English version

Nejjednodu??í digitální otá?koměr

     Toto je velmi jednoduchy digitální otá?koměr vhodny pro vět?inu dopravních prost?edk? - motocyk? i automobil?, p?ípadně i pro jiná za?ízení. Mě?í otá?ky v rozmezí 0 - 9900 ot/min s rozli?ením na 100 ot/min. Zobrazuje pomocí dvoumístného LED displeje. údaj je v tisících, v rozmezí 0,0 - 9,9. Tento digitální otá?koměr je ?ízeny mikroprocesorem Atmel AVR ATTiny24A (ATTiny24, ATTiny24V), program ke sta?ení a nastavení bit? je ní?e. Katody dvoumístného LED displeje (a-g) jsou p?ipojeny na port PA (kromě vyvodu PA4). Anody jsou p?ipojeny na bity 0 a 1 portu B. Katoda te?ek (h) je p?ipojena na PB0, kde se vyskytuje logická 0 právě tehdy kdy? multiplex skenuje levou ?íslici a díky tomu svítí te?ka za touto ?íslicí. Pou?ití vysocesvítivého displejě umo?ňuje vypustit obvyklé tranzistory zesilující proud. Displej je ?ízen multiplexně (maticově) a zapojen obvyklym multiplexním zp?sobem. Jedná se o typ se spole?nou anodou. Mikroprocesor je taktován vnit?ním RC oscilátorem pracujícím na frekvenci 1MHz. Frekvence multiplexu je cca 100Hz, tedy cca 1/10 000 taktovací frekvence a tak lze frekventometrem p?ipojenym na PB0 nebo PB1 ově?it správnou funkci vnit?ního oscilátoru. Kondenzátor C1 umístěte co nejblí?e k mikroprocesoru. Odpory R1 a? R8 ur?ují proud displeje a tím i jeho jas. Jsou zvoleny tak, aby nebyl p?ekro?en maximální proud vystupu (40mA). Digitální otá?koměr se napájí ze zdroje cca 5V. Odběr p?i 5V je cca 15-30mA v závislosti od po?tu svítících segment? (vět?inu odběru tvo?í spot?eba LED displeje). Napětí 5V lze získat z palubního napětí nap?. jednoduchym zdrojem s obvodem 7805. P?ed tento zdroj vlo?te vhodnou pojistku! Vyvod PA4 slou?í jako vstup impulz? (je vyu?it k taktování ?íta?e/?asova?e1). Na tento vstup p?ive?te signál ze sníma?e ?i vhodného tvarovacího obvodu (zále?í na konkrétním typu motoru a metodě snímání). Drátová propojka DP1 na vyvodu PB2 volí sou?initel otá?ek motoru. Pokud je sou?initel 1 (1 otá?ka = 1 impulz), DP1 nepropojujte. Pokud je sou?initel 2 (1 otá?ka = 2 impulzy), propojte DP1.
     Cely program ke sta?ení:
zdrojovy kód v assembleru (ASM)
p?elo?eny v HEX souboru (200 Bajt?)

P?ípadnym zájemc?m mohu naprogramovany mikroprocesor poslat. Více info zde.


Schéma nejjednodu??ího digitálního otá?koměru s ATtiny24A / ATtiny24 / ATtiny24V


Nastavení konfigura?ních bit?.


Nejjednodu??í digitální otá?koměr během vyvoje v kontaktním poli. Testováno se 14mm displejem LD-D056UB-C.


Video - Test nejjednodu??ího digitálního otá?koměru.P?idáno: 21. 6. 2013
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏