English version

Nejjednodu??í digitální teploměr s AVR

    Toto je velice jednoduchy digitální teploměr s mikroprocesorem Atmel AVR, mě?ící v rozmezí 2 - 99 °C s rozli?ením na 1 °C. Obvod je ?ízeny mikroprocesorem IO1 - Atmel AVR ATmega8, ATmega8L nebo ATmega8A. Jako sníma? teploty slou?í integrovany obvod LM35. Ten poskytuje na vystupu napětí lineárně závislé na teplotě, s koeficientem 10mV / °C. K zobrazení teploty slou?í dvoumístny sedmisegmentovy LED displej. Displej je ?ízen multiplexně. Katody displeje jsou p?ipojeny na port D, anody na nejni??í 2 bity portu B. Pou?ití vysocesvítivého displejě umo?ňuje vypustit obvyklé tranzistory zesilující proud. Frekvence multiplexu je cca 100Hz. Odpory R1 a? R7 ur?ují proud displeje a tím i jeho jas. Jsou zvoleny tak, aby nebyl p?ekro?en maximální proud jednotlivého vystupu IO1 (40mA) ani p?i v?ech 8 LED svítících naráz. Teploměr vyu?ívá nesymetricky 10-bitovy AD p?evodník, ktery je sou?ástí AVR. Zpracováváno jen horních 8 bit?. P?i vy??í hodnotě ne? 99 se objeví symbol "- -". Obnovovací frekvence zobrazeného údaje je cca 2Hz. IO1 ATmega8 vyu?ívá vnit?ní oscilátor nastaveny na 1MHz. Krystal není pot?eba, proto?e taktovací frekvence nemá na AD p?evodník témě? ?ádny vliv. P?evodník vyu?ívá vnit?ní napě?ovou referenci se jmenovitym (typickym) napětím 2,56V. Ta pro mě?ení teploty s rozli?ením na 1 °C je?tě posta?uje. Teploměr se napájí ze zdroje cca 5V. Odběr proudu je cca 25mA (vět?ina z toho je spot?eba LED displeje). Tento teploměr se hodí nap?. jako pokojovy teploměr nebo ukazatel aktuální teploty r?znych za?ízení (sk?íň PC, chladi? vykonovych tranzistor? nebo CPU, motor, chladni?ka, ...). Napájecí napětí 5V lze získat nap?. pomocí jednoduchého zdroje s obvodem 7805 (p?ed tento zdroj za?a?te vhodnou pojistku).
Program pro AVR teploměr ke sta?ení:
zdrojovy kód v assembleru (ASM)
p?elo?eny HEX soubor (246 Bajt?)
Zapisování programu do AVR se podrobněji věnuji zde.

P?ípadnym zájemc?m mohu naprogramovany mikroprocesor poslat. Více info zde.


Schéma nejjednodu??ího digitálního teploměru s AVR ATmega8 (A/L).


Nastavení konfigura?ních bit?.


Testování teploměru


Video - testování jednoduchého AVR teploměru.P?idáno: 1. 7. 2012
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏