English version

Signalizace HDO (nízkého tarifu)

     V dne?ní době je moderní mít nainstalovany dvousazbovy elektroměr ovládany pomocí HDO (Hromadného Dálkového Ovládání spot?ebi??). Vyhodou je, ?e vykonné tepelné spot?ebi?e jako boiler nebo akumula?ní kamna, se automaticky zapínají jen kdy? platí nízky tarif (levny proud). Problém je ale v tom, ?e ?lověk nepozná, jestli právě platí nízky ?i vysoky tarif a tak nem??e funkci dálkově ovládanych spot?ebi?? kontrolovat a ani ru?ně zapínat dal?í spot?ebi?e. P?itom právě zapínáním dal?ích vykonnych spot?ebi??, nep?ipojenych k HDO, (nap?. pra?ka, klimatizace) v nízkém tarifu lze u?et?it.
     To mě vedlo k vyrobě jednoduchého za?ízení, které signalizuje, jestli právě platí vysoky ?i nízky tarif. Za?ízení se skládá z vysíla?e a p?ijíma?e. Vysíla? se nainstaluje do sk?íňky s jisti?i. P?ipojení je t?íbodové - p?ipojuje se k nule, ke styka?i HDO a k fázi, která napájí zásuvkovy obvod. Signál z vysíla?e 22kHz je zachycen p?ijíma?em, ktery signalizuje nízky tarif rozsvícením LED. P?ijíma? je mo?né zapojit do kterékoliv zásuvky v bytě. (zásuvka napájená p?es jisti?, ke kterému je p?ipojen vysíla? - signál se ?í?í po rozvodu).

     Pozor - cely vysíla? i p?ijíma? jsou galvanicky spojeny se sítí a podle toho je nutné s nimi zacházet. Pro zaji?tění bezpe?nosti pou?ijte v p?ívodech vhodné pojistky. V?e stavíte na vlastní nebezpe?í. Za va?e p?ípadné újmy neberu ?ádnou zodpovědnost.


schéma signalizace nízkého tarifu HDO - vysíla?


schéma signalizace nízkého tarifu HDO - p?ijíma?

signalizace nízkého tarifu HDO
Vysíla? a p?ijíma?


Testování za?ízení


Elektronika vysíla?e


Elektronika p?ijíma?ezpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏