English version

Mě?i? ESR - jednoduchy zkou?e? elektrolyt?

     ESR je ekvivalentní sériovy odpor kondenzátoru. Lze si jej p?edstavit jako odpor zapojeny v sérii s ideálním kondenzátorem. Právě hodnota tohoto odporu je hodnota ESR.
     Jednou z nej?astěj?ích závad spot?ební elektroniky jsou právě vadné elektrolytické kondenzátory. Ty se pomocí multimetru ani mě?i?e kapacity vět?inou nedají identifikovat. Mě?i?em ESR závadu elektrolytu spolehlivě zjistíte, proto?e po?kození elektrolytu se projeví nejprve na rostoucím ESR, teprve později ztrátou kapacity. Obrovskou vyhodou je, ?e nemusíte kondenzátor vyletovat, proto?e mě?ící napětí je malé a díky tomu okolní sou?ástky mě?ení neovlivňují (na rozdíl od mě?i?e kapacit, ktery neumí mě?it kondenzátory v desce). Pro opravá?e elektroniky je mě?i? ESR naprostá nutnost, pou?ívá se p?i hledání závad dokonce ?astěji ne? multimetr!
     Princip mě?ení je jednoduchy: Ke kondenzátoru se p?ipojí st?ídavy proud s vysokou frekvencí (typicky 50-100 kHz) a mě?í se na něm úbytek napětí. Vět?í úbytek znamená vět?í ESR.
     Na internetu se vyskytuje mnoho konstrukcí mě?i?? ESR. Vět?inou jsou ale velmi slo?ité a vyu?ívají mikroprocesor. Jiné mají indikaci jen jednou LED, co? je p?i mě?ení r?zně velkych elekrolyt? nedostate?né. Já jsem zvolil jednoduchou a efektivní variantu. Jako zdroj vf proudu s frekvencí okolo 50kHz slou?í známy obvod 555. K mě?ení úbytku napětí se pou?ívá maly ru?kovy mě?ící p?ístroj. Lze pou?ít maly mikroampérmetr nebo milivoltmetr, posta?í i ru?kovy indikátor vyladění ze starého rádia nebo indikátor vybuzení (VU metr) z magnetofonu. K usměrnění se pou?ívá dioda D1 s malym úbytkem napětí, m??e to byt germaniová dioda (ze starého rádia) nebo dioda typu Schottky. D2 chrání ru?kové mě?idlo proti p?íli? velkému napětí v okam?iku, kdy? není p?ipojen ?ádny kondenzátor. Hodnoty odpor? R1 a R2 je nutno p?izp?sobit pou?itému mě?idlu. R2 se volí tak, aby ru?ka ne?la naprázdno "za roh" a R1 ur?uje citlivost. Mě?ící p?ívody by měly byt krátké (max 30 cm), aby svym odporem a induk?ností neovlivňovaly mě?ení. P?ívody je navíc vhodné udělat zdvojené (nazna?eno ve schématu).
     Vět?í elektrolyty mají samoz?ejmě men?í ESR, tak?e je vhodné si stupnici ocejchovat podle typickych hodnot ESR novych kondenzátor?. Posta?í logaritmická stupnice nap?. 1uF, 10uF, 100uF, 1000uF. Mě?i? se napájí desti?kovou baterií 9V. Naprázdno odebírá asi 6mA, p?i mě?ení do 16mA.

schéma jednoduchého mě?i?e ESR - testeru elektrolyt?
Schéma mě?i?e ESR - testeru elektrolytickych kondenzátor?.

jednoduchy ESR metr - tester elektrolytickych kondenzátor?
"St?eva" mě?i?e ESR.

jednoduchy ESR metr - tester elektrolytickych kondenzátor?
Mě?i? ESR v krabi?ce (ru?kovy p?ístroj je indikátor vybuzení ze sovětského magnetofonu)P?idáno: 2006
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏