English version

Jednoduchy spínany zdroj 3,4V 2,5A s optronem

     Tento spínany (impulzní) zdroj byl vytvo?en k napájení digitálního fotoaparátu. Odběr tohoto fotoaparátu je asi 0,6A a ?pi?kově 1,3A (nabíjení blesku). Pro tento ú?el by jistě ?lo pou?ít i klasicky zdroj nap?. s LM317, ale ú?innost by byla jen něco p?es 30% s tě?kym trafem a zna?ně topícím chladi?em stabilizátoru. Impulzní zdroj je proto mnohem elegantněj?ím ?e?ením. Na internetu se vyskytuje mnoho schémat zdroj? s obvodem 3842 a zdroj?, které mají vedle vykonového tranzistoru je?tě jeden pomocny tranzistor nebo alespoň nespo?et zbyte?nych sou?ástek. Na schématu ní?e vidíte asi nejjednodu??í mo?né zapojení malého impulzního zdroje s optronem a jedinym tranzistorem. Zdroj bez optronu s odvozenou stabilizací by byl sice je?tě jednodu??í, ale jeho vystupní napětí by nebylo dostate?ně tvrdé a mělo zna?nou odchylku. Zdroj pracuje jako blokující měni?. Princip je jednoduchy: Po p?ipojení napájení se p?es odpor 1M 1W v bázi pootev?e tranzistor, tím se na pomocném vinutí (8z) indukuje kladné napětí a tranzistor se zcela otev?e. Kdy? se vybije kondenzátor 2n2, Tranzistor se zav?e a na sekundární straně se indukovanym napětím nabíjí filtra?ní elektrolyt. Kdy? se 2n2 opět nabije, tranzistor se opět otev?e a v?e se opakuje. P?i dosa?ení po?adovaného napětí ur?eného děli?em 3k3 a 10k se otevírá obvod TL431, rozsvítí se LED v optronu a fototranzistor omezí proud do báze tranzistoru. Tím se sní?í st?ída kmit? a klesne i energie dodávaná do transformátoru. Tento zp?sob stabilizace je velmi ú?inny, napětí p?i plném zatí?ení klesne nejvy?e o 0,01V. Impulzní zdroj nem??e pracovat naprázdno, proto je na vystupu zatě?ovací odpor 33R, ktery tento problém odstraní. Zenerova dioda chrání napájeny p?ístroj p?ed p?epětím v p?ípadě selhání stabilizace. Místo ní lze pou?ít i jiny zp?sob p?epě?ové ochrany, nap?. ochranny obvod s tyristorem. Kondenzátor 68n zaji??uje odru?ení, odpor 10R tlumí náraz p?i zapnutí. Změnou kapacity 2n2 lze ovlivnit pracovní frekvenci. Deska plo?ného spoje musí byt uspo?ádána tak, aby sí?ová a sekundární ?ást byli od sebe dostate?ně daleko.
     Transformátor je navinut na feritovém jád?e EE s pr??ezem st?edního sloupku 0,5cm2. Nejd?íve se navine polovina primárních závit?, tedy 40. Drát má pr?měr asi 0,2 - 0,3mm. Na něm je alespoň 8 vrstev izola?ní pásky. Potom se vine sekundár. Kv?li bezpe?nosti jsem pou?il drát se silnou izolací, co? p?i pouhych 4 závitech není problém. Potom následuje opět 8 vrstev izola?ní pásky. Dále se vine pomocné vinutí 8 závit?, lze pou?ít stejny drát jako na primár. Potom opět izola?ní vrstva, která v?ak nemusí byt tak silná. Nakonec se navine druhych 40 závit? primáru. Potom opět několik vrstev izolace. Mezi poloviny jádra se vlo?í jedna vrstva izola?ní pásky, aby se vytvo?ila mezera zabraňující jeho p?esycení. Nakonec se jádro zalepí nap?. vte?inovym lepidlem.
     Zdroj lze samoz?ejmě upravit i pro jiné vystupní napětí, sta?í změnit po?et závit? sekundáru (p?ibli?ně 1 závit odpovídá 1V), odpor 39R se změní cca o 10R na ka?dy 1V, a vystupní stabilizované napětí se nastaví změnou odporu 3k3 tak, aby p?i po?adovaném napětí deli? dával na vstupu TL431 2,5V. Zenerova dioda se zvolí o něco vět?í ne? vystupní napětí. Usměrňovací dioda musí mít závěrné napětí alespoň 8x vět?í ně? je vystupní. Pro vy??í napětí se tedy místo Schottkyho diody pou?ije rychlá dioda, proto?e Schottkyho diody mají závěrné napětí malé. Samoz?ejmě i vystupní elektrolyt musí byt na dostate?né napětí.

     Pozor! Impulzní zdroj by i p?es jeho jednoduchost neměli stavět za?áte?níci, proto?e vět?ina jeho obvod? je spojena se sítí. P?i ?patné konstrukci m??e na vystup proniknout sí?ové napětí! Kondenzátory mohou z?stat nabité na nebezpe?né napětí i po vypnutí. V?e děláte na vlastní nebezpe?í, za p?ípadné újmy na zdraví nebo majetku neberu zodpovědnost.

schéma malého impulzního zdroje
Schéma impulzního (spínaného) zdroje s optronem.


Za?íná se vinout první polovina primáru.


Sekundár.


Pomocné vinutí


Druhá polovina primáru.


Hotové vinutí a jádro.


Za?íná vyroba desky.


Hotové spoje. Pohled zespodu, sou?ástky jsou v mé konstrukci neobvykle ze strany spoj?.


Zdroj v provozu. (LED není ve schématu, má sériovy odpor 150R)


A po vestavění do krabi?ky od rozbitého univerzálního adaptéru.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏