English version

IGBT polom?stek 20-200kHz s proudovou ochranou

    Nedávno jsem vyrobil dal?í IGBT polom?stek. P?e?el jsem na vyhlazené napájení (12x 470uF 200V po dvojicích v sérii). P?i zapnutí je usměrňovací m?stek zna?ně namáhán, a proto je v sérii zapojen odpor asi 3R3 - 6R8 5-10W, ktery je krátce po zapnutí p?eklenut pomocí relé (relé se napájí z pomocného zdroje 14,5V). Jako oddělovací kapacitu jsem pou?it 6x 2,2uF 250V= p?ipojené ke st?edu kapacitního děli?e vytvo?eného elektrolytickymi kondenzátory. Jako antiparalelní diody jsem pou?il DSEI60-06A (60A 600V 35ns). Diody spole?ně s IGBT jsem dal na chladi? 8x8cm s ?ebrováním, ke kterému je p?ipevněn větrák z PC zdroje. izola?ní podlo?ky igbt jsou silikonové, mají ni??í tepelny odpor ne? slídové. Jako pomocny napájecí zdroj jsem pou?il impulzní zdroj (jedno?inny blokující měni?) napájeny z vykonného usměrňova?e. Zdroj je podobny tomuto zdroji.
    K vystupu jsem p?ipojil ochranny RC ?lánek - sériovou kombinaci kapacity 10n a odporu 3R3 10W. Ten slou?í jako tlumící ?lánek, ktery chrání zdroj p?ed ?pi?kami z induk?ní zátě?e. Kondenzátor je sestaven ze ?ty? kv?li velkému namáhání a spolehlivosti. p?idal jsem také ru?kové p?ístroje pro mě?ení ?inného a zdánlivého vykonu. Dal?ím vylep?ením je p?ipojení proudové ochrany, která zdroj vypne p?i p?ekro?ení vystupního vykonu cca 4500VA. Zdroj lze opět uvést do chodu vypnutím a opětovnym zapnutím. Ke snímání proudu je pou?it proudovy transformátor 1 : 100. je tvo?en feritovym krou?kem (vnit?ní pr?měr asi 14mm, vněj?í 22mm, vy?ka 7mm, není kritické). proud ze sekundární cívky se usměrňuje m?stkem z rychlych diod (nesmí to byt monoliticky m?stek - ten je ur?en pro 50 - 60 Hz!). mě?í se úbytek napětí na odporu 10R 4W. Pokud napětí p?esáhne 6,2V (ur?eno ZD 6,2V, odpovídá okam?itému vystupnímu proudu 60A). vystup obvodu 555 se p?eklopí do logické 0. Obvod IR2153 se p?i poklesu napětí na 3. vyvodu pod 1,8V p?epne do pohotovostního re?imu, kdy oba vystupy mají nulové napětí. Pracovní frekvence zdroje se dá nastavit potenciometrem v rozmezí cca 20 - 200kHz.
    Zdroj se hodí na nespo?et r?znych aplikací. Vhodny je t?eba pro ú?innou transformaci jakychkoliv napětí pomocí feritového trafa, napájení induk?ního oh?evu ?i buzení tranzistorového teslova transformátoru - SSTC.

Pozor! Cely polom?stek i s budi?em je galvanicky spojen se sítí. Vystup polom?stku není od sítě oddělen! Proud odebírany ze sítě nesmí p?esáhnout maximální povoleny proud pou?ité zásuvky. Zdroj pracuje s extrémními vykony a ?patné chlazení nebo nedostate?né dimenzování jeho ?ástí (v?etně p?ívodní ?ň?ry a napájecí zásuvky) m??e zp?sobit po?ár. V?e děláte na vlastní nebezpe?í. Autor nebere za p?ípadné újmy ?ádnou zodpovědnost.


schéma igbt polom?stku s proudovou ochranou


Vyboje z impulzního trafa 2500V 1,2A @ 20kHz. Primár trafa je p?ipojen p?es tlumivku.ho?ák ze rtu?ové vybojky 250W (p?es tmavy filtr)


Plazma po zániku vyboje


Vyboje 40kV ze dvou traf z ?b televizí.
zdroj s trafem 2500V rozsvěcí sodíkovou vybojku (HPS) 150W


trafo 150V / 2500V 3000VA 20kHz (vlastní vyroba.


pokusné zapojení polom?stku, je?tě není vestavěn do krabice, místo impulzního zdroje je zde je?tě klasicky


tlumivka 30z vinutá 10ti lakovanymi dráty 0,6mm na úlomcích z jádra EE 12x19mm.


p?ední panel zdroje


vnit?ek po zabudování do plastové krabice 15 x 20 x 32 cm


proudová ochrana


opět zdroj. vlevo je vidět větrák 8cm a konektor pro p?ívodní ?ň?ru.


igbt IRG4PC40W a diody DSEI60-06A


Obvod induk?ního oh?evu.


... a v provozu.


Obvod dal?ího induk?ního oh?evu.


... a v provozu.


vyboje 2500V 1,2A

Videa vyboj? ze zdroj? s IGBT ke sta?ení najdete v sekci videazpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏