaticky p?echod povolen, p?esun na letní ?as proběhne poslední neděli v b?eznu tím, ?e po 1:59:59 následuje 3:00:00. P?esun na zimní ?as proběhne poslední neděli v ?íjnu tím, ?e po 2:59:59 následuje 2:00:00. (Dle pravidla platného pro témě? v?echny evropské státy v?etně ?R a SR od r. 1996.)
5. Vynulování po?ítadla provozních hodin
Po?ítadlo provozních hodin lze vynulovat tím, ?e p?i propojené drátové propojce DP1 dlouze stisknete tla?ítka TL1 i TL2 sou?asně. Po?ítadlo se nastaví na 000000. Pokud propojka DP1 není propojena, nulování je zakázáno.

     Upozornění: Pokud nejste zp?sobilí pracovat se sí?ovym napětím, pou?ijte hotovy bezpe?ny napájecí zdroj napětí 5V=.

     Cely program ke sta?ení:
Zdrojovy kód v assembleru (ASM)
P?elo?eny v HEX souboru (4 990 Bajt?)
Zapisování programu do AVR se podrobněji věnuji zde.

P?ípadnym zájemc?m mohu naprogramovany mikroprocesor poslat. Více info zde.

schéma hodin ?ízenych DCF-77
Schéma hodin radiově ?ízenych signálem DCF-77


Nastavení konfigura?ních bit? v progamu PonyProg.
Hexadecimálně: Low Fuse: BF, High Fuse: D1.


Nastavení konfigura?ních bit? v progamu AVRISP.

Hotové radiově ?ízené hodiny s DCF-77Hodiny během stavby


Testování hodin s DCF-77 v kontaktním poli (2x t?ímístny displej FYT-5631BUG-11)


Krabice pro vestavbu hodin.


Displeje zvolené pro hodiny


Tvorba desky pro displej s multiplexním zapojením


Deska displeje hodin s DCF-77


Deska displeje ze strany spoj?


Deska displeje a nedokon?ená deska obvod?, spojené v pravém úhlu.


Test rozestavěnych hodin.


Hlavní deska. V?imněte si bezpe?nostních mezer v sí?ové ?ásti.


Pokud nejste znalí zásad bezpe?nosti práce se sí?ovym napětím, pou?ijte hotovy externí zdroj 5V a pracujte pouze s bezpe?nym napětím.


Modul DCF-77 p?ed úpravou.


DCF modul, zdroj jeho napájení a tvarovací obvod.


Témě? hotové hodiny s DCF-77
Video - ?ást 1


Video - ?ást 2P?idáno: 30. 3. 2016
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏