English version

Nejjednodu??í digitální hodiny s AVR a LCD

     Tato konstrukce p?edstavuje asi nejjednodu??í mo?né zapojení digitálních hodin s AVR a LCD displejem. Zobrazují ?as ve tvaru Hodiny:Minuty. Na?izují se jednodu?e pomocí tla?ítek "hodiny" a "minuty". Jsou ?ízené mikroprocesorem Atmel AVR ATmega16A nebo ATmega16L. Program pro AVR ke sta?ení a nastavení bit? je k dispozici ní?e. K zobrazení ?asu slou?í velky ?ty?místny LCD displej s vysokym kontrastem a vy?kou znak? 25mm, typ RDN0001-PHN-3-000. Displej je ?ízen staticky (nemultiplexně). K tomu je t?eba vět?í mno?ství port?. To je také d?vodem, pro? byl zvolen 40-no?i?kovy obvod ATmega16A, p?ípadně L. Frekvence buzení displeje je 64Hz. Hodiny jsou pro dosa?ení nízké spot?eby ?ízeny nízkofrekven?ním hodinkovym krystalem 32 768 Hz. Tato frekvence vstupuje do ?íta?e/?asova?e2 pracujícího v asynchronním re?imu. CPU je taktováno z interního RC osciátoru nastaveného na 1MHz. V mezi?ase obvod vstupuje do sleep módu Power Save. Katalogové minumální napětí ATmega16A / ATmega16L je 2,7V. Dle mych test? hodiny za?ínají pracovat u? od 1,5V a displej dosahuje uspokojivy kontrast od cca 2V. Díky nízké spot?ebě (14uA p?i 2V, 20uA p?i 3V, 28uA p?i 4V) se jako nejlep?ím napájecím zdrojem jeví baterie. Hodiny lze napájet nap?. ze dvou a? t?í ?lánk? 1,5V (tu?kovych, mikrotu?kovych, knoflíkovych) nebo 1,2V (NiMH, NiCd), z jednoho knoflíkového ?lánku 3V, z ploché baterie 4,5V nebo Li-Ion ?i Li-Pol ?lánku 3,6V ?i 3,7V. P?ipojovat napětí nad 5V nedoporu?uji. P?i pou?ití oby?ejnych zinko-uhlíkovych tu?kovych baterií AA s typickou kapacitou 1000mAh a spot?ebě hodin 20uA je o?ekávaná doba provozu hodin více ne? 5 let (nepo?ítaje samovybíjení baterií). Kondenzátor C1 umístěte co nejblí?e k IO1. Během o?ivování hodin nebo p?ípadnych úprav programu doporu?uji dát do série s baterií odpor (cca 150 - 560R) pro p?ípad náhodného zkratu a takté? do série s tla?ítky pro p?ípad nechtěného p?epnutí vstup? na vystupy. Pokud pou?ijete baterii s velkym zkratovym proudem, zapojte do série pojistku, nebo ponechte sériovy odpor, ktery jste p?ipojili během o?ivování, nastálo.
     Cely program ke sta?ení:
zdrojovy kód v assembleru (ASM)
p?elo?eny v HEX souboru (398 Bajt?)
Zapisování programu do AVR se podrobněji věnuji zde.

P?ípadnym zájemc?m mohu naprogramovany mikroprocesor poslat. Více info zde.


Schéma nejjednodu??ích digitálních hodin s LCD displejem a AVR ATmega16A / ATmega16L.


Nastavení konfigura?ních bit? v progamu PonyProg.
(Hexadecimální hodnoty jsou Low Fuse: E1, High Fuse: D9.)


Hodiny a ATmega16A a LCD.


Video - testování hodin.P?idáno: 24. 8. 2012
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏