English version

Nejjednodu??í frekventometr (?íta?) do 10MHz

    Toto je nejspí? nejjednodu??í frekventometr (mě?i? frekvence, ?íta?) s AVR. Umo?ňuje mě?it frekvence a? do 10 MHz ve 4 automaticky volenych rozsazích. Nejni??í rozsah má rozli?ení na 1Hz. K zobrazení slou?í 4-místny LED displej. Základem je mikroprocesor Atmel AVR ATTiny2313A nebo ATTiny2313, program ke sta?ení a nastavení bit? je ní?e. Mikroprocesor je taktován krystalem 20MHz (maximální povolená frekvence). P?esnost mě?ení je dána p?esností tohoto krystalu. Minimální délka p?lperiody mě?eného signálu musí byt vět?í, ne? perioda krystalového oscilátoru (omezení dané architekturou zvoleného jedno?ipu). P?i st?ídě 50% tedy lze mě?it frekvence do necelych 10 MHz. Mě?eny signál vstupuje do vyvodu 9 (T1). ?ítání je zaji?těno pomocí 16-bitového ?íta?e/?asova?e1, ktery je externě taktován. P?i p?ete?ení je inkrementován 8-bitovy registr, ?ím? vzniká 24-bitovy vysledek. Ten je poté p?eveden do dekadického tvaru a zobrazen. Zobrazeny údaj je v?dy v kHz. Automatická volba rozsahu mění pozici desetinné te?ky. Obnovovací frekvence je 1Hz. Katody displeje jsou p?ipojeny na port B, anody na bity 0 a? 3 portu D. Pou?ití vysocesvítivého displeje umo?ňuje vypustit obvyklé tranzistory zesilující proud. Displej je ?ízen multiplexně (maticově) a zapojen obvyklym multiplexním zp?sobem. Frekvence multiplexu je 156,25 Hz. Lze pou?ít displej nap?. CA56-12SRWA. Odpory R1 a? R8 ur?ují proud displeje a tím i jeho jas. Jsou zvoleny tak, aby nebyl p?ekro?en maximální proud vystupu (40mA). Frekventometr se napájí ze zdroje cca 5V (+/- 10%). Odběr p?i 5V je cca 15-35mA v závislosti od po?tu svítících segment? (vět?inu odebíraného proudu tvo?í spot?eba LED displeje). Pokud je vstup me?i?e "ve vzduchu", m??e docházet k zobrazování nesmyslnych hodnot, proto?e vstupní impedance je velmi vysoká. Zabránit tomu lze p?ipojením odporu cca 100k paralelně na vstup.
Mohlo by Vás zajímat: Jednoduchy frekventometr II. do 10MHz se 6 ciframi.

Rozsah 1 ... max 9,999 kHz, rozli?ení na 1Hz.
Rozsah 2 ... max 99,99 kHz, rozli?ení na 10Hz.
Rozsah 3 ... max 999,9 kHz, rozli?ení na 100Hz.
Rozsah 4 ... max 9999 kHz, rozli?ení na 1kHz.

Cely program ke sta?ení:
zdrojovy kód v assembleru (ASM)
p?elo?eny v HEX souboru (496 Bajt?)
Zapisování programu do AVR se podrobněji věnuji zde.

P?ípadnym zájemc?m mohu naprogramovany mikroprocesor poslat. Více info zde.


Schéma nejjednodu??í frekventometru (mě?i?e frekvence) s ATtiny2313(A) do 10MHz


Nastavení konfigura?ních bit? frekventometru (v PonyProgu).
(Hexadecimální hodnoty jsou Low Fuse: EF, High Fuse: D9.)


Nejjednodu??í frekventometr s AVR v provozu - mě?ení frekvence cca 505 kHz.


Video - testování nejjednodu??ího frekventometru s AVR.P?idáno: 6. 3. 2013
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏