English version

Zkratuvzdorny spínany zdroj 40 kV 1500W s IGBT se dvěma TV vn transformátory

    Tento zdroj vyu?ívá polom?stek IGBT z p?edchozího zdroje 4kV~ 2000W. Jsou k němu p?ipojena 2 vysokonapě?ová trafa z ?ernobílych televizor? zapojená proti sobě. P?vodní primáry z těchto traf jsou odstraněny a nahrazeny 27 závity vf lanka 1mm. Místo něj lze v nouzi vinout trojitě drátem pr?měru asi 0,4 - 0,5mm. Trafa nepot?ebují ?ádné omezení proudu, proto?e primáry jsou umístěny na opa?né straně jádra UU ne? sekundáry a tím vzniká zna?ny rozptyl. Vykon ka?dého trafa je tak omezen na asi 750VA. Sekundár je p?edimenzovany, p?i tomto vykonu se jen mírně zah?ívá. Pracovní frekvence je asi 20 - 25 kHz. S po?tem závit? primáru je mo?no mírně experimentovat, neměl by v?ak byt men?í ne? cca 24.

Pozor! Cely polom?stek s budi?em v?etně jeho vystupu je galvanicky spojen se sítí. Vystupní napětí zdroje 40kV je pro ?lověka smrtelné! Toto napětí p?eklenuje zna?né vzdálenosti. P?i vytvá?ení vyboj? vznikají jedovaté plyny a UV zá?ení. Elektrody se roz?havují a hrozí po?ár nebo popálení. V?e děláte jen a pouze na vlastní nebezpe?í, autor nebere ?ádnou zodpovědnost za p?ípadné újmy na zdraví, ?ivotě ?i majetku.


Zkratuvzdorny spínany zdroj 40 kV 1500W s IGBT se dvěma TV vn transformátory - schéma.


Vyboj - animovany GIF obrázek.


Jakub?v ?eb?ík vyfoceny s dlouhou závěrkou


Je?tě jednou


Jakub?v ?eb?ík, tentokrát krátkou závěrkou. Vyboj dosahuje délky a? 15cm
Plazma po zániku vyboje
Plazma mad vybojem

Opět plazma


Videjko - vyboje :)

Videa ke sta?ení v sekci videazpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏