English version

Doutnavkové digitální hodiny

     Chtěl jsem si postavit digitronové hodiny, ale mělo to jeden há?ek - nebyly digitrony. U nápadu s neonem jsem z?stal, ale vy?e?il jsem to úplně jinym zp?sobem. Jako zobrazova? jsem pou?il ob?í 4místny 7segmentovy displej sestaveny z 55 doutnavek. Vy?ka ?íslic je témě? 9cm. Hodiny bě?í v 24-hodinovém rytmu, ka?dy segment je tvo?en 2-ma doutnavkami. ?ídící obvod jsem získal ze starého neu?ite?ného radiobudíku.
     Srdcem hodin je obvod LM8560, hodiny jsou ?ízeny kmito?tem sítě. Displej je ?ízen duplexně, p?es 13 vn tranzistor?. Duplex je ovládán p?lperiodami sítě - v jedné p?lperiodě svítí jedna polovina segment? a ve druhé ta druhá. Stejnym zp?sobem byl zapojen i radiobudík, ze kterého jsem pou?il IO. Obvod p?vodně umo?ňoval i budík, ?asové vypínání rádia, buzení rádiem a zálohování hodin z baterie, ale tyto funkce jsem nevyu?il. Trafo 7,5 V jsem získal z tého? radiobudíku, trafo 200V jsem si navinul. IO jsem vykuchal i s kusem desky, na které jsem nechal jen jednu diodu, odpor a kondenzátor. Na?izování je jednoduché - tla?ítky hod a min. Hodiny jsou dosti p?esné, proto?e v dne?ní době má frekvence sítě jen velmi malou odchylku (celá Evropa bě?í synchronně) a navíc, kladné vykyvy se vyrovnávají se zápornymi.

     Pozor! V p?ístroji je nebezpe?né napětí! Není ur?eno za?áte?ník?m.

schéma doutnavkovych hodin - variace na digitronové hodiny
schéma

Doutnavkové digitální hodiny


zde se zrodil nápad :)
zde se zrodil nápad :)

staré rozpadlé rádio ze kterého jsem získal obvod LM8560 a trafo 7,5V
"staré rozpadlé rádio" ze kterého jsem získal obvod LM8560 a trafo 7,5V

vnit?nosti rádia
vnit?nosti rádia

hodiny jsou funk?ní
hodiny jsou funk?ní

Z p?vodní desky zbyl jen LM8560, dioda, odpor a kondenzátor :)
Z p?vodní desky zbyl jen LM8560, dioda, odpor a kondenzátor :)

hotovy displej z doutnavek (1 segment = 2 doutnavky v sérii)
hotovy displej z doutnavek (1 segment = 2 doutnavky v sérii)

zdrátovaná zadní strana displeje
"zdrátovaná" zadní strana displeje

primár a sekundár navinuté pro trafo 200V
primár a sekundár navinuté pro trafo 200V (obě vinutí mají pr?měr 0,1mm, jádro je ze spáleného univerzálního adaptéru 1,5 - 12V)

spínací tranzistory KF469
spínací tranzistory KF469

takhle to vypadalo po prvním zapnutí :)
takhle to vypadalo po prvním zapnutí :)

doutnavkové hodiny v provozu a elektronika
cely obvod

doutnavkové hodiny v provozu
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏