English version

Jednoduchy digitální frekventometr (mě?i? frekvence)

     úvod: Jednoduchy frekventometr má mnohé uplatnění. M??e se stát experimentem pro za?áte?níky, laboratorním p?ístrojem i mě?idlem zabudovanym do nějakého za?ízení. Hodí se v?ude tam, kde je pot?eba mě?it a digitálně zobrazovat frekvenci.
     Popis zapojení: Tento mě?i? frekvence je postaven pouze z bě?nych sou?ástek (logickych obvod?), bez mikroprocesoru, ktery by bylo nutno programovat. Základem jsou dvojitá dekadická po?ítadla 74390 (74HC390 - CMOS, 74LS390 - bipolární). Oscilátor s IO1 (555) ur?uje dobu po?ítání. S hodnotami sou?ástek uvedenymi ve schématu ní?e je doba po?ítání 1s. Frekventometr tedy mě?í s rozli?ením na 1Hz. K zobrazení slou?í displeje DIS1417 nebo TIL311. Ty mají ji? zabudované obvody LATCH a dekodéry z BCD na 7 segment?. Díky tomu není nutné pou?ít externí. Pokud byste chtěli pou?ít bě?né 7-segmentové displeje, bylo by nutné pou?ít externí LATCHe (nap?. 4-bitové 7475 / 74HC75 / 74LS75 nebo 8-bitové 74373) a dekodéry (nap?. 7447 nebo 4543). Obvod 555 (IO1) vytvá?í na vystupu (vyvod 3) obdélníkovy signál setrvávající v log 1 po dobu 1s, následovany v?dy krátkym impulzem log 0. Během log 1 se po?ítá, během záporného impulzu se poté obnoví údaj na displejích a po?ítadla se vynulují. To se děje ve dvou krocích: P?i sestupné hraně se vypne funkce LATCH a tím se na displeje p?enesou hodnoty v po?ítadlech a p?i nábě?né hraně se poté vynulují po?ítadla, aby mohl následovat dal?í po?ítací cyklus. Frekventometr na schématu mě?í v rozsahu 0 - 9999 Hz s rozli?ením na 1 Hz. Lze v?ak pou?ít libovolny po?et míst a také zvolit jinou mě?ící dobu. Pokud zvolíme nap?. 0,1s, bude mě?it do 99,99 kHz s rozli?ením na 10 Hz. Pokud zvolíme 0,01s, bude mě?i? frekvence mě?it do 999,9 kHz s rozli?ením na 100Hz. Pokud volíme krat?í po?ítací interval, je vhodné prodlou?it dobu log 0, aby se sní?ila obnovovací frekvence. Pokud by se údaj na displeji obnovoval 10x nebo dokonce 100x za vte?inu, mohl by se stát během mě?ení měnící se frekvence ne?itelnym. Vyhodou ?ízení mě?ice frekvence pomocí RC oscilátoru s obvodem 555 je jednoduchost. Nevyhodou je o něco hor?í p?esnost. Pro p?esněj?í mě?ení by bylo mo?né pou?ít oscilátor ?ízeny krystalem.
     O?ivení: O?ivení tohoto mě?i?e frekvence je jednoduché. P?ipojíme jej na zdroj napájení (cca 5V) a na vstup p?ivedeme nějakou známou frekvenci. Poté nastavíme trimr P1 tak, aby se zobrazila správná hodnota.


Schéma jednoduchého frekventometru (mě?i?e frekvence).


frekventometr v kontaktním poli


je?tě jedna fotka p?i testování v kontaktním poli


Video - testování frekventometru.P?idáno: 6. 2. 2012
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏