English version

Stereo elektronkovy zesilova? 2x 5W

     P?iná?ím dal?í lampovy zesilova?, tentokrát s elektronkami ECC82 a 2x EL84 nebo podobnymi. Jako v?dy se jedná o mou oblíbenou t?ídu A. Poctivy sinusovy vykon (nikoliv ?ádné PMPO) je cca 2x 5W. Princip zesilova?e je myslím z?ejmy ze schématu. Zdroj pou?ívá vyhlazení C-R-C. Napětí pro triody (vystup B) je je?tě dofiltrováno kondenzátorem 22uF. R1 se volí tak, aby bylo dosa?eno vhodné anodové napětí. Volí se vět?inou 190 - 250V. Pokud nechcete elektronky zatě?ovat na plno, m??e byt napětí i ni??í. P?íli? malá hodnota odporu R1 m??e zp?sobit zvlnění a brum. Pro p?ehlednost je ve schématu nakreslen jen jeden kanál, pro stereo zesilova? je samoz?ejmě postaven 2x. ?havení elektronek je zapojené p?es termistor NTC pro omezení zapínacího nárazu. Potenciometr regulující hlasitost je logaritmicky dvojity (stereo), hodnota není kritická. V p?ípadě, ?e by se zesilova? rozkmitával nebo zkresloval, m??e pomoci sní?ení vstupní impedance p?ipojením odpor? cca 1k paralelně na vstupy. Pokud zesilova? bude kmitat i nadále, pom??e zapojení kondenzátor? okolo 47pF mezi anody triod a p?íslu?nych pentod. Rozkmitání m??e zp?sobit také ?patná kabelá? (souběh vstupních a vystupních kabel?). Vystupní trafa jsou se vzduchovou mezerou (neprokládané jádro). P?evod impedance je druhá mocnina p?evodu napětí (poměru po?tu závit?). P?evod trafa se volí podle vystupní impedance elektronek a podle impedance reproduktor?.

     Pozor! V zesilova?i je nebezpe?né napětí! P?ed manipulací je v?dy nutné jej odpojit od sítě a ujistit se, ?e kondenzátory jsou vybité.

schéma elektronkového zesilova?e s ECC82 a 2x EL84
schéma elektronkového zesilova?e s ECC82 / ECC83 a 2x EL84

Základ zdroje, p?ipravené vystupáky, za?íná se vyrábět brou?ák.
Základ zdroje, p?ipravené vystupáky, za?íná se vyrábět brou?ák. Krabice je poněkud p?ehnaně velká :).

upevnění desek s kondenzátory
upevnění desek s kondenzátory

vyroba BROU?áKU :)
vyroba BROU?áKU :)

letuju odpor
letuju odpor

Patice elektronek s p?ívody
Patice elektronek s p?ívody

Patice elektronek z vrchu
Patice z vrchu

Hotová deska zesilova?e
Hotová deska zesilova?e

Deska p?ipevněná k víku krabice , do zdroje p?idán odpor a termistor.
Deska p?ipevněná k víku krabice, do zdroje p?idán odpor a termistor.

Hotovy a zask?íněny zesilova?
Hotovy a zask?íněny zesilova?


Video - vyroba brou?áku (kamarád komentuje) :)zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏