English version

Impulzní zdroj VN s IGBT pro klasicky Tesl?v transformátor

    Tento zdroj vznikl jako náhrada zdroje pro TC s MOTy nebo NST. Je to nejjednodu??í zapojení dvoj?inného impulzního zdroje. Jako budi? slou?í obvod IR2153 a jako vykonné spínací prvky tranzistory IGBT, typ IRG4PC40W. K tranzistor?m IGBT jsou p?ipojeny antiparalelní diody, proto?e zvoleny typ nemá diody zabudované. Kondenzátor 10n 1000V chrání tranzistory p?ed napě?ovymi ?pi?kami. Musí to byt typ pro impulzní provoz. Pracovní frekvence je 20-25kHz. Napájecí napětí 15V pro IR2153 se získává srá?ením z usměrněného sí?ového napětí. Zenerova dioda není pot?eba, je ji? v IO zabudovaná. Napájecí napětí polom?stku není filtrované - filtrace není pro napájení TC pot?ebná, navíc je p?i velkych vykonech dosti náro?ná, elektrolyty jsou nákladné a rozměrné a p?iná?ejí problémy se zapínacím nárazem a ?initelem plnění. Na vystupu zdroje je impulzní vn trafo s napětím 4 - 10kV. Napětí trafa se zvy?uje ve zdvojova?i. Kondenzátor a diody zdvojova?e musí byt dimenzované na dostate?né napětí - kondenzátor nejméně na 1,5 násobek napětí trafa (6 - 15kV) a diody na jeho trojnásobek (12 - 30kV). Diody musí byt rychly typ, lze je vyrobit sériovou kombinací více rychlych diod, nap? UF4007, BA159 (1A 1000V). Kapacita kondenzátoru není kritická, měla by byt alespoň 30nF pro vystupní napětí 8kV, alespoň 5nF pro vystupní napětí 20kV. Tranzistory a diody jsou umístěny na spole?ném chladi?i a jsou od něj izolovány silikonovymi podlo?kami a plastovymi pr?chodkami. Tepelny odpor chladi?e nesmí byt vět?í ne? 2K/W. Je vhodné pou?ít ventilátor. VN trafo Tr je navinuto na jád?e s pr??ezem 2,5 - 3cm2 a primár má 18 závit? vinutych desetinásobně drátem pr?měru 0,6mm. Sekundár se volí podle po?adovaného napětí. Nap?. pro vystupní napětí 12kV je napětí sekundáru 6kV. Takovy sekundár potom má 720z vinutych drátem pr?měru 0,3mm. Nejprve se vine primár, na něj potom sekundár. Trafo samo o sobě má p?íli? maly rozptyl, proto je v sérii s primárem tlumivka. Tlumivka má 24 závit? vinutych desetinásobně drátem pr?m. 0,6mm a je na jád?e s pr??ezem 1,7 - 2cm2. Vzduchovou mezerou se nastavuje vystupní proud. Max. vystupní proud pro 12kV je 208mA.

    Pozor! Cely polom?stek s budi?em je galvanicky spojen se sítí. Vystupní napětí zdroje je pro ?lověka smrtelné! Vysoké napětí m??e p?eklenovat velké vzdálenosti a zp?sobit pr?raz izolant?. Kondenzátory mohou z?stat nabité i po vypnutí. V?e děláte jen na vlastní nebezpe?í. Autor nebere za ?ádné va?e újmy zodpovědnost.


Impulzní zdroj VN s IGBT pro klasicky Tesl?v transformátor - schéma zapojení.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏