English version

Jednoduchá meteostanice (teploměr + vlhkoměr + barometr)

     úvod:
Tato jednoduchá meteostanice domácí vyroby doká?e mě?it a zobrazovat v?echny základní meteorologické veli?iny - teplotu vzduchu (teploměr), relativní vlhkost (hygrometr) a atmosféricky tlak (barometr). Umo?ňuje tím stanovit orienta?ní p?edpově? po?así. Pro v?echny t?i mě?ené veli?iny je ukládána minimální a maximální hodnota, kterou lze vyvolat ?i resetovat pomocí tla?ítek.
     Popis zapojení:
Obvod je ?ízeny mikroprocesorem IO4 - Atmel AVR ATmega8A, ATmega8 ?i ATmega8L. Jako sníma? teploty slou?í integrovany obvody IO3 typu LM35. Ten poskytuje na vystupu napětí lineárně závislé na teplotě, s koeficientem 10mV/°C. Ke snímání vlhkosti jsem pou?il IO2 - integrovany senzor HIH-5030 (lze pou?ít i vylep?eny HIH-5031). Tlak je mě?en obvodem IO1 - integrovanym ?idlem tlaku MPXH6115A. Lze pou?ít i MPXHZ6115A, MPXA6115A, MPXAZ6115A ?i MPX4115A. Teploměr mě?í pokojovou teplotu v rozmezí 2,0 ... 99,9 °C. Vlhkoměr mě?í relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 1 ... 99%. Barometr mě?í tlak vzduchu v hektopascalech rozmezí 150 ... 1150 hPa (1 hPa = 1 mBar = 0,75 torr = 0,75 mmHg). K zobrazení hodnot slou?í LED displej. Barometr vyu?ívá ?ty?místny displej, vlhkoměr dvoumístny a teploměr t?ímístny. Displeje jsou ?ízeny multiplexně jako jediny 9-místny displej. Katody displeje jsou p?ipojeny na port D, anody p?es tranzistory T1...T9 zesilující proud na cely port B a na PC5. Frekvence multiplexu je cca 100Hz. Odpory R1 a? R8 ur?ují proud displeje a tím i jeho jas. K mě?ení analogovych signál? jsou vyu?ity t?i vstupy nesymetrického 10-bitového AD p?evodníku obvodu ATmega8(A)(L). P?i mě?ení ka?dé veli?iny je v?dy nasnímáno vět?í mno?ství vzork?, které jsou zpr?měrovány, aby se eliminovaly náhodné chyby. IO4 vyu?ívá jako zdroj taktování zabudovany RC oscilátor bě?ící na frekvenci 1MHz. Krystal není pot?eba - frekvence není pro analogově-digitální p?evodník kritická. Meteostanice se napájí ze stabilizovaného zdroje 5V s obvodem 7805 v obvyklém zapojení.
     Mě?ení:
První ?ást displeje zobrazuje teplotu, druhá relativní vlhkost a t?etí tlak. Pokud je hodnota mimo rozsah nebo do?lo k závadě (neo?ekávané napětí na vstupu ADC0 a? ADC2), zobrazí se symbol "_" (hodnota ni??í ne? povoleny rozsah) nebo " ‾ " (hodnota vy??í ne? povoleny rozsah). údaj se obnovuje cca ka?dé 3 - 4s.
     Pamě? na minimum a maximum:
Meteostanice sleduje a ukládá pro v?echny mě?ené veli?iny maximální a minimální hodnotu. Tu lze zobrazit stiskem tla?ítek MIN a MAX. Chvilku po uvolnění tla?ítka se opět zobrazí aktuální hodnoty. Pamě? minima a maxima lze resetovat stisknutím obou tla?ítek sou?asně. Poznámka: Sledování minima a maxima za?íná a? po prodlevě 15s od zapnutí meteo stanice, aby se p?ede?lo ulo?ení nesmyslnych hodnot těsně po zapnutí, kdy obvod je?tě není neustálen.

     Program pro AVR meteo stanici ke sta?ení:
Zdrojovy kód v assembleru (ASM)
P?elo?eny HEX soubor (1028 Bajt?)
Zapisování programu do AVR se podrobněji věnuji zde.

P?ípadnym zájemc?m mohu naprogramovany mikroprocesor poslat. Více info zde.


Schéma jednoduché meteostanice a AVR.


Nastavení konfigura?ních bit?.
(Hexadecimální hodnoty jsou Low Fuse: 21, High Fuse: D9.)


Testování meteostanice v kontaktním poli. Zobrazeny údaje v po?adí: Teplota (°C), relativní vlhkost (%), atmosféricky tlak (hPa). Pozn.: cifra úplně vlevo není p?ipojena.


?idlo tlaku MPXH6115A s redukcí SMD-THT.


?idlo relativní vlhkosti HIH-5030 a deska p?ipravená na vyrobu redukce SMD-THT.


?idlo vlhkosti s redukcí


Sníma?e tlaku, vlhkosti a teploty (LM35) a ?ást AVR ATmega8A v kontaktním poli.


Meteostanice letovaná na univerzální desku.


Displej meteostanice (T-5631BUY-11, LD-D056UR-C, 2x LD-D028UG-C).


Meteostanice v provozu


Deska zespodu


?idla


Hotová meteostanice v krabi?ce


Video - testování meteo stanice s AVR.P?idáno: 10. 7. 2013
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏