English version

Digitrony

     Digitron je vybojka se studenou katodou plněná plynem (obvykle neon s p?íměsí argonu o nízkém tlaku, někdy byvá p?idána rtu? pro del?í ?ivotnost). Slou?í k zobrazování ?íslic nebo jinych symbol?. Má jednu spole?nou anodu a více katod, které svym tvarem tvo?í jednotlivé znaky. P?ivedením napětí mezi anodu a jednu z katod se p?íslu?ná katoda rozsvítí (obklopí se doutnavym vybojem) a tím dojde k zobrazení znaku (?íslice). Princip je podobny jako u doutnavky. Podobná je i barva světla - oran?ová. K zapálení digitronu je obvykle pot?eba 150 - 200V, nej?astěji 170V.

     Digitrony byly pou?ívány p?edev?ím p?ed p?íchodem jinych zobrazova??, jako LCD, LED ?i VFD displej?. Nyní se ji? nevyrábí ani nemontují do továrně vyráběnych za?ízení. Za?ívají v?ak svou renesanci a bastlí?i se rádi vrací k jejich pou?ívání, zejména ke konstrukci digitálních hodin s retro designem. Někte?í napodobují co nejvíce design doby, kdy se digitrony skute?ně pou?ívaly, ale najdou se i ?ílené anachronismy jako hodiny s digitrony prosvícené modrymi nebo RGB LED diodami (!!!), hodiny ovládané hlasem, plné SMD sou?ástek a podobně. K typickému retro designu pat?í klasické transformátory, primitivní logika s obvody 7490, 7400 a budi?i 74141. K anachronickému designu pak pat?í spínany zdroj, spínany měni? anodového napětí, podsvětlení LED diodami, vícevrstvé desky osazené SMD sou?ástkami, mikroprocesory, synchronizace s DCF-77 ?i dokonce GPS, dálkové ovládání a podobně :). Několik p?íklad? digitronovych hodin:
St?edně anachronické digitronové hodiny
Velké, st?edně anachronické digitronové hodiny
Tradi?ní digitronové hodiny bez mikroprocesoru - z logickych obvod?
Digitronové hodiny z TTL logiky 70. let

     A? se ji? nevyrábějí, zbylo jich je?tě docela dost k pot?ebě bastlí??. Najít se dají pou?ité z r?znych za?ízení, ale i nové, nepou?ité. Malych typ? se vyrábělo velké mno?ství. Digitrony s vy?kou ?íslic do cca 2cm jsou celkem bě?né a dají se najít v ?uplíkovych zásobách, starych mě?ících p?ístrojích a podobně, nebo po?ídit za několik desetikorun. Vět?í typy (cca 2,5 - 4cm) jsou ji? poměrně vzácné a nějvět?í (5cm a více) velmi vzácné. Tak velké typy toti? nebyly vyráběny ve velkém, neměly moc velké vyu?ití. Nyní jsou digitrony oblíbené ke konstrukci hodin. V době své vyroby v?ak byly spí?e pou?ívané do mě?ící a po?ítací techniky, jako votmetry, multimetry, frekventometry, po?ítadla impulz?, kalkuka?ly a podobně; pou?ití digitron? v hodinách bylo velmi vzácné, obvykle jen ve speciálních hodinách a ?asova?ích v laborato?ích, pr?myslu a automatizaci.

     Na této stránce jsem shromá?dil údaje některych digitron?. V tabulce ní?e vidíte p?ehled nejbě?něj?ích sovětskych digitron?. V?imněte si, ?e star?í typy jako IN-1, IN-2 a IN4 mají ?ivotnost jen 1000 h. Nověj?í jako IN-8, IN-12, IN-14, IN-16, IN-17 a IN-18 mají ?ivotnost uvedenou 5000 - 12 500 h. To je pravděpodobně zp?sobeno p?idáním rtuti, která omezuje odpa?ování materiálu katod a jejich otravu. ?ivotnost je ale i tak několikanásobně podhodnocená, jedná se o minimální garantovanou ?ivotnost. P?i správném zacházení mohou rtutí obohacené digitrony slou?it bez problému i více ne? 5 ?i 10 let nep?etr?itého provozu. Zejména pak, pokud se v nich rovnoměrně a dostate?ně ?asto st?ídají v?echny katody. P?i pou?ití v hodinách je proto mo?né dosáhnout vět?í ?ivotnosti, zejména u ?astěji se měnících ?íslic (sekundy), ne? jaká byla ?ivotnost digitron? v mě?ících za?ízeních, kde se po vět?inu ?asu, kdy? se zrovna nemě?ilo, zobrazovaly samé nuly. Stará za?ízení ale slou?ila spí?e k provozu ve stylu "zapnout - pou?ít - vypnout" a tak vyrobci za?ízení p?íli? nep?emy?leli o tom, jak ?ivotnost prodlou?it. Pou?ívaly se ?asto zbyte?ně velké proudy. V datasheetech se někdy ani neuváděla ?ivotnost, proto?e pro za?ízení, které se zapne, pou?ije a vypne (nap?. multimetr), není podstatná. První typy digitron? měly ?ivotnost okolo 1000 h, poslední měly ?ivotnost i 50 000 h a p?i rovnoměrném a dostate?ně ?astém p?epínání v?ech katod se odhadovalo i 500 000 hodin. To je v?ak 57 let a doopravdy to nikdy zkou?eno nebylo :). Nutné je ale dodat, ?e uváděná ?ivotnost zejména sovětskych digitron? je velmi konzervativní a ve skute?nosti m??e dosahovat více ne? desetinásobku. Jedná se o "minimální ?ivotnost", která se zna?ně li?í od pojmu "st?ední ?ivotnost". Minimální ?ivotnost je doba, po které sel?e mizivé procento kus?. Oproti tomu st?ední ?ivotnost, která se dnes pou?ívá nap?. na mě?ení ?ivota ?árovek, zá?ivek ?i displej?, je doba, po které sel?e polovina kus?.


Digitron Z5680M - animace.


Digitron Z5680M (bezbarvá mutace Z568M).


?íslice s vy?kou 5cm. Z568M a Z5680M byly největ?í typ digitronu RVHP.


Z5680M zespodu a zvrchu.


V?echny ?íslice Z5680M (stejné jako u Z568M).


Z5700M, Z5660M, Z5680M


Směs ?íslicovych digitron? RFT Z566M, RFT Z5660M, Tesla ZM1040 a symbolovych Tesla ZM1041S a RFT Z5670M.


Z566M, Z5660M, ZM1040 ZM1041S a Z5670M.


Z5660M vs Z566M vs ZM1040.


Velké srovnáví digitron? - RFT Z566M vs. RFT Z5660M vs. Philips ZM1040 vs. Tesla ZM1040 vs. Tesla ZM1042


Zubem ?asu trochu ohlodané ZM 1040 od Philips. V na?ich kon?inách poměrně vzácny vyrobce. Nemá podp?rné slídové krou?ky, systém visí jen za vyvody. Anoda je zvrchu otev?ená. K mému p?ekvapení jsou v digitronu dvě jedni?ky za sebou.


Velky digitron Z5660M se znakem 3cm vysokym. Obdoba Z566M v ?irém provedení. Podobá se Z522M, Z5220M, ZM1040 ?i ZM1042.


Z5660M TGL WF.


Z5660M v provozu


P?vodní krabi?ky se Z5660M a odpovídajícími symbolovkami Z5670M.


Tesla ZM1042 - ?irá varianta ZM1040.


V?echny znaky digitronu Z5660M (toto?né jako Z566M)


V?echny znaky ZM1040 Tesla.


V?echny znaky symbolového ZM1041S Tesla (+ - U W X Y Z). Existovala i ?irá verze ZM1043S.


Symbolovy digitron ZM1043S Tesla (+ - U W X Y Z) je ?irou verzí ZM1041S.


V?echny znaky symbolového ZM1047 Tesla (T S F N Z Y G H M X). Existovala i ?irá verze ZM1049.


Tesla ZM1041 a ZM1043 s pouhymi dvěma symboly: + a -. ZM1041 má pro Teslu neobvyklou ?estihrannou m?í?ku.


Symbolovy digitron Z5670M. Obdoba Z567M, ktery má baňku nabarvenou na ?erveno. Zobrazuje symboly st?ídavého proudu, plus a minus. Pou?íval se spolu s digitrony Z566M nebo Z5660M a má stejné rozměry a patici. Vyu?ití měly tyto typy v mě?ících p?ístrojích.


Digitrony Z5660M a Z5670M pohromadě.


Digitrony Z574M a IN-12B


Z574M v provozu. Te?ka vlevo. Podobny Z573M (te?ka vpravo) a Z570M (bez te?ky). Mají také obdoby bez ?erveného filtru Z5740M, Z5730M a Z5700M


dvojice Z574M v provozu


Z573M WF - podobné jako Z574M, ale má te?ku vpravo. Znak 13mm.


Z571M WF - symbolovy digitron pou?ívany spolu se Z570M, Z573M a Z574M. Zobrazuje znaky ~ + -


Z580M WF - symbolovy digitron pou?ívany spolu se Z570M, Z573M a Z574M. Zobrazuje metrické p?edpony K, M, G, T, m, mikro, n, p.


Z5810M WF - symbolovy digitron pou?ívany obvykle spolu se Z5700M, Z5730M a Z5740M. Zobrazuje symboly jednotek A Hz F H s S ohm V.


Z5810M spolu se Z5710M, Z5800M a osmi Tesla ZM1080T v multimetru.


Miniaturní digitron RFT Z590M s 10mm ?íslicemi a te?kou vpravo i vlevo. Existuje i bezbarvá varianta Z5900M.


ZM1030 TESLA - neobvykly bi-quinární digitron. Má dvě anody, mezi kterymi je dělící m?í?ka. V jedné jsou sudé a ve druhé liché ?íslice. Má jen 5 vyvod? katod - ?íslice jsou spojeny 0-1, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9. Na fotce ?íslice 4, která je v zadní anodě a je tedy pozorovnána nejen p?es p?ední hrubou m?í?ku, ale i p?es jemnou dělící m?í?ku. Vy?ka znaku je 15,5mm.


Detail vnit?ku ZM 1030 Tesla


ZM1030 TESLA - v?echny ?íslice.


ZM1031/01 TESLA se znaky + - ~. Pat?í k bi-quinárnímu ZM1030, má stejné rozměry. Poněkud nepochopitelná konstrukce. Má 2 anody, 3 katody a stínící m?í?ku (v?e samostatně vyvedené). V zadní anodě jsou znaky - ~, v p?ední jen +. Dle datasheetu mají byt obě anody i stínící m?í?ka zven?í spojené. Pro? tam tedy je stínící m?í?ka a dvě oddělené anody je nad moje chápání.


Bi-quinární digitron Dario ZM1032 s nápisem IMPORTE DE HOLLANDE. Obdoba ZM1030 bez ?erveného laku.


ZM1080T TESLA - velikostí podobné Z570M / Z573M / Z574M. M?í?ka je ?tvercová, nikoliv ?estihranná. Má te?ku vlevo i vpravo, ale spí?e pod ?íslicí, ne? vedle ní.


Deska s digitrony ZM1082T Tesla. ?irá obdoba digitronu ZM1080T. Deska nejspí? z nějakého kotou?ového videorekordéru nebo sníma?e filmového pásu, proto?e dvojice cifer jsou ozna?eny jako hodiny, minuty, sekundy a snímky.


Pitva rozbitého digitronu Tesla ZM1080T. (Pozor - digitron m??e obsahovat nebezpe?né látky!)


Digitrony Tesla ZM1081 se symboly ~ + -. Pou?ívaly se spolu s ?íslicovymi ZM1080T. Kód data "ML" zna?í b?ezen 1973.


Polsky digitron Dolam LC-531. Podobny Z573M, ZM1080T, ZM1082T.


U nás poměrně neobvyklé digitrony Valvo ZM1000 se znakem vysokym 14 mm.


Valvo ZM1000 - detail zvrchu. Tento digitron je neobvykly svymi vyvody, které nejsou v kruhu, ale ve ?tvercové matici. Má neobvykle jemnou m?í?ku. Cifry jsou p?ipevněné jen za spodní konec, horní konce jsou volné. Zvrchu je anoda otev?ená.


Valvo ZM1000 s budi?i SN74141.


Valvo ZM1000 v provozu.


ZM1020 TESLA - digitron s vrchním pohledem. Vy?ka znaku je 15,5mm.


Zvlá?tností ZM 1020 od Tesly je, ?e jsou v něm dvě ?íslice "8". Jednu v?ak nelze nijak rozsvítit, je umístěná vzh?ru nohama a spojená s anodou. Je uprost?ed sloupce ?íslic a nejspí?e ?e?í problém, ?e některé ?íslice poblí? st?edu jsou p?íli? daleko od anody. (Vyfoceno na ZM1020 s odstraněnym lakem.)


Polsky Dolam LC-513. Bez barvy, jinak podobny jako ZM1020 nebo Z560M.


Tesla ZM1020 vs. RFT Z560M. První z nich má o něco men?í baňku, ale o něco vět?í ?íslice.


Dvě r?zné verze Z560M - vy??í a ni??í.


Philips ZM1020


Symbolovy RFT Z561M.


Porovnání některych digitron? vedle sebe. Z573M vs. ZM1020, Z573M vs. ZM1040 Tesla, IN-12B vs. ZM1020 (odbarveny), Z573M vs. ZM1080T.


IN-12B (obdoba západních Burroughs B-5991, 8422 ?i Raytheon CK8422).


IN-12B (ИН-12Б) v provozu.


Originální krabice IN-12B.


oválné patice pro digitrony IN-12A, IN-12B, B-5991, 8422 a podobné (také pro VFD / itron IV-22).


IN-15A (ИН-15А) - symbolovka k IN-12A a IN-12B.


V?echny symboly IN-15A: n % П k M m + - p μ


IN-15B (ИН-15Б) - symbolovka k IN-12A a IN-12B. Zobrazuje symboly: W F Hz H V S Ω A.


IN-14 (ИН-14)


V?echny ?íslice digitronu IN-14.


Symbolovy digitron IN-19A (ИН-19А).


Symbolovy digitron IN-19B (ИН-19Б).


Symbolovy digitron IN-7 (ИН-7).


IN-4 (ИН-4) je sovětsky bi-quinární digitron se dvěma anodami a stínící m?í?kou. M??e v?ak byt zapojen i jako bě?ny digitron, proto?e ka?dá ?íslice má vlastní vyvod (nejsou spojeny do pár?).


Sovětsky digitron IN-1 (ИН-1) s bakelitovou paticí.


V?echny ?íslice digitronu IN-1 (ИН-1).


P?vodní krabice s digitrony IN-1 balenymi po 25ks.


Digitron IN-1 v krabi?ce


Digitrony IN-1 v krabi?kách


Nálepka na krabici s IN-1 vyrobenymi v únoru 1989.


Polské digitrony Dolam LC-516 jsou obdobou sovětskych IN-1. Narozdíl on IN-1 jsou digitrony LC-516 dlouho?ivotnostní.


Polské digitrony Dolam LC-516


V?echny ?íslice digitronu Dolam LC-516.


Miniaturní sovětské digitrony IN-17 (ИН-17) s drátovymi vyvody.


V?echny ?íslice digitronu IN-17 (ИН-17).


Malé sovětské digitrony IN-16 (ИН-16) s drátovymi vyvody (na obrázku demontované digitrony se zkrácenymi vyvody). Vzhled anody se mírně li?í u digitron? r?zného roku vyroby.


V?echny ?íslice digitronu IN-16 (ИН-16).

P?ehledy digitron?

P?ehled sovětskych typ? digitron? - vy?ka, co zobrazuje, ?ivostnost.

Typ Vy?ka
znaku
Zobrazuje ?ivotnost Poznámka
IN-1 (ИН-1) 18 mm 0...9 min. 1000 h .
IN-2 (ИН-2) 9 mm 0...9 min. 1000 / 5000 h 1)
IN-4 (ИН-4) 17 mm 0...9 min. 1000 h .
IN-5A, IN-5A-1, IN-5B, IN-5B-1
(ИН-5А, ИН-5А-1, ИН-5Б, ИН-5Б-1)
9 mm Symboly min. 1000 h .
IN-7, IN-7A, IN-7B
(ИН-7, ИН-7А, ИН-7Б)
16 mm Symboly min. 1000 h
/ 800 h (A) / 400 h (B)
.
IN-8, IN-8-2 (ИН-8, ИН-8-2) 18 mm 0...9 (",") min. 5000 / 10 000 h 1)
IN-12A, IN-12B (ИН-12А, ИН-12Б) 18 mm 0...9 (",") min. 5000 / 7500 h 1)
IN-14 (ИН-14) 18 mm 0...9 ", ," min. 5000 / 12 500 h 1)
IN-15A, IN-15B (ИН-15А, ИН-15Б) 18 mm Symboly min. 1000 h (A) / 800 h (B) .
IN-16 (ИН-16) 13 mm 0...9 ", ," min. 5000 h .
IN-17 (ИН-17) 9 mm 0...9 min. 7500 / 9000 h 1)
IN-18 (ИН-18) 40 mm 0...9 min. 2000 / 5000 h 1)
IN-19A, IN-19B, IN-19V
(ИН-15А, ИН-15Б, ИН-15В)
18 mm Symboly min. 3000 / 5000 h 1)
1) r?zné datasheety uvádějí r?zné ?ivotnosti.

P?ehled digitron? ?ady Z***M (RFT)

Typ Vyrobce Vyvody Pohled Barva Vy?ka
znaku
Zobrazuje Desetinná
?árka
?ivotnost Poznámka
Z522M RFT ?, Valvo kolíky bo?ní ?ervená 30 mm 0...9 není ? stará obdoba ZM1040, Z566M
Z5220M RFT ?, Valvo kolíky bo?ní ?irá 30 mm 0...9 není ? ?irá verze Z522M, stará obdoba ZM1042, Z5660M
Z560M RFT kolíky ?elní ?ervená 15,5 mm 0...9 není ? podobny ZM1020
Z5600M RFT kolíky ?elní ?irá 15,5 mm 0...9 není ? ?irá verze Z560M, podobny ZM1022
Z561M RFT kolíky ?elní ?ervená . W - A ~ + V % Ω není ? .
Z5610M RFT kolíky ?elní ?irá . W - A ~ + V % Ω není ? ?irá verze Z561M
Z566M RFT kolíky bo?ní ?ervená 30 mm 0...9 není ? podobny ZM1040
Z5660M RFT kolíky bo?ní ?irá 30 mm 0...9 není ? ?irá verze Z566M, podobny ZM1042
Z567M RFT kolíky bo?ní ?ervená . + - ~ není ? Symbolovka pro Z566M
Z5670M RFT kolíky bo?ní ?irá . + - ~ není ? ?irá verze Z567M, Symbolovka pro Z5660M
Z568M RFT kolíky bo?ní ?ervená 50 mm 0...9 není ? .
Z5680M RFT kolíky bo?ní ?irá 50 mm 0...9 není ? ?irá verze Z568M
Z570M RFT dráty bo?ní ?ervená 13 mm 0...9 není ? podobny ZM1080
Z5700M RFT dráty bo?ní ?irá 13 mm 0...9 není ? ?irá verze Z570M, podobny ZM1082
Z571M RFT dráty bo?ní ?ervená . + - ~ není ? Symbolovka pro Z570M, Z573M, Z574M
Z5710M RFT dráty bo?ní ?irá . + - ~ není ? ?irá verze Z571M, Symbolovka pro Z5700M, Z5730M, Z5740M
Z573M RFT dráty bo?ní ?ervená 13 mm 0...9 vpravo ? .
Z5730M RFT dráty bo?ní ?irá 13 mm 0...9 vpravo ? ?irá verze Z573M
Z574M RFT dráty bo?ní ?ervená 13 mm 0...9 vlevo ? .
Z5740M RFT dráty bo?ní ?irá 13 mm 0...9 vlevo ? ?irá verze Z574M
Z580M RFT dráty bo?ní ?ervená . K M G T m μ n p není ? Symbolovka pro Z570M, Z573M, Z574M
Z5800M RFT dráty bo?ní ?irá . K M G T m μ n p není ? ?irá verze Z580M, Symbolovka pro Z5700M, Z5730M, Z5740M
Z581M RFT dráty bo?ní ?ervená . A Hz F H s S Ω V není ? Symbolovka pro Z570M, Z573M, Z574M
Z5810M RFT dráty bo?ní ?irá . A Hz F H s S Ω V není ? ?irá verze Z581M, Symbolovka pro Z5700M, Z5730M, Z5740M
Z590M RFT dráty bo?ní ?ervená 10 mm 0...9 vlevo i vpravo ? .
Z5900M RFT dráty bo?ní ?irá 10 mm 0...9 vlevo i vpravo ? ?irá verze Z590M
Z870M RFT kolíky bo?ní ?ervená 15,5 mm 0...9 není ? Bi-quinární (dvoupěticovy), podobny ZM1030
Z8700M RFT kolíky bo?ní ?irá 15,5 mm 0...9 není ? ?irá verze Z870M, Bi-quinární (dvoupěticovy), podobny ZM1032

P?ehled nej?astěj?ích digitron? ?ady ZM****

Typ Vyrobce Vyvody Pohled Barva Vy?ka
znaku
Zobrazuje Desetinná ?árka ?ivotnost Poznámka
ZM1000R Valvo, Philips, Amperex kolíky bo?ní ?ervená 14 mm 0...9 vlevo 100 000 h ?ervená verze ZM1000
ZM1000 Valvo, Philips, Amperex kolíky bo?ní ?irá 14 mm 0...9 vlevo 100 000 h ?irá verze ZM1000R
ZM1020 Tesla a dal?í kolíky ?elní ?ervená 15,5 mm 0...9 není 100 000 h podobny Z560M
ZM1022 Mullard, Valvo, Telefunken ... kolíky ?elní ?irá 15,5 mm 0...9 není 100 000 h ?irá verze ZM1020, podobny Z5600M
ZM1030 Tesla a dal?í kolíky bo?ní ?ervená 15,5 mm 0...9 není 50 000 h Bi-quinární (dvoupěticovy), podobny Z870M
ZM1032 Valvo, Amperex ... kolíky bo?ní ?irá 15,5 mm 0...9 není 50 000 h ?irá verze ZM1030, bi-quinární (dvoupěticovy), podobny Z8700M
ZM1040 Tesla a dal?í kolíky bo?ní ?ervená 31 mm 0...9 není 20 000 h / 100 000 h 1), podobny Z566M
ZM1042 Tesla a dal?í kolíky bo?ní ?irá 31 mm 0...9 není 20 000 h / 100 000 h 1), ?irá verze ZM1040, podobny Z5660M
ZM1080 Telefunken, Mullard, Philips, Valvo ... dráty bo?ní ?ervená 13 mm 0...9 není 30 000 h podobny Z570M
ZM1082 Telefunken, Mullard, Philips, Valvo ... dráty bo?ní ?irá 13 mm 0...9 není 30 000 h ?irá verze ZM1080, podobny Z5700M
ZM1080T Tesla dráty bo?ní ?ervená 13 mm 0...9 vlevo i vpravo ? m??e nahradit Z570M, Z573M i Z574M
ZM1082T Tesla dráty bo?ní ?irá 13 mm 0...9 vlevo i vpravo ? ?irá verze ZM1080T
1) r?zné datasheety uvádějí r?zné ?ivotnosti.

Některé Polské digitrony (?ada LC-***)

Typ Vyrobce Vyvody Pohled Barva Vy?ka
znaku
Zobrazuje Desetinná ?árka ?ivotnost Poznámka
LC-513 Dolam kolíky ?elní ?irá 15,5 mm 0...9 vlevo ? obdoba ZM1022, Z5600M
LC-516 Dolam kolíky ?elní ?irá 15,5 mm 0...9 není ? obdoba IN-1
LC-531 Dolam dráty bo?ní ?irá 13 mm 0...9 vlevo i vpravo ? obdoba ZM1082T
LC-631 Dolam kolíky bo?ní ?irá 30 mm 0...9 není ? obdoba Z5660M, Z5220M, ZM1042

Datasheety některych digitron?

datasheet IN-12A / IN-12B ?.1
datasheet IN-12A / IN-12B ?.2
datasheet IN-12A / IN-12B ?.3
datasheet IN-12A / IN-12B ?.4
datasheet ZM1020, ZM1022 Tesla
datasheet ZM1020 Philips
datasheet ZM1021 Philips
datasheet ZM1040 Tesla ?.1
datasheet ZM1040 Tesla ?.2
datasheet ZM1080T Tesla
datasheet Z560M WF RFT ?.1
datasheet Z560M WF RFT ?.2
datasheet Z561M WF RFT ?.1
datasheet Z561M WF RFT ?.2
p?ehled digitron? Z560M, Z5600M, Z566M, Z5660M, Z568M, Z5680M, Z570M, Z5700M (WF RFT)
p?ehled digitron? Z573M, Z5730M, Z574M, Z5740M, Z590M, Z5900M, Z870M, Z8700M (WF RFT)P?idáno: 23. 5. 2015
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏