English version

Nejjednodu??í digitální hodiny s AVR

     Toto jsou asi nejjednodu??í mo?né digitální hodiny. Zobrazují reálny ?as ve tvaru HH:MM. ?ízené jsou mikroprocesorem Atmel AVR ATTiny2313A (ATTiny2313, ATTiny2313V), program ke sta?ení a nastavení bit? je ní?e. K zobrazení ?asu slou?í ?ty?místny LED displej. Katody displeje jsou p?ipojeny na port B, anody na bity 0, 1, 4 a 5 portu D. Pou?ití vysocesvítivého displejě umo?ňuje vypustit obvyklé tranzistory zesilující proud. Displej je ?ízen multiplexně (maticově) a zapojen obvyklym multiplexním zp?sobem. Já jsem ho sestavil ze dvou dvoumístnych displej? DA56-11SRWA. Ve druhém kusu hodin jsem pou?il dva LD-D056UR-C, které mají je?tě vy??í svítivost a jsou uvnit? zapojené do multiplexu, tak?e sní?í po?et spoj? na desce. Na?izování se provádí jednodu?e pomocí tla?ítek "hodiny" a "minuty". Odpory R1 a R2 chrání IO1 pro p?ípad, ?e by vyvody PD2 a PD3 byly nedopat?ením naprogramovány jako vystupy. Po o?ivení je lze vypustit. Odpory R3 a? R10 ur?ují proud displeje a tím i jeho jas. Jsou zvoleny tak, aby nebyl p?ekro?en maximální proud vystupu (40mA). Hodiny se napájí ze zdroje cca 5V. ATTiny2313 pracuje od 2,7V, ATTiny2313A a ATTiny2313V pracují u? od 1,8V. P?i takto malém napětí displej sice svítit nebude, ale mohlo by se to hodit p?i p?idávání zálohovací baterie. Odběr p?i 5V je cca 15-30mA v závislosti od po?tu svítících segment? (vět?inu odběru tvo?í spot?eba LED displeje). Hodiny jsou ?ízeny krystalem 4MHz. Změna C1 a C2 umo?ňuje jemně doladit rychlost chodu (men?í hodnota - rychlej?í chod). Také by Vás mohl zajímat Nejjednodu??í LED budík s AVR.
     Cely program ke sta?ení:
zdrojovy kód v assembleru (ASM)
p?elo?eny v HEX souboru (372 B)
Zapisování programu do AVR se podrobněji věnuji zde.

P?ípadnym zájemc?m mohu naprogramovany mikroprocesor poslat. Více info zde.


Schéma nejjednodu??ích digitálních hodin s AVR ATtiny2313.


Nastavení konfigura?ních bit? v progamu PonyProg.
(Hexadecimální hodnoty jsou Low Fuse: FD, High Fuse: DF.)


Hodiny (tla?ítka budou na kabelech).


Hodiny - testování v kontaktním poli (displej BQ-M512RD má malou svítivost).P?idáno: 15. 3. 2012
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏