English version

Nejjednodu??í digitální LCD voltmetr s AVR

    Toto je pravděpodobně nejjednodu??í zapojení digitálního voltmetru s mikroprocesorem Atmel AVR a LCD displejem. Obvod je ?ízeny mikroprocesorem IO1 - AVR Atmel ATmega16A, ATmega16L, ATmega16, ATmega32A, ATmega32L nebo ATmega32. Ní?e je program ke sta?ení a nastavení konfigura?ních bit?. K zobrazení slou?í bě?ny t?ímístny sedmisegmentovy LCD displej (bez ?adi?e). Já jsem pou?il typ LCD3.0-13. Displej je buzen obdélníkovym st?ídavym napětím o frekvenci cca 50Hz. Aktivní segmenty jsou p?ipojeny na napětí v protifázi se spole?nou elektrodou (BP). Neaktivní jsou p?ipojeny na napětí ve fázi se spole?nou elektrodou. Obvod vyu?ívá nesymetricky 10-bitovy AD p?evodník v AVR. Rozsah vystupních hodnot je tedy 0 - 1023. Proto?e kv?li úzkému rozmezí hodnot 1000 - 1023 se nevyplatí p?idávat ?tvrtou cifru, je rozsah uměle omezen na 0 - 999. P?i vstupním napětí mimo rozsah se objeví symbol "- - -". Cely rozsah odpovídá vstupnímu napětí 2,5V. Na vstupu je děli? 1/4 tvo?eny R9, R10 a P1, poskytující rozsah 10V s rozli?ením na 0,01V. Vstupní impedance je okolo 1M. (Pokud po?adujete rozsah 100V, upravte R10 na 9M1 a P1 na 2M2. Pak získáte rozsah 100V s rozli?ením na 0,1V a vstupní impedancí okolo 10M.) Kalibrace voltmetru spo?ívá v nastavení P1 dle známého vstupního napětí. Desetinnou te?ku zvolte dle pot?eby (1h nebo 2h). Zvolenou te?ku p?ipojte na vyvod 29 (PC7). Nevyu?itou te?ku p?ipojte na vyvod 21 (PD7) a tím i na BP, aby na ní nebylo ?ádné napětí v??i BP (není vhodné ji nechat "ve vzduchu", mohla by prosvítat). Obnovovací frekvence tohoto voltmetru je cca 4Hz. IO1 vyu?ívá vnit?ní oscilátor nastaveny na 1MHz. Obvod se napájí ze zdroje cca 3 - 5V v p?ípadě ATmega16A / ATmega32A / ATmega16L / ATmega32L nebo 4,5 - 5V v p?ípadě ATmega16 / ATmega32 (dle mych pokus? i ATmega32 pracuje p?i 3V, ale datasheet to negarantuje). Odběr proudu p?i 3V je cca 0,2 - 0,4mA a p?i 5V cca 2 - 4mA. Mě?idlo se hodí nap?. jako doplněk laboratorního zdroje, ukazatel palubního napětí vozidla, napětí zdroje v PC, napětí baterie UPS, apod. Napájecí napětí 5V lze získat nap?. pomocí jednoduchého zdroje s obvodem 7805, LM317 nebo i zenerovou diodou (p?ed tento zdroj za?a?te vhodnou pojistku).
Cely program ke sta?ení:
zdrojovy kód v assembleru (ASM) pro ATmega16(A/L)
zdrojovy kód v assembleru (ASM) pro ATmega32(A/L)
p?elo?eny v HEX souboru pro ATmega16(A/L) (284 Bajt?)
p?elo?eny v HEX souboru pro ATmega32(A/L) (284 Bajt?)
Zapisování programu do AVR se podrobněji věnuji zde.

P?ípadnym zájemc?m mohu naprogramovany mikroprocesor poslat. Více info zde.


Schéma nejjednodu??ího digitálního voltmetru s AVR ATmega16(A)(L) / ATmega32(A)(L) a LCD displejem.


Nastavení konfigura?ních bit? (stejné pro ATmega16(A)(L) i ATmega32(A)(L))


Testování voltmetru s ATmega16A. Vpravo je vidět je?tě jeden displej LCD3.0-13 zespoda.


Video - testování jednoduchého AVR voltmetru s LCD displejem.P?idáno: 21. 8. 2012
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏