English version

Měni? pro CCFL

     Měni? (nebo také invertor) pro CCFL je obvod, ktery slou?í k napájení zá?ivek CCFL, tedy zá?ivek se studenou katodou (Cold Cathode Fluorescent Lamp). Tyto obvody obvykle pou?ívají jednoduchy měni? pracující na vysoké frekvenci a miniaturní VN transformátor. Vystupní proud je omezován kapacitně pomocí VN kondenzátoru s malou kapacitou (?ádově desítky pF). Zá?ivka se studenou katodou (CCFL) má pouze 2 vyvody, proto?e nemá ?ádné ?havení. Pou?ívá se nej?astěji k podsvětlení LCD panel? v monitorech a LCD televizorech, k tuningu PC a aut a dekora?ním efekt?m. Mo?né je i jejich pou?ití k osvětlování. Kromě bílych existují i barevné a UV (?erné světlo). Kapacitní omezování proudu je mo?né díky tomu, ?e vystupní napětí měni?e má sinusovy pr?běh. Měni? pracuje v rezonan?ním re?imu. Jedná se o měni? buzeny nikoliv napětím, ale proudem. To zaji??uje tlumivka L1. Proud zá?ivkami (a tím i vykon) lze měnit změnou C1 a C2. Pracovní frekvence je asi 50kHz. Lze ji ovlivnit hodnotou C3. Změnou frekvence se mění i vykon. Jas zá?ivek lze regulovat změnou napájecího napětí v rozmezí od 5V do 12V. Regulace je mo?ná v rozmezí cca od 5-10% do 100% jasu. P?i men?ím napětí ne? 5V se m??e stát, ?e bude svítit jen ?ást zá?ivek (viz video ní?e). Jeden konec zá?ivek se za?íná rozsvěcet p?i cca 1,5V a celé CCFL zá?ivky svítí od 5V. P?i zapojování Tr1 a CCFL je nutno dodr?et studené a ?ivé konce (studené konce trafa a zá?ivek mají slab?í izolaci ne? ty ?ivé). Měni? jsem úspě?ně otestoval s tranzistory typu 2SC5707, 2SC1384 a BD139. Tr1 je mo?né získat z LCD monitoru nebo jiného za?ízení s CCFL. Navíjení vlastními silami by bylo obtí?né vzhledem k velkému po?tu závit? velmi tenkym vodi?em. Mo?né je p?evinutí primár? traf, která měla jen jeden primár (ur?ena pro měni?e s MOSFETy a ?ídícím integrovanym obvodem). Zá?ivek lze pou?ít i jiny po?et - zále?í na vykonu trafa. Já jsem měni? testoval na trubicích 2x350mm z 17" monitor?. Identifikoval jsem je jako typ s parametry: Startovací napětí 1200V, provozní napětí 850V, max. proud 5mA, max. vykon 4,25W, doba náběhu 3 minuty, budící frekvence 20 - 100kHz. ú?innost měni?e je cca 80-90%, tak?e p?íkon trubic lze odhadnout jako 0,85 x p?íkon měni?e, tedy Ptrubic = 0,85 x Uvstupní x Ivstupní . P?i napájení 12V by tedy měni? se dvěma těmito trubicemi měl odebírat 833mA. Pokud vykon neodpovídá, lze ho upravit změnou kapacity C1 a C2 (men?í kapacita = men?í vykon). Jemně ho lze doladit i změnou frekvence změnou C3.

     Pozor! Na vystupu měni?e je vysoké napětí! V?e děláte na vlastní nebezpe?í, za va?e p?ípadné újmy neberu zodpovědnost.


Obr. 1 - Schéma měni?e (invertoru) pro CCFL (zá?ivky se studenou katodou).


Testování měni?e pro CCFL s tranzistory 2SC5707 (C5707)


Tranzistor C5707, tlumivka TL1 a VN transformátorek.


Pr?běh napětí na kolektoru jednoho z tranzistor? - "p?lsinusovka" na osciloskopu.


R?zné CCFL z 17" monitor?.


Detail konc? s elektrodami.


CCFL a deska z LCD.


CCFL na plny vykon


CCFL p?i velmi malém vykonu - svítí jen ?ást.


Testování obvodu, nyní s 2SC1384 (C1384)


Detail konce trubic CCFL


Měni? v provozu


Video - Stmívání CCFL změnou napájecího napětí měni?e. P?i velmi malych vykonech svítí jen ?ást trubic.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏