English version

Stereo elektronkovy zesilova? s PCLxx / ECLxx

     Tento jednoduchy elektronkovy zesilova? vyu?ívá elektronky typu ECL (paralelní) nebo PCL (sériové), co? je kombince triody a koncové pentody. Lze pou?ít elektronky jako PCL82, PCL84, PCL85, PCL86, ECL82, ECL84 a ECL86. Já jsem pou?il elektronky PCL82 se ?havením 16V 0,3A a anodovou ztrátou max. 7W. Zesilova? se napájí ze sí?ového transformátoru se ?havícím napětím zvolenym podle elektronek (u mě 16V 0,6A). Anodové napětí elektronek není kritické, m??e byt asi 100 - 200V podle po?adovaného vykonu. Vet?í napětí umo?ní vět?í vykon, ale elektronky budou zatí?eny vět?í anodovou ztrátou a proudem, co? zp?sobí rychlej?í opot?ebení. Filtrace se dvěma kondenzátory 100uF oddělenymi odporem je nutná pro lep?í odstranění brumu. Kondenzátor 22uF je dodate?ná filtrace napětí pro p?edzesilovací stupeň, ktery je ke zvlnění nejcitlivěj?í. Reproduktory jsou p?ipojeny p?es vystupní trafa. Na vstupu je stereo (dvojity) logaritmicky potenciometr pro regulaci hlasitosti.

     Pozor! V zesilova?i je nebezpe?né napětí! P?ed manipulací je v?dy nutné jej odpojit od sítě a ujistit se, ?e kondenzátory jsou vybité.

schéma elektronkového zesilova?e s triodami+pentodami ECL / PCL
schéma elektronkového zesilova?e

Hotovy lampovy zesilova? v d?evěné bedynce
Hotovy elektronkovy zesilova? v d?evěné bedynce

Zbastlená elektronika
Zbastlená elektronika :)

elektronka ?haví
?haví :)

lampa ?haví
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏