English version

Dálkové ovládání se 4 povely

    úvod:
Za?ízení slou?í k infra?ervenému dálkovému p?enosu a? 4 r?znych povel? na vzdálenost a? 50m. Po dobu stisku tla?ítka 1, 2, 3 nebo 4 na vysíla?i se p?íslu?ny vystup p?ijíma?e p?eklopí do log 1. Po uvolnění tla?ítka se vystup vrací do log 0.
    Popis:
Mimo vy?e uvedené chování se toto dálkohé ovládání shoduje s tímto a proto zde nebudu znovu uvádět podrobny popis. Jedinym rozdílem tedy je, ?e povelové dálkové ovládání nemá st?ídavě se p?eklápějící vystupy. M??e se hodit nap?. k doplnění dálkového ovládání k za?ízením, které jím p?vodně nebyly vybaveny, k dálkovému ovládání hra?ek (nap?. model? aut), apod.

     Pozor! Pokud za?ízení ovládá sí?ové napětí nebo jiné nebezpe?né napětí, je nutno s ním zacházet odpovídajícím zp?sobem. P?i ?patné konstrukci p?ijíma?e se pak m??e nebezpe?né napětí dostat do v?ech jeho ?ástí. V?e děláte jen na vlastní nebezpe?í a zodpovědnost.

Cely program dálkového ovládání ke sta?ení:
zdrojovy kód vysíla?e v assembleru (ASM)
zdrojovy kód p?ijíma?e v assembleru (ASM)
p?elo?eny program vysíla?e v HEX souboru (206 Bajt?)
p?elo?eny program p?ijíma?e v HEX souboru (216 Bajt?)
Zapisování programu do AVR se podrobněji věnuji zde.

P?ípadnym zájemc?m mohu naprogramované mikroprocesory poslat. Více info zde.


Obr. 1 - Schéma jednoduchého 4-kanálového dálkového ovládání s ATtiny13(A)(V).


Nastavení konfigura?ních bit? vysíla?e


Nastavení konfigura?ních bit? p?ijíma?e

Video - testování dálkového ovládání se 4 povely.P?idáno: 14. 2. 2013
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏