English version

Zkratuvzdorny spínany zdroj 4kV~ 2000W s IGBT

    Polom?stek s vykonnymi IGBT tranzistory se hodí na mnoho r?znych pokus? a ?i jako základ r?znych za?ízení. Lze s ním postavit nap?. spínany zdroj pro velky Tesl?v transformátor, vykonny jakub?v ?eb?ík, elektronicky zdroj pro halogenové ?árovky, zdroj induk?ního oh?evu, vysíla? VLF, budi? vět?ího SSTC, zdroj pro laser a mnoho dal?ího.
    V mém polom?stku jsou pou?ity tranzistory IRG4PC50W, které jsou dimenzovány na max. trvaly proud 27A a ?pi?kově 220A a napětí 600V. V tomto zdroji je pracovní frekvence asi 20 - 25kHz. (Kv?li povrchovému jevu, spínacím ztrátám a rozptylu vykonnych vn traf by frekvence neměla byt p?íli? vysoká, nemluvě o vyza?ování a kapacitních proudech). Budi? tranzistor? je podobny jako u zdroje induk?ního oh?evu.
    P?ipojením dvou impulzních vn transformátor? jsem získal velmi vykonny zdroj vysokého napětí. Trafa jsou navinuta na feritovych jádrech EE bez vzduchové mezery s rozměry st?edního sloupku 12x19mm (ze staré televize). Primární vinutí mají 28z vf lanka pr?měru 1,5mm a sekundární jsou vinuty lakoványm drátem 0,3mm a mají 400z. Aby bylo vystupní napětí měkké (na pokusy s vyboji, Tesl?v transformátor po p?idání násobi?e...), je do série zapojena tlumivka. Má 30 závit? lanka 2mm na feritovém jád?e EE 8x10mm a vzduchovou mezerou se reguluje vystupní proud. V mém p?ípadě je mezera asi 10mm. Po?et závit? tlumivky je mo?no mírně sní?it, pokud nepot?ebujete regulaci proudu témě? od nuly. Tranzistory jsou samoz?ejmě na chladi?i.
    M?j polom?stek je zabudovany do krabice od zdroje ATX. Chladi? pochází také z tohoto zdroje. Není moc velky, tak jsem v krabici nechal i p?vodní větrá?ek a p?ipojil ho na zdroj 14,5V , ktery napájí i budi?. Tento zdroj ve schématu není, ale ten si snad ka?dy navrhne sám.

    Pozor! Cely polom?stek s budi?em v?etně jeho vystupu je galvanicky spojen se sítí. Vystupní napětí zdroje 4kV je pro ?lověka smrtelné! P?i vytvá?ení vyboj? vznikají jedovaté plyny. Vyboje navíc vytvá?í velmi jasné světlo s ultrafialovymi slo?kami, které m??e po?kodit zrak. Elektrody se roz?havují na teplotu více ne? 1000 °C a p?ípadně se i taví. Hrozí po?ár nebo popálení. V?e děláte jen a pouze na vlastní nebezpe?í, autor nebere ?ádnou zodpovědnost za p?ípadné újmy na zdraví, ?ivotě ?i majetku.


Zkratuvzdorny spínany zdroj 4kV~ 2000W s IGBT - schéma zapojení


vyboj mezi dvěma ?rouby nad sebou dlouhy asi 7cm


opět :-)


vyboj se ?rouby vedle sebe


:-)


roz?havené konce ?roub? po zániku vyboje


uvnit? krabice


trafa a tlumivka


tranzistory IGBT, m?stek 10A a ?estice rychlych diod


Video - vyboje ze zdroje

Videa vyboj? ze zdroj? s IGBT se sta?ení najdete v sekci videazpět na úvodní stránku

手机捕鱼游戏