English version

Kapesní detektor radioaktivity

     Toto je jednoduchy miniaturní detektor (indikátor) radioaktivity, ktery pou?ívá jako sníma? Geiger-Müllerovu (GM) trubici. Jedná se o detektor radiace, nikoliv mě?i?, proto?e není pou?it mě?ící p?ístroj, ale pouze optická a zvuková indikace. Za?ízení by v?ak bylo mo?no vyu?ít i jako základ mě?i?e.
     GM trubice je typu STS-5 (СТС-5) vyr. v byv. SSSR, citlivá na radioaktivní zá?ení beta a gama. Je mo?né ji nahradit nověj?í, ale velmi podobnou SBM-20 (СБМ-20). Pou?itá trubice vy?aduje napětí 400V. To je získáno měni?em s T1 a T2. T1 funguje jako oscilátor, ktery budí miniaturní transformátorek Tr1. Tr1 je transformátorek pro CCFL trubice, pro lep?í ú?innost bylo p?vodní jádro s mezerou nahrazeno jádrem bez mezery. Primár je upraven na 2x 15z 0,3mm a sekundár je ponechán p?vodní cca 1000 - 1200z. T2 funguje jako zpětná vazba. Kdy? napětí na C5 dosáhne 400V, za?ne téci proud zenerkami ZD1 a ZD2 a dojde k omezení st?ídy oscilátoru. Celkové napětí ZD1 a 2 je 400V. Lze pou?ít i jiny po?et zenerek, transil? nebo varistor? se sou?tem napětí 400V. Cílem p?i návrhu měni?e byla velmi nízká spot?eba. Proto je zde pou?ita zpětná vazba a nikoliv pouze paralelní regulace. Tr1 by byl sám o sobě schopen dodat 400V, ale pou?ití násobi?e umo?ní men?í spot?ebu (klesne amplituda napětí a tím i ztráty v jád?e trafa, kapacitní ztráty, apod.). GM trubice pracuje v jednodu??ím - neuzemněném zapojení. Impulzy jsou zesíleny tranzistory T3 a T4 a následně indikovány reproduktorkem cca 8 a? 32 ohm a také vysocesvítivou ?ervenou LED diodou. LED dioda je napájena zdvojovacím obvodem, proto?e její úbytek je cca 1,6 - 2V a napájecí napětí nesta?í samo o sobě k jejímu rozsvícení. Reproduktorek jsem pou?il maly 16 ohm ze starého LCD monitoru. Patice pro trubici lze pou?ít stejné jako pro vět?í trubi?kové pojistky (6,3 x 32mm). Detektor indikuje cca 25 pulz? za minutu p?i bě?ném pozadí 10uR/h (odpovídá cca 0,1uSv/h).
     Za?ízení se mi poda?ilo postavit s rozměry pouhych 110 x 50 x 15mm. Délka je ur?ena délkou trubice. Za?ízení se napájí z tu?kové nebo mikrotu?kové baterie 1,5V nebo akumulátorku NiCd nebo NiMH 1,2V. Odběr v klidu je pouze cca 4mA. Tu?kové (AA) NiMH akumulátory dosahují kapacity okolo 2400mAh, a tak umo?ňují na jedno nabití a? 600h provozu :). Pro srovnání: odběr starého mě?idla RBGT-62 je 75mA ze 3V a má tedy 37,5x vět?í p?íkon.
     Mohlo by Vás také zajímat: Digitální radiometr - dozimetr.
Některé typy GM trubic (nejsou-li je?tě prodány) nabízím v bazaru.

     Varování:
- V p?ístroji je vysoké napětí.
- Autor nebere zodpovědnost za újmy vzniklé v d?sledku selhání nebo ?patné funkce tohoto p?ístroje.


Schéma kapesního detektoru radioaktivity s Geiger-Müllerovu (GM) trubicí STS-5 (CTC-5).


Hotovy detektor radioaktivity


Detektor o rozměrech 11 x 5 x 1,5cm osazeny mikrotu?kovou baterií (AAA). Na desce byl ponechán dostate?ny prostor i pro tu?kovou baterii (AA).


Vyvoj detektoru v kontaktním poli.


CCFL transformátorek


Transformátorek po odstranění p?vodního jádra s mezerou a p?ipravené nové jádro bez mezery.


Velké pojistky (6,3 x 32mm) s paticemi. Patice lze pou?ít i pro STS-5 nebo SBM-20, proto?e konce mají stejny pr?měr.


Osazování desky detektoru
Osazená deska detektoru radiace, zbyvá u? jen zacvaknout trubici do patic.


Video - testování kapesního detektoru radioaktivity.P?idáno 30. 8. 2011
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏