English version

Elektronicky halogenovy transformátor

     Elektronické halogenové trafo slou?í jako náhrada klasického trafa pro napájení halogenovych ?árovek. (Lze ho pochopitelně pou?ít i pro nehalogenové ?árovky a jiné typy odporovych zátě?í, kterym nevadí vf proud.) Funguje na principu spínaného zdroje. Narozdíl od bě?nych spínanych zdroj? v?ak nemá za impulzním trafem usměrnění, proto?e ?árovka nepot?ebuje nutně stejnosměrné napětí. Nemá ani filtra?ní elektrolyt za sí?ovym m?stkem, proto?e 100Hz zvlnění ?árovce také nevadí. Jen se tím sní?í ef. hodnota napětí asi o 30%. Díky absenci elektrolytu není pot?eba ani nárazovy termistor a odpadnou problémy s ú?iníkem (ten je zde témě? 1). Obvod je zapojen jako polom?stek s MOSFETy a budícím obvodem IR2153, ktery je vybaven plovoucím buzením horního MOSFETu a vlastním oscilátorem. Obvod pracuje na frekvenci okolo 50kHz. Na primáru pulzního trafa je efektivní napětí p?ibli?ně 107V, podle vypo?tu:
Uef = (Uvst-2) . 0,5 . √(t-2.deadtime)/t  
Kde Uvst je vstupní sí?ové napětí, deadtime je pro obvod IR2153 v?dy 1,2us a t je perioda, pro 50kHz je to 20us. Po dosazení vyjde:
U = (230-2) . 0,5 . √(20-2.1,2)/20 = 106,9V.
Napětí se sní?í o 2V na úbytku diod, rozdělí na děli?i ze dvou kondenzátor? 1u/250V na polovinu a nakonec se ef. hodnota sní?í o deadtime.
     Trafo Tr1 je pulzní feritové trafo (EE nebo EI) a lze získat nap?. z po?íta?ovych zdroj? AT ?i ATX. Jádro by mělo mít pr??ez asi 90 - 140mm2. Po?et závit? bude pravděpodobně pot?eba upravit podle pou?ité ?árovky. P?i vypo?tu transforma?ního poměru vycházíme z toho, ?e na primáru je ef. napětí 107V. Trafa z AT(X) mívají na primáru obvykle 40z. Primár je rozdělen na 2 ?ásti po 20z, jedna je pod sekundárem a jedna nad ním. Tento zp?sob vinutí se pou?ívá pro sní?ení rozptylu. P?i úpravě trafa bude pot?eba odvinout vrchní polovinu primáru a p?vodní sekundáry. Ty se nahradí sekundárem, ktery bude mít cca 2,4 a? 3V na závit. Pro ?árovku 12V tedy navineme nap?. 4z (mo?né je cca 4-5z). Po?adované napětí zvolíme 11,5V (u halogenovych ?árovek se obvykle volí rezerva). Transforma?ní poměr vychází 107V / 11,5V = 9,304. Na sekundáru máme 4z, tak?e na primáru vychází 9,304 . 4z = 37z zaokrouhleno na celé závity. Proto?e ve spodní polovině primáru z?stalo p?vodních 20z, dovineme vrchní vrstvu 37z - 20z = 17z. Pokud bychom zvolili na sekundáru 5z, vyjde nám na primáru 47z a dovinuli bychom tedy 27z. Kdy? se vám poda?í zjistit, jaké po?ty závit? měly p?vodní sekundáry, bude úprava mnohem jednodu??í. Pokud zjistíte, ktery sekundár měl nap?. 4z, tak potom sta?í u? jen odvinout 3z z vrchní ?ásti primáru a je hotovo :). Podobny postup by byl i u ?árovky 24V, a? na to, ?e na sekundár bychom zvolili 8-10z.
     S MOSFETy STP9NK50Z nebo IRF840 bez chladi?e lze elektronické trafo pou?ít pro vykony do cca 80-100W. Podobně by na tom měly byt i STP10NK60Z, STP11NK50Z nebo STP9NC60FP. Pro vět?í vykon pou?ijte chladi? a/nebo vykonněj?í MOSFETy, jako nap?. IRFP460, IRFP460LC, STP15NK50ZFP, STW20NK50Z, STP25NM50N, STB25NM50N-1 nebo 2SK2837. Měly by mít napětí Uds 500-650V. P?ívody k ?árovce by neměly byt moc dlouhé, proto?e je v nich vf napětí a mohlo by docházet k ru?ení a úbytku napětí vlivem jejich induk?nosti. Vystupní napětí pravděpodobně multimetrem nezmě?íte :).

Pozor! Témě? v?echny ?ásti obvodu jsou galvanicky spojeny se sítí. P?i ?patné konstrukci Tr1 m??e sí?ové napětí proniknout na vystup. Kondenzátory mohou z?stat nabité i po vypnutí. V?e děláte na vlastní nebezpe?í.

schéma elektronického halogenového transformátoru
schéma elektronického halogenového transformátoru

zbastlené pokusné zapojení - elektronicky halogenovy transformátor
zbastlené pokusné zapojení :).

Test elektronického halogenového transformátoru se ?árovkou 24V 75W.
Test se ?árovkou 24V 75W.

hlavní feritová trafa z ATX
R?zná trafa ze zdroj? ATX pou?itelná pro na?e ú?ely. To malé vlevo naho?e není zrovna nejlep?í :). Sekundáry byvají uspo?ádané r?zně. Někdy to je 2x 7z a 2x 3z, někdy slou?ené do 4-3-3-4z. Z těch se získává napětí 5V a 12V. Některá trafa mají je?tě sekundáry p?ímo pro 3,3V, ty potom mají 2x 2z.

pr?běh na osciloskopu pr?běh na osciloskopu
Vystup Tr1 na osciloskopu. Vlevo je vidět slo?ku 100Hz a vpravo slo?ku 50kHz.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏