English version

Jednoduchy impulzní zdroj 12V 5A

     Tento impulzní zdroj pracuje na principu jedno?inného blokujícího měni?e. Jako spína? slou?í vykonovy MOSFET. Po zapnutí se gejt nabíjí p?es odpor 470k, a? se MOSFET pootev?e. Kladná zpětná vazba zb?sobí, ?e se MOSFET otev?e úplně. Tím se primár trafa p?ipojí na 325V a v jád?e se za?ne shroma??ovat energie. Tím také roste proud primárem a úbytek napětí na odprou 0R22. Kdy? úbytek dosáhne 0,5V, otev?e se tranzistor KC507 a sní?í napětí na gejtu. MOSFET se za?ne zavírat a zpětná vazba ho rychle zav?e úplně, polarita napětí na v?ech vinutích se obrátí. Nashromá?děná energie v jád?e se p?ená?í do filtra?ního elektrolytu na vystupu. Kdy? napětí na vystupu dosáhne své jmenovité hodnoty, za?ne se otvírat zenerka a te?e proud diodou optronu 4N35. Jeho tranzistor se tím za?ne otevírat a zvy?uje napětí na bázi KC507. Ten díky tomu reaguje ji? p?i ni??ím úbytku na 0R22, MOSFET se otvírá na krat?í periody a p?ená?eny vykon se sní?í natolik, aby vystupní napětí ji? nerostlo. Obvod je odolny proti zkratu, proto?e sníma? proudu (0R22 s KC507) nikdy nedovolí, aby MOSFETem tekl vět?í ?pi?kovy proud, ne? 2,27A. Transformátor má feritové jádro, sekundár je vinuty ?ty?mi dráty pr?měru 0,6mm, ostatní vinutí drátem 0,4mm. Stabilizace napětí vyu?ívá optron a zenerovu diodu. Odchylka je max. 4%. Zdroj lze jednodu?e upravit i pro jiná napětí. (Mění se jen napětí ZD a po?et závit? sekundáru ve stejném poměru.)

     Pozor! Impulzní zdroj není ur?en za?áte?ník?m, proto?e vět?ina jeho obvod? je spojena se sítí. P?i ?patné konstrukci se na jeho vystup m??e dostat sí?ové napětí! V?e děláte na vlastní nebezpe?í, za p?ípadné újmy na zdraví nebo majetku neberu zodpovědnost.

schéma impulzního zdroje 60W
schéma impulzního zdroje 12V


hotovy zdroj (některé sou?ástky jsou letovány ze strany spoj?)

lama
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏