English version

Jednoduchy frekventometr II. do 10MHz se 6 ciframi

     Toto je velmi jednoduchy frekventometr (mě?i? frekvence, ?íta?) s AVR. Umo?ňuje mě?it frekvence a? do 10MHz ve 2 automaticky volenych rozsazích. Konstrukce vychází z osvěd?eného Nejjednodu??ího frekventometru, li?í se jen tím, ?e nemá 4, ale hned 6 cifer. P?iná?í lep?í rozli?ení i p?i vy??ích frekvencích. Ni??í rozsah (do 1MHz) má rozli?ení na 1Hz, vy??í (do 10MHz) na 10Hz. Základem je mikroprocesor IO1 - Atmel AVR ATTiny2313A nebo ATTiny2313, program ke sta?ení a nastavení bit? je ní?e. IO1 je taktován krystalem 20 MHz (jeho nejvy??í povolená frekvence). P?esnost mě?ení závisí v podstatě jen na tomto krystalu a kondenzátorech C1 a C2. P?lperioda mě?eného signálu musí byt del?í, ne? perioda krystalového oscilátoru (omezení dané architekturou AVR). P?i st?ídě 50% tedy lze mě?it frekvence a? do 10 MHz. Mě?eny signál vstupuje do vyvodu 9 (T1), co? je vstup externího taktování 16-bitového ?íta?e 1. P?i p?ete?ení je inkrementován 8-bitovy registr, tak?e vznikne 24-bitovy vysledek. ?ítáno je po dobu 1s. Vysledek poté p?eveden do dekadického tvaru a zobrazen, údaj je v?dy v kHz. Automatická volba rozsahu mění pozici desetinné te?ky. Obnovovací frekvence je 1Hz. Katody displeje jsou p?ipojeny na port B, anody na bity 0 a? 4 a 6 portu D. ?estimístny displej m??e byt sestaven nap?. ze t?í dvojmístnych LD-D028UR-C (typy s velmi vysokou svítivostí). Vysocesvítivy displej umo?ňuje vynechat obvyklé tranzistory pro zesilení proudu. Displej je ?ízen multiplexně (maticově), frekvence multiplexu je 104,166 Hz. Odpory R1 a? R8 ur?ují proud displeje a tím i jeho jas. Jsou zvoleny tak, aby nebyl p?ekro?en maximální proud vystupu (40mA). Frekventometr se napájí ze zdroje 4,5 - 5,5V. Odběr p?i 5V je cca 15-35mA v závislosti od po?tu svítících segment? (vět?ina odebíraného proudu p?ipadá na LED displej). Pokud je vstup me?i?e "ve vzduchu", m??e docházet k zobrazování nesmyslnych hodnot, proto?e vstupní impedance je vysoká. Zabránit tomu lze nap?. p?ipojením odporu cca 100k mezi vstup a zem.
Mohlo by Vás zajímat: Frekventometr III. do 10 MHz, rozli?ení a? 0,000 001 Hz .

Rozsah 1 ... max 999,999 kHz, rozli?ení na 1Hz.
Rozsah 2 ... max 9999,99 kHz, rozli?ení na 10Hz.

Cely program ke sta?ení:
zdrojovy kód v assembleru (ASM)
p?elo?eny v HEX souboru (492 Bajt?)
Zapisování programu do AVR se podrobněji věnuji zde.

P?ípadnym zájemc?m mohu naprogramovany mikroprocesor poslat. Více info zde.


Schéma jednoduchého frekventometru (?íta?e) II. s ATtiny2313(A) do 10MHz


Nastavení konfigura?ních bit? frekventometru II. (v PonyProgu).
(Hexadecimální hodnoty jsou Low Fuse: EF, High Fuse: D9.)


Jednoduchy frekventometr II. do 10MHz se 6 ciframi v provozu - test v kontaktním poli. Ukazuje 8230,43 kHz.


Jednoduchy frekventometr II. do 10MHz se 6 ciframiP?idáno: 16. 3. 2014
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏