English version

Atmel AVR pro za?áte?níky 3 - zápis programu do AVR

    úvod:
Tento ?lánek pro za?áte?níky podrobně popisuje nejjednodu??í postup, jak nahrát program do AVR mikrokontroléru. Nezabyvá se psaním programu, ale pouze naprogramováním (zapsáním) hotového souboru do AVR. Je vhodny i pro ty, kte?í nechtějí program psát, ale jen nahrát hotovy (odněkud sta?eny) program do AVR.
    Popis postupu - hardware:
K naprogramování AVR pot?ebujete nějaky hardware a nějaky software :). Hardware neboli programátor je za?ízení, které umo?ní komunikaci mezi AVR a PC. Nejjednodu??í varianta hardwaru pro ISP programování je pouhy LPT konektor (samec) s kabelem, 4 odpory a napájecí zdroj cca 5V. Cely hardware si tedy m??ete jednodu?e sestavit sami nap?. v kontaktním poli. Ukázky zapojení nej?astěj?ích AVR p?i programování vidíte na schématech ní?e. Pokud v cílovém za?ízení bude pou?it krystal, p?ipojte ho spolu s C1 a C2 i během programování. Lze pou?ít i univerzální hodnotu krystalu 4MHz. P?ipojení jinych AVR je obdobné. V?dy v datasheetu hledejte vyvody MISO, MOSI, SCK a RESET. V p?ípadě krystalu pak i XTAL1 a XTAL2. Vá? programátor p?ipojte k LPT portu va?eho PC.
    Popis postupu - software:
Dále budete pot?ebovat nějaky software. Stáhněte si a nainstalujte program PonyProg (já jsem pou?il verzi v2.07c BETA). Ten vám umo?ní do AVR zapisovat programy a nastavení konfigura?ních bit?. Po prvním spu?tění PonyProgu musíte správně nastavit komunika?ní port. Zvolte Parallel, Avr ISP I/O, LPT1. P?ed programováním zvolte typ mikrokontroléru (AVR micro a ATmega... nebo ATtiny...). Je zde i varianta "AVR Auto", ale nedoporu?uji - nefunguje s ní nastavení bit?. Otev?ete si soubor, ktery chcete do AVR nahrát. Do AVR se nahrává p?elo?eny (zkompilovany) soubor s koncovkou .HEX. Ten byvá u konstrukcí zve?ejněnych na internetu (v?etně těch mych) obvykle ke sta?ení. Zkontrolujte, zda je programovací obvod s AVR správně zapojen, p?ipojen k LPT a má zapnuté napájení. Pak kliknete na tla?ítko zapisování (Write Device) a potvr?te. Vá? program se zapí?e do AVR. Mělo by se objevit "Write successful". Potom musíte je?tě nastavit a zapsat konfigura?ní bity (nesta?í pouze nahrát program!). Okno s nastavením bit? otev?ete p?íslu?nym tla?ítkem (Security and Configuration Bits). Bity nastavte tak, jak p?íslu?ná konstrukce vy?aduje. Já obvykle zve?ejňuji printscreen tohoto okna. P?ed zápisem pe?livě zkontrolujte. Lamám SILNě NEDOPORU?UJI s nastavením těchto bit? experimentovat - mohlo by dojít k zablokování AVR (p?estane komunikovat). Pozor - zapsání bit? provedete tla?ítkem Write, nikoliv tla?ítkem OK! Cely postup názorně ukazují obrázky ní?e.
    Závěr:
Po naprogramování a nastavení bit? m??ete AVR mikrokontrolér zapojit do cílového obvodu a vyzkou?et. Pokud se vám p?i pokusu o naprogramování nebo nastavení bit? objevují chybové hlá?ky, nejspí? máte ?patně nastaveny port PonyProgu, typ AVR, nep?ipojeny LPT konektor, PonyProg k portu nemá p?ístup, programovací obvod je ?patně zapojeny, není zapnuté napájení, chybí krystal nebo jeho kondenzátory (tam, kde krystal byt má), AVR je vadny a nebo u? jste si ho zablokovali ?patnym nastavením bit? :).


Schéma LPT programátoru Atmel AVR Tiny: ATtiny13, ATtiny25, ATtiny45, ATtiny85 a dal?ích v pouzd?e DIP8. (Pozn.: K ATtiny13 nelze p?ipojit krystal).


Schéma LPT programátoru Atmel AVR Mega: ATmega8, ATmega48, ATmega88, ATmega168 některych dal?ích v DIP28.


Schéma LPT programátoru Atmel AVR ATtiny2313.


Schéma LPT programátoru Atmel AVR Mega: ATmega16, ATmega32, ATmega8535, ... (pozor, není pro ATmega8515)


Nastavení portu v PonyProgu. Zvolte Parallel, Avr ISP I/O, LPT1.


Volba va?eho AVR.


Otev?ení souboru HEX k zapsání.


Tla?ítko spou?tějící zápis.


Nastavení konfigura?ních bit?. Pozor - k zapsání slou?í Write, nikoliv OK!!!P?idáno: 2. 7. 2012
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏