English version

Audio VTTC - Zvukem modulovany elektronkovy teslák

     Otestoval jsem jednoduché zapojení Audio VTTC (zvukově modulovaného teslova transformátoru). Mo?ná namítnete, ?e by se to mělo jmenovat spí?e Audio plazmovy plamínek :). Princip ?innosti je jednoduchy: Samokmitající elektronkovy oscilátor, vytvá?ející vysokofrekven?ní vysoké napětí, je amplitudově modulován. Změna intenzity vyboje je sly?et jako zvuk. Pokud tedy oscilátor modulujeme zvukovym signálem, chová se vyboj nebo plazmovy plamínek jako reproduktor.
     Jako oscilátor jsem pou?il samokmitající obvod s elektronkou GU-81M, později se dvěma těmito elektronkami v paralelním zapojení. Modulace je zavedena do katody pomocí MOSFETu. Osvěd?il se mi IRFS630 na chladi?i z PC zdroje. Zdrojem vysokého napětí je MOT (VN trafo z mikrovlnky), v první verzi usměrněny jednocestně, ve druhé verzi m?stkově. Filtraci zaji??ují 3 kondenzátory z mikrovlnky (paralelně). Vysokofrekven?ní proud je je?tě zablokován paralelně p?ipojenym pulzním kondenzátorem 7n5/4kV. P?ed MOT jsem zapojil variak k regulaci napětí, tek v?ak není nutny. ?havící napětí zaji??uje p?evinuty MOT se 13, respektive 14 závity. ?havení je zapínáno ve dvou stupních - nejprve p?es omezovací tlumivku, po ustálení se tlumivka vy?adí spína?em. Elektronky pracují v triodovém zapojení. Jako m?í?kovy odpor slou?í ?árovky 60W/230V. Sekundár navazuje na horní konec primáru. V?echna vinutí jsou vinuta drátem pr?měru 1mm na trubce pr?měru 105mm. Jako zdroj signálu pou?ijte bateriově napájené za?ízení - obvod je galvanicky spojen se sítí.

     !!! POZOR!!! Tesl?v transformátor je extrémně nebezpe?né za?ízení! Bez znalosti zásad práce s vysokym napětím byste jej neměli konstruovat. Tesl?v transformátor zp?sobuje ?irokopásmové ru?ení radiovych vln. Elektromagnetické vyza?ování m??e po?kodit elektronické p?ístroje nebo pamě?ová média. P?i provozu vzniká ozón (O3) a dal?í jedovaté plyny, nutno větrat! Elektronky mohou vlivem ?patného zacházení nebo vyrobní vady implodovat. V?e děláte na vlastní nebezpe?í! Za p?ípadné újmy neberu ?ádnou zodpovědnost.

Schéma Audio VTTC s jednou GU-81M
Schéma Audio VTTC s jednou GU-81M

Schéma Audio VTTC se dvěma GU-81M
Schéma Audio VTTC se dvěma GU-81M


Se dvěma lampami.


S jednou lampou


opět s jednou lampou


Do t?etice s jednou lampou. Na za?átku s modulací, zbytek bez modulace.

 Během stavby
Během stavby

Témě? hotovo
Témě? hotovo

Zdroj signálu a modula?ní mosfet IRFS630 na chladi?i
Zdroj signálu a modula?ní mosfet IRFS630 na chladi?i

Provoz AudioVTTC
Provoz

Provoz Audio VTTC


Provoz Audio VTTC


Zapojení audio vttc s 2ma GU-81M
Zapojení s 2ma GU-81M

 Vysokonapě?ovy m?stek s 4x12 diodami BY255
Vysokonapě?ovy m?stek s 4x12 diodami BY255

Vysokonapě?ovy m?stek s 4x12 diodami BY255 -Detail diod
Detail diodzpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏