English version

Digitální hodiny 2

     úvod: Toto jsou dal?í digitální hodiny s LED displejem, 24-hodinovym módem a zobrazením HH MM SS. Jsou postaveny pouze z primitivních logickych CMOS obvod? ?ady 74HC a 4000, bez speciálních ú?elovych obvod? nebo mikroprocesor?, bez nutnosti programovat. Jsou mírně v retro stylu - není v nich více méně nic, co neexistovalo u? v 70. - 80. letech.
     Popis: V hodinách byly pou?ity atypické LED displeje. Mají zabudované dekodéry z BCD a tak není nutné pou?ít externí dekodéry. M??ete v?ak pou?ít i bě?né displeje v kombinaci s dekodéry z BCD na 7 segment?, nap?. 7447 nebo 4543. Moje displeje jsou typ DIS1417 (ekvivalent TIL311), jejich? vyroba za?ala ji? roku 1972. Svítí sytě ?ervenym světlem (660nm). Vzhledem ke staré technologii jsou docela ?ravé. Mají i zabudovanou funkci LATCH, ale tu jsem nevyu?il. Displeje mají neobvyklé zobrazení ?íslic - zobrazují pomocí 20 te?ek. Te?ky jsou uspo?ádané do 13 skupin (6 po jedné a 7 po dvou). Více informací je v datasheetu TIL311. Zobrazení vypadá daleko lépe, ne? klasické 7-segmentovky. ?ísla nejsou hranatá. Takovéto displeje jsou ale dnes u? poměrně vzácné.
     Hodiny jsem postavil dokonce ve dvou verzích :). Verze A vyu?ívá jako dekadická po?ítadla obvody 74HC192. Verze B vyu?ívá dvojitá dekadická po?ítadla 74HC390. Vyhodou verze B je, ?e dosahuje stejné funkcionality s cca polovinou pou?itych sou?ástek :). Obě verze mají stejny zdroj taktování, a to s obvodem 4060 (oscilátor + binární děli?ka) a krystalem 32 768 Hz (215 Hz). Platí zde z?ejmě Murphyho zákon - frekvence bě?ně pou?ívaného krystalu je 215 Hz, ale obvod 4060 má pouze 14 binárních děli?? :), a tak jeho nejni??í vystupní frekvence (vyvod 3) je 2Hz. Proto je nutno je?tě dále dělit dvěma, aby se získalo pot?ebnych 1Hz. První verze hodin - verze A to ?e?í jedním p?idanym obvodem 74HC192 (IO2). Pozděj?í verze B to ?e?í vyu?itím dvojkové děli?ky v obvodu 74HC390 (IO2). Tu lze k tomuto ú?elu vyu?ít, proto?e desítkové děli?ky v 74HC390 jsou tvo?ené samostatně pou?itelnou dvojkovou a pětkovou ?ástí. Po?ítadlo desítek hodin vysta?í pouze s děli?kou 5ti (po?ítá jen 0-1-2). Na?izování hodin (obě verze) se provádí tla?ítky TL1 a TL2. Tla?ítka p?ivádějí na vstup po?ítadel zvy?enou frekvenci. Nejprve tla?ítkem TL1 nastavte hodiny a poté tla?ítkem TL2 minuty. R3 a R4 zabraňují kolizi dvou vystup? během na?izování nebo p?i nechtěném stisku obou tla?ítek sou?asně (i s tím musí konstruktér po?ítat). Kondenzátor C3 odstraňuje zákmity tla?ítek. Hodiny verze A by po úpravě ?ly pou?ít i jako stopky nebo kuchyňská minutka. Obvody 74HC192 mají i nastavovací vstupy a umí po?ítat vzad. Verzi A by ?lo upravit i pro na?izování dekadickymi p?epína?i nebo vyu?ít jako ?asova? (odpo?ítávání). K napájení hodin lze pou?ít jakykoliv zdroj cca 5V (4-5V). Odběr hodin je okolo 0,4 - 0,5A, vět?inu z toho odebírají staré displeje.


Schéma digitálních hodin verze A s obvody 74HC192 a displeji DIS1417 / TIL311.


Schéma digitálních hodin verze B s obvody 74HC390 displeji DIS1417 / TIL311.


Zp?sob zobrazení ?íslic 0 - 9 na displejích DIS1417 a TIL311.


Detail displeje DIS1417.


První testy displeje a 74HC192 v kontaktním poli


Svítící displej DIS1417


Stavba verze A, hotové jsou hodiny a minuty

Verze A ze 3/4 hotová


Displej bě?ících hodin verze A.


Kompletní digitální hodiny verze B v kontaktním poli, osazené 3x 74HC390 a 1x 4060.


Dokon?ené hodiny verze na univerzální desce, osazené 3x 74HC390 a 1x 4060.


Testování hodin (verze A) se vstupním signálem 1Hz, 10Hz, 100Hz a 1000Hz :).


Hotové digitální hodiny, verze B.P?idáno: 3. 1. 2012
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏