English version

Elektronická pojistka do 400V

     Rozhodl jsem se pro konstrukci elektronické pojistky s vypínacím proudem cca 10A a pracovním napětím a? 400V. Jako obvykle jsem nacházel v?ude jen "dětské" obvody :), které neměly omezení dI/dt a pracovaly s malym napětím, ne víc ne? 30V. P?i zkratu na tvrdo by tyto obvody nejspí? byly zni?eny. Proto jsem si navrhl následující zapojení.
     Rozpojovací obvod:
Na schématu ní?e vidíte rozpojovací obvod a také r?zné zp?soby jeho pou?ití. Rozpojovací obvod vyu?ívá integrovany obvod UC3843. Z jeho funkcí je vyu?ito jen UVLO a sníma? proudu (vyvod 3). Proud se snímá na úbytku D-S MOSFETu. Prahové napětí vyvodu 3 je 1V. úbytek, p?i kterém se obvod vypne, je ovlivněn odpory R1 a R2. Vyvod 3 má ur?ity klidovy proud (2-10uA) a je pot?eba s ním p?i návrhu děli?e R1, R2 po?ítat. R1 musí byt schopen snést plné napětí zdroje. Kondenzátor 10n 1kV slou?í jako omezova? dU/dt a tím chrání MOSFET. Zároveň p?ispívá ke zrychlení reakce pojistky v p?ípadě velmi rychlého vzr?stu proudu. Prahovy proud je závisly na volbě MOSFETu (jeho Rds(on)). MOSFET? lze spojovat více paralelně. MOSFET musí mít alespoň o 25% vy??í povolené napětí D-S, ne? je pracovní napětí. Obvod lze samoz?ejmě p?izp?sobit pro ?iroky rozsah proud? i napětí. Obvod vy?aduje zdroj pomocného napájení 12-18V s proudem okolo 20mA. MOSFET má dostate?ny chladi?.
     P?ipojení:
Rozpojovací obvod samoz?ejmě nelze p?ipojit samostatně mezi zdroj a zátě?, proto?e v p?ípadě zkratu by nebyla nijak omezena strmost nár?stu proudu (dI/dt). Ta je zaji?těna p?idáním tlumivky L1. Dále je nutné p?idat ochranu proti napě?ovym p?ekmit?m, které vznikají na L1 i na parazitních induk?nostech. Pojistku lze pou?ít i k ochraně impulzních zdroj?. Na vystupu se pou?ije ji? jen malá blokující kapacita, aby nedo?lo k po?kození chráněného obvodu. Filtra?ní kapacita je za?azena p?ed pojistkou. Na schématu ní?e jsou znázorněny r?zné zp?soby p?ipojení rozpojovacího obvodu. Lze ho pou?ít v záporné i kladné větvi. Jsou zde verze se zablokovanou tlumivkou a s volnou tlumivkou. Rozdíl v nich nebudu dlouze popisovat - kdo rozumí chování tlumivky v obvodu, jistě v?e pochopí ze schématu. Pro vět?inu p?ípad? lze pou?ít druhou verzi. Tlumivka ur?uje strmost nár?stu proudu (dI/dt) v p?ípadě zkratu. Je nutno ji navrhovat s p?ihlédnutím k maximálnímu pracovnímu napětí a proudu a zpo?dění rozpojovacího obvodu. Pro provoz s 320 - 400V se jako vhodná jeví induk?nost alespoň 160uH. Ta omezí dI/dt na 2 a? 2,5 A/us, p?i kterém rozpojovací obvod stihne bezpe?ně vypnout. Tlumivka musí samoz?ejmě byt dimenzována na po?adovany proud a mít rezervu, aby se nep?esytila ani p?i zkratovych podmínkách.
     Ovládání:
Pojistka má tla?ítko Reset, kterym se zapíná (resetuje). Zapnutí je nutné provést p?ed p?ipojením hlavního napětí. Kdo u? někdy konstruoval "opravdovou" elektronickou pojistku, jistě ví, jaky problém je zapínání pod napětím :). Tato pojistka se pod napětím nezapne. Pokud je tla?ítko stisknuto za provozu, pojistku vypne.

     Pozor! Pokud pojistku konstruujete pro nebezpe?né napětí, bu?te opatrní. ?ádné ?ásti obvodu (ani tla?ítko a vstup pomocného napětí) nejsou galvanicky odděleny.


Schéma zapojení elektronické pojistky s omezením dI/dt.


Rozpínací obvod elektronické pojistky. Tranzistor je STB25NM50N-1 (SMD ekvivalent STP25NM50N).


Rozpínací obvod spolu s prototypem L1 (vzduchové provedení)zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏