English version

Digitální LCD hodiny s datem a teploměrem

    úvod:
P?iná?ím vám dal?í z ?ady konstrukcí hodin. Jedná se o hodiny s LCD displejem, svou velmi nízkou spot?ebou ur?ené pro napájení z baterie. Kromě ?asu v?ak ukazují i datum, den v tydnu a teplotu. Datum umí po?ítat i s p?estupnymi roky a automaticky p?epínají letní a zimní ?as.
    Popis konstrukce:
Tyto multifunk?ní LCD hodiny jsou ?ízené mikroprocesorem Atmel AVR ATmega16A (p?ípadně starou ATmega16L). Program pro AVR ke sta?ení a printscreen nastavení bit? je k dispozici ní?e. K zobrazování je pou?it velkoplo?ny 7-segmentovy 4-místny LCD displej s vysokym kontrastem, nap?. RDN0001-PHN-3-000, DE 119, DE 120, DE 127 ?i LCD3906. LCD Displej je ?ízen staticky (bez multiplexu). K tomu je t?eba vět?í mno?ství port?. Proto jsem zvolil 40-no?i?kovy AVR obvod ATmega16A, p?ípadně 16L. Frekvence st?ídavého napětí displeje je 32Hz. Cifra 4 (zcela vlevo) je pro úsporu port? zapojena zjednodu?eně, pouze na 4 vyvody. Zjednodu?ené zapojení je mo?né, proto?e tato cifra zobrazuje jen ?íslice 1, 2 a 3. Pro dosa?ení nízké spot?eby je jako zdroj p?esného ?asu pou?it nízkofrekven?ní krystal 32 768 Hz. Vystup krystalového oscilátoru vstupuje do ?íta?e/?asova?e2, ktery pracuje v asynchronním re?imu. CPU je taktováno z vnit?ního RC oscilátoru bě?ícího na 1MHz. Pokud zrovna neprobíhá p?eru?ení, CPU je v sleep módu Power Save - bě?í tedy jen krystalovy oscilátor, ne RC oscilátor. Jako ?idlo teploty IO2 byl zvolen obvod MCP9700A. Oproti oblíbenému LM35 má vyhodu v mnohem men?í spot?ebě. Odebírá pouze cca 5uA, co? je p?i bateriovém napájení velkym p?ínosem. Tyto hodiny mě?í teplotu v rozsahu -9 ... +150 °C, co? by pro mě?ení pokojové teploty snad mělo sta?it :). Rozli?ení je 1 °C. Hodiny se napájí ze t?í ?lánk? 1,5V. Mohou byt nap?. tu?kové (AA), mikrotu?kové (AAA) nebo knoflíkové. Lze pou?ít i t?i ?lánky NiMH ?i NiCd (1,2V) nebo jeden ?lánek Li-Ion ?i Li-Pol (3,6V ?i 3,7V). Maximální napětí je 5,5V a minimální 2,7V. Celková spot?eba hodin v?etně teplotního ?idla je cca 20uA p?i 3V a 30uA p?i 4,5V. S bě?nymi zinko-uhlíkovymi tu?kovymi bateriemi AA (na jedno pou?ití) s typickou kapacitou 1000mAh je o?ekávaná doba provozu hodin cca 4 - 5 let. Kondenzátory C1 a C3 umístěte co nejblí?e k IO1. Během o?ivování hodin ?i úprav programu dejte do série s baterií odpor cca 150 - 560R pro p?ípad náhodného zkratu. Pokud pou?ijete baterii s velkym zkratovym proudem, zapojte do série pojistku, nebo ponechte sériovy odpor, ktery jste p?ipojili během o?ivování, nastálo.
    Ovládání:
Hodiny se ovládají pomocí dvou tla?ítek: Mód a "+". Mají 4 typy zobrazení, které se volí pomocí tla?ítka mód:
• Zobrazení samotného ?asu
• St?ídavé zobrazení ?asu a teploty
• St?ídavé zobrazení ?asu a data
• Postupné zobrazování v?ech ?ty? údaj?: ?asu, dne v tydnu, data a teploty.
    Na?izování:
Dlouhym stiskem tla?ítka mód spustíte na?izování. Poté m??ete postupně na?ídit v?echny údaje v po?adí: hodiny, desítky minut, jednotky minut, sekundy, den v tydnu, den, měsíc, rok a vypína? automatického ?asu. Jednotlivé údaje se p?epínají tla?ítkem mód. Nastavení se provede tla?ítkem "+". Vypína? automatického ?asu (Au) umo?ňuje vypnout a zapnout funkci automatického p?echodu na letní ?as a zpět. "Au1" znamená zapnuto, "Au0" znamená vypnuto.

Cely program ke sta?ení:
zdrojovy kód v assembleru (ASM)
p?elo?eny v HEX souboru (2054 Bajt?)
Zapisování programu do AVR se podrobněji věnuji zde.

P?ípadnym zájemc?m mohu naprogramovany mikroprocesor poslat. Více info zde.


Schéma digitálních hodin s datem a teploměrem s LCD displejem a AVR ATmega16A (ATmega16L).


Nastavení konfigura?ních bit? v progamu PonyProg.
(Hexadecimální hodnoty jsou Low Fuse: E1, High Fuse: D9.)


LCD hodiny.


LCD hodiny zobrazující právě teplotu.


Datum a den v tydnu.


Sletované hodiny s AVR.


Sletované hodiny z druhé strany.


Krabi?ka pro zabudování hodin.


Probíhá vestavba hodin do krabice.
Hotové LCD hodiny v krabi?ce.


Video - testování LCD hodin s datem a teploměrem.P?idáno: 6. 10. 2012
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏