Zapojení integrovaného vn trafa (IHVT) z monitoru nebo moderní TV

     Vět?ina bastlí?? hojně vyu?ívá vn trafa ze starych televizí, ale traf z nov?ích TV a z monitor? (tzv. IHVT - Integrated High Voltage Transformer) se bojí. Takové trafo má mno?ství prvk? a vyvod?, a proto je pro mnohé bastlí?e tě?ké je identifikovat a vyu?ít. Tento ?lánek by měl alespoň trochu pomoct pochopit jejich princip a umo?nit jejich vyu?ití.

     IHVT obsahuej kromě mno?ství primár? a vn sekundáru i vn diodu, odporovou kaskádu (cca 400megaohm) pro mě?ení vn, vn trimry pro ost?ení a nastavení g2 a někdy i vn kondenzátor pro filtraci vystupního napětí. (V trafech z novych monitor? m??eme dokonce najít i dal?í kondenzátory pro tzv. dynamické ost?ení, jeden pól je vyveden a druhy spojen s vystupem ost?ícího napětí.) Jejich jmenovité vystupní napětí byvá asi 24 - 32kV. Toto napětí je v nejsilněj?ím ?erveném kabelu. Ten?í kabel je ost?ení, je na něm měkké vn regulované trimrem v rozmezí asi 5 - 10kV. IHVT z monitor? 17'' a více mají tyto prvky dva. Nejten?í izolovany kabel byvá g2, regulované napětí vět?inou od nuly do 1 - 2 kV.

     IHVT lze vyu?ít jako kompaktní zdroj vysokého napětí a? do 40kV, p?ípadně i více. Jeho prvky (vn dioda, kondenzátor, trimry a rezistory s extrémně vysokym odporem) lze vyu?ít i samostatně (i v p?ípadě, ?e vinutí je vadné). Odporovou kaskádu lze vyu?ít nap?. ke stavbě vn voltmetru.

     Pozor! Vystupní napětí IHVT m??e zp?sobit vá?ny úraz! Napětí je stejnosměrné, a proto je mnohem více nebezpe?né ne? vysokofrekven?ní napětí ze star?ích typ? vn traf. Některé typy mají zabudovany vysokonapě?ovy kondenzátor, ktery z?stane nabity i po vypnutí.

Zapojení integrovanych vysokonapě?ovych traf (IHVT)


ihvt


?ez ihvt z 17palcového monitoru
?ez ihvt z 17'' monitoru

ihvt
zvět?enina vn vinutí - je vinuto v 5 vrstvách (odhadem je zde 1150 +/- 150 závit? drátem pr?měru 0,05 mm)

Fluoroskopicky (rentgenovy) snímek ihvt - ihvt lopt transformer DST x-ray
Fluoroskopicky (rentgenovy) snímek televizního IHVT v provedení DSTzpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏