Schématuum mobile - schématické hovadiny, které by nikdy nemohly fungovat :)

    Zde je sbírka schémat, která jsem na?el na internetu a p?i jejich? shlédnutí jsem se musel pousmát... posu?te sami, jestli něco takového by mohlo někdy fungovat . ú?elem stránky není zneva?ovat kolegy, ale pouze pobavit. Proto zde záměrně neuvádím p?vod schémat.


Jak jen ta nebohá elektronka m??e ?havit ?


Násobi? pro VTTC
1) Jak m??ou ty odbo?ky 325 a 650V dávat r?zné napětí, kdy? jsou navzájem spojené, to opravdu nechápu
2) na vystupu rozhodně nebude 900V, ale napětí kolísající mezi 650 a 1300V.
3)Vlevo by sta?ily 2 elektrolyty místo 4, je zde jen 325V. Ale to u? je celkem detail.Citace:
Na schématu je asi nejjednoduch?í regulátor jasu ?árovky. Vymyslel jsem ho proto, ?e v?echny regulátory co jsem viděl jsou s tyristory a diaky, a proto jsou tyto zapojení slo?itěj?í ne? to moje :) V zapojení je pou?it tranzistor BU208 (1500V, 10A, 150W). Jestli se?enete pro vět?í vykon m??ete regulovat i vět?í vykony. Celé to pracuje na základním principu tranzistoru (do báze se pou?tí proud a tranzistor se otevírá). Jako zdroj proudu jsem pou?il 2 tu?kové baterie.
-Autor se diví, pro? ostatní to dělají tak slo?itě, kdy? to jde tak jednodu?e
-Tranzistor má podle katalogu max vykonovou ztrátu 150W, z toho je odvozen maximální vykon ?árovky 150W
-Jednocestné usměrnění nikdy nedosáhle plného jasu, světlo ?árovky nep?íjemně bliká
-Nechápu pro? jsou tam 2 diody, sta?ila by jedna
-Regulátor se napájí z baterie (!!!)
-Hádejte co se stane s baterií, kdy? nastavíte minimum (pro nechápavé: zkratuje se)Pásmová propust pro vysíla?e/p?ijíma?e. Osmino?i?kovy obvod MA1458 se zde do?kal 9. no?i?ky Opravdu nechápu, kam p?ipojit vystup . P?ipojit tvrdy zdroj 14V na 2 zenerky 5V8 v sérii (11,6V) je také zajímavé ?e?ení .


Obvody ?asové základny osciloskopu (p?evod impulz? na pilu) ve dvou verzích. No?i?ka 3 obvodu 555 (vystup) je zde pou?ita jako VSTUP ! V ti?těné knize by ?lověk o?ekával ově?ená schémata, ale toto by opravdu nefungovalo .


Z?ejmě snaha o jakési solární vozítko. Ale kde jsou odpory v bázích? A pro? jsou fotodiody v propustném směru? Tohle nepojede


Budi? krokového motoru. Smysl diod D1, D3 a D4 opravdu nechápu .


Jakási snaha o vysíla?. Kde se vezme proud do báze tranzistoru, to mi nejde na rozum... .


Pry "Villard?v zdvojova?". Nechápu, pro? v?ichni pou?ívají s takovym p?esvěd?ením sériovou kombinaci diody a kondenzátoru . Kondenzátor se po zapnutí nabije a potom u? nikdy nepote?e ?ádny proud. Nemá se jak vybíjet. (P?edchozí schéma je podobny p?ípad, báze tranzistoru se chová také jako dioda.)


Detektor pr?chodu nulou. Sí?ové napětí je zapojené na + a - m?stku (!!!). Chyba ve schématu i na DPS.

Tuto fotku mi zaslal jeden konstruktér, ktery schématu uvě?il. Takto vypadá deska po zapnutí. Ponau?ení: Raději pou?ít vlastní hlavu, ne? spoléhat na cizí schéma.Zjednodu?ené schéma impulzního zdroje. Zdá se, ?e sekundár, zkratovany v jednom směru diodou, nikomu nep?ijde divny.Cyklova? pro spou?? fotoaparátu s elektromagnetem. Jak se dostane proud do báze tranzistoru? Pro? cívka relé nemá diodu? Pro? se velky kondenzátor 4700uF nenabíjí p?es odpor?A te? něco z mého vlastního webu, ani já nejsem neomylny . Takhle vypadalo schéma mého osciloskopu, ne? ne? mě pozorny ?tená? na chybu upozornil (děkuju).Pokusy o násobi?e pro TC napájené jedním MOTem. Na prvním obrázku se doty?ny domnívá, ?e postavil ztrojova?, ale je to pouze zdvojova? se zbyte?nou diodou a dvěma kondíky v sérii. Na druhém obrázku p?ibyla zbyte?ná sériová kombinace C a D. Cely obvod dává jen 1x napětí MOTu. Alespoň, ?e neprohodil rezonan?ní kondík s jisk?i?těmPry "napájení zesilova?e". Zapojení opravdu nepochopitelné. Nechápu, jak tam doty?ny chtěl p?ipojit vstup, kdy? mezi vystupy zdroje (a tím i mezi zeměmi jednotlivych kanál?) je st?ídavá slo?ka 600V~ (!!!).
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏