English version

Multifunk?ní hodiny se 2 displeji

    úvod:
Tyto hodiny vznikly kv?li pot?ebě zobrazovat sou?asně ?as v?etně sekund, datum a den v tydnu. Jsou ale vybaveny i stopkami, budíkem a odpo?ítáváním (?asova?em neboli minutkou) a automatickym p?echodem mezi letním a zimním ?asem. Datum funguje správně i pro p?estupné roky. Hodiny jsou vybavené zálohovací baterií. Jako zobrazova?e slou?í 2 ?estimístné 7-segmentové LED displeje s regulovatelnym jasem.
    Zapojení:
Displej DISP1 je tvo?en t?emi LD-D056UR-C, DISP2 t?emi LD-D028UG-C, oba jsou typy se spole?nou anodou, ?ízené multiplexně. Anody jsou spínány pomocí tranzistor? T1 a? T6 (emitorové sledova?e) zesilujcích proud. Katody jsou ?ízeny p?ímo z mikroprocesoru IO1 p?es sériové odpory R1...R16. Frekvence multiplexu je p?ibli?ně 100Hz. P?esnost hodin zaji??uje nízkofrekven?ní krystal X1 (32 768 Hz). Maly reproduktorek Rep1 slou?í jednak alarmu (budíku) a také signalizaci ?asova?e (minutky). Sou?asně se zvukem budíku a minuty svítí i LED1 (tu lze vynechat nebo tento vystup pou?ít t?eba ke spínání relé). Hodiny jsou ovládány tla?ítky Minuty, Hodiny a Mód. Obvod se napájí zdrojem 5V +/- 10% (nap?. s obvodem 7805). Proudovy odběr zále?í hlavně na jasu displeje a mno?ství právě svítících segment?. P?i nejvy??ím jasu je odběr do cca 100mA. Hodiny mají zálohovací baterii. P?i provozu z ní displej nesvítí a jsou také zablokována tla?ítka s vyjímkou vypnutí budíku (alarmu) a zvuku minutky. Zálohovací baterii lze pou?ít jakoukoliv nap?. 3V, 3,6V, 3,7V ?i 4,5V. M??e to byt nap?. jeden knoflíkovy ?lánek 3V, dva a? t?i ?lánky 1,5V, t?i ?lánky NiMH / NiCd 1,2V ?i jeden Li-ion / Li-pol ?lánek. Odběr p?i provozu z baterie s napětím 3V je jen cca 5 - 15uA. Doba provozu z 3V ?lánku CR2032 s obvyklou kapacitou 200mAh je 2,5 - 3 let. P?i zvonícím budíku odběr zbaterie stoupne. P?ítomnost napájecího napětí 5V snímána vyvodem 36 (PA4), log 0 p?epne hodiny na úsporny provoz z baterie. Tento vstup lze vyu?ít i k vypínání displeje nebo krátkodobému zapnutí displeje během provozu z baterie. Oba zdroje napájení jsou slou?eny p?es schottkyho diody D1 a D2 s nízkym úbytkem napětí. D1 brání zpětnému toku proudu z baterie do sí?ového zdroje a chrání obvod hodin p?ed jeho p?epólováním. D2 zabraňuje nechtěnému nabíjení baterie během provozu ze sítě.
    Program:
Program těchto multifunk?ních hodin dávám ke sta?ení v HEX souboru p?ímo pro nahrání do mikrokontroléru i jako zdrojovy kód v Assembleru pro p?ípadné úpravy. Varování: Program je dost slo?ity a nep?ehledny. Vychází z osvěd?eného programu p?edchozích Multifunk?ních hodin. Na obrázku ní?e je vidět nastavení konfigura?ních bit? AVR. MCU bě?í na 4MHz z interního RC oscilátoru, ?asova?/?íta? 2 bě?í asynchronně z krystalu 32 768 Hz. V ne?innosti během sí?ového napájení hodin p?echází IO1 do sleep módu Idle. a p?i bateriovém napájení do Power Save módu a má tedy velmi nízkou spot?ebu.
    Ovládání funkcí:
Tla?ítka TL1 a TL2 se pou?ívají k ovládání aktuální funkce. Hlavní displej DISP1 zobrazuje v?dy ?as ve tvaru "Hodiny.Minuty.Sekundy", displej DISP2 zobrazuje dal?í funkce, p?epínané tla?ítkem TL3 (mód):
1. Datum
Datum ve tvaru "Den_v_tydnu.Den.Měsíc". Tla?ítka TL1 a TL2 slou?í k nastavení jasu displeje v 6 stupních: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 a 1/32.
2. Automaticky ?as + re?im alarmu
Tla?ítko TL1 slou?í k zapínání/vypínání alarmu a volbě jeho re?imu: "AL._" = vypnuty alarm, "AL.1" = jednorázovy alarm (poté automaticky nastaven na vypnuto), "AL.5" = alarm jen ve v?ední dny (Po-Pá ano, So-Ne ne), "AL.7" = alarm ka?dy den. Vychozí nastavení je vypnuty alarm. Tla?ítko TL2 zapíná automaticky ?as. Pokud je zapnuty, zobrazí se "Au", pokud je vypnuty, zobrazí se "_ _".
3. Alarm
Zobrazení a nastavení ?asu budíku (alarmu), tvar "HH.MM.AL". Tla?ítko TL1 nastavuje minutu budíku, TL2 nastavuje hodinu budíku.
4. Stopky
Stopky umo?ňují mě?it ?as s p?esností na 0,1s. Maximální ?as je 9.59.59.9 (témě? 10 hodin). Zobrazení je ve tvaru Hodina.Minuty.Sekundy.Desetina_sekund). Tla?ítko TL1 slou?í ke spu?tění a zastavení stopek. Tla?ítko TL2 slou?í k nulování (bě?ící stopky jsou prvním stiskem zastaveny a dal?ím nulovány).
5. Odpo?et (?asova?, minutka)
Nyní jste v módu odpo?et - odpo?ítávání ?asu od nastavené hodnoty k nule. Poté je spu?těn zvukovy signál a rozsvícena LED1. Zvukovy signál vypnete tla?ítkem TL3. Zobrazení je ve tvaru "Hodiny.Minuty.Sekundy.". Poslední te?ka svym svitem signalizuje zastavení odpo?tu. Tla?ítko TL2 slou?í k p?epínání cifer během nastavování po?áte?ní hodnoty. TL1 slou?í k nastavení. Právě nastavovaná cifra bliká frekvencí 5Hz. Maximální nastavitená hodnota je 99.59.59 (témě? 100 hodin). Po nastavení v?ech cifer se tla?ítkem TL2 opět vrátíme do módu odpo?tu. Zde tla?ítko TL1 slou?í ke spu?tění a zastavení odpo?tu.
    Na?izování hodin:
Dlouhym stiskem tla?ítka TL3 vstoupíte do na?izování. Hodiny potom na?ídíte ve t?ech krocích, p?epínanych krátkym stiskem TL3.
I. Den v tydnu a rok
TL1 nastavuje rok, TL2 nastavuje den v tydnu.
II. Datum
TL1 nastavuje měsíc, TL2 nastavuje den.
III. ?as
TL1 nastavuje minuty, TL2 nastavuje hodiny.

Cely program ke sta?ení:
Zdrojovy kód v assembleru (ASM)
P?elo?eny v HEX souboru (3 896 Bajt?)
Zapisování programu do AVR se podrobněji věnuji zde.

P?ípadnym zájemc?m mohu naprogramovany mikroprocesor poslat. Více info zde.


Schéma hodin se dvěma displeji s AVR ATmega16A / ATmega16L - klikněte pro zvět?eníNastavení konfigura?ních bit? v progamu PonyProg.
(Hexadecimální hodnoty jsou Low Fuse: E3, High Fuse: D9.)


Dokon?ené hodiny se dvěma displeji.


Hodiny - vyvoj.


Vznikající pokusná deska.


Displeje


Zabudování hodin do krabi?ky.

------ SEM DáT VIDEO -----
Video - Test hodinP?idáno: 16. 10. 2013
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏