English version

Explodující vodi?e - energie 2600J z kondenzátorové baterie

     Za?ízení vyu?ívá obvod z Cívkového děla. K omezení proudu slou?í cívka vinutá drátem 1,5mm na pr?měru 26mm, délka 65mm. Má asi 14uH a 32mR. Kapacita je 2500uF a napětí cca 1450V. Multimetr na videích ní?e zobrazuj 1/3 celkového napětí.

Vzore?ek pro vypo?et energie v kondenzátoru (energie v Joulech, kapacita ve Faradech a napětí ve Voltech):
         Vzore?ek - vypo?et energie v kondenzátoru

     Pozor! Tento experiment m??e zp?sobit smrtelné zranění nebo ?kodu na majetku. Kondenzátory jsou nabité na smrtelné napětí a z?stávají nabité i po vypnutí zdroje. Kondenzátory, tyristory a dal?í ?ásti obvodu mohou ne?ekaně explodovat. Za?ízení se m??e nechtěně spustit v ne?ádoucím okam?iku. Exploze vodi?? jsou velmi hlu?né a zá?ivé, m??e dojít k po?kození sluchu ?i zraku. M??e dojít k popáleninám. ?ásti mohou odlétávat vysokou rychlostí. V?e děláte na vlastní nebezpe?í, za p?ípadné újmy na zdraví ?i majetku neberu zodpovědnost.prou?ek alobalu


prou?ek alobalu


tu?ka


tu?ka


krátká tu?ka


krátká tu?ka


Fixa na odpalování fontánek.


Fontánka - ?elezny drát v pouzdu od fixy


Cínovy drát.


Hliníkovy prou?ek - svítí nejjasněji.


Měděny drát


Tuha z mikrotu?ky, p?es svá?ecí sklo a dvoje ?erné bryle.


Měděny drát (12cm, 0,2mm) p?es svá?ecí sklo


Palma - ?elezny drát


Dlouhy měděny drát (30cm, 0,15mm). p?es dvoje ?erné bryle


Cívka 40z drátem 1,5mm na pr?měru 26mm, délka 65mm. Má asi 14uH a 32mR. Je zapojena do série a slou?í k omezení proudu.Explodující vodi?e


Explodující ?árovka


Zpomalená videa několika explozí


Exploze fixy, ve které byl utěsněn měděny drátek


Explodující sou?ástky


Doslova IMPULZNí nabíje?ka baterií :)zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏