Cívkové dělo - coil gun 2500 J

     Na dělu se pracuje :) zatím zde m??ete vidět fotky z pr?běhu vyvoje.

Vzore?ek na vypo?et energie v kondenzátoru (energie v Joulech, kapacita ve Faradech a napětí ve Voltech):
              Pozor! Cívkové dělo m??e zp?sobit smrtelné zranění nebo ?kodu na majetku. Rychlost projektilu velkych cívkovych děl je srovnatelná s rychlostí st?elnych zbraní. Projektil se m??e odrá?et nebo ne?ekaně změnit směr. Na cívku p?sobí silny zpětny náraz - cívka se m??e uvolnit a nasměrovat projektim ne?ádoucím směrem. P?i ?patném umístění v cívce m??e projektil letět opa?nym směrem. V kondenzátorech se ukládá velká energie a p?i jejich vybití vzniká proud desítek kiloampér. Vodi?e a sou?ástky mohou explodovat. Kondenzátory jsou smrtelně nebezpe?né i po odpojení zdroje. V?e děláte na vlastní nebezpe?í, za p?ípadné újmy na zdraví ?i majetku neberu zodpovědnost.    

Schéma cívkového děla (coil gunu)
Schéma cívkového děla (coil gunu)

?ez cívkovou pistolí (coil gunem)
?ez cívkou pistolí

Simulace RLC - java aplet
Simulace RLC obvodu - Java aplet


Nepovedeny vyst?el p?i 2450J. Cívka exploduje. Zde vidíte snímky z videa (15/s).


rekupera?ní tlumivka


impulzní trafo

cívka


?árovky (6x 100W v sérii) pro vybíjení kondenzátor?.


Plny jas :)


Cívka po vyst?elu


Zdeformované vinutí


Po odmotání izolace je vidět, ?e se drát na mnoha místech p?etrhal


Vět?ina energie se spot?ebovala na vybuch cívky, ale něco zbylo i pro projektil :)zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏