English version

Nejjednodu??í impulzní zdroj s TNY263 - TNY268

     Pokusil jsem se o stavbu asi nejjednodu??ího impulzního zdroje. Vyu?ívá integrovany obvod TNY267P z ?ady obvod? TinySwitch-II: TNY263, TNY264, TNY265, TNY266, TNY267 a TNY268. Tato sou?ástka v sobě skryvá jak ?ídící obvod, tak i spínací prvek (MOSFET), proudovou a tepelnou pojistku a napájecí systém. Tedy v?e pot?ebné pro maly blokující zdroj (měni?), není pot?eba ani pomocné vinutí. To v?echno se vejde do pouzdra DIP8 (stejné pouzdro jako 555)! Jeho maximální napětí je 700V, pracovní frekvence je 132kHz. Schéma zdroje s tímto obvodem vidíte na schématu ní?e. Vzhledem k malému vykonu jsem pou?il jednocestné usměrnění. Napě?ové ?pi?ky jsou omezeny transilem (zenerovou diodou) 180V. Tu lze nahradit obvyklou paralelní kombinací odporu a kondenzátoru. Zpětná vazba je zaji?těna optronem, práh je zvolen jednodu?e pomocí zenerovy diody (ZD). ZD ur?uje vystupní napětí. To je cca o 1V vět?í ne? nominální napětí ZD, proto?e se k němu p?i?ítá úbytek na LED v optronu. Pro vystupní napětí 19V je tedy pou?ita ZD 18V. Samoz?ejmě nikoho nenutím stavět zdroj právě 19V - vystupní napětí si m??ete upravit podle pot?eby změnou dvou věcí: 1. sekundární vinutí má cca 1,4 z/V (zaokrouhlit samoz?ejmě na celé závity). 2. ZD má o 1V méně, ne? je po?adované napětí. Pro malá napětí (cca 5V a méně) nahra?te rychlou diodu na vystupu Schottkyho diodou. Maximální vykon tohoto zdroje v uzav?eném prostoru a s napájením 230V je 13W. Transformátorek je maly feritovy EE. St?ední sloupek má pr??ez 4,5 x 4,5 mm a vzduchovou mezeru 0,4mm. Primár má 140z drátem 0,15mm. Sekundár má (v p?ípadě vystupu 19V) 27z drátem 0,4mm. Vzhledem k malému vykonu zde není sekundár děleny na ?ást pod a nad primárem. Nejprve jsem vinul cely primár. Vrstvy primáru jsou prokládané izolací. Mezi primárem a sekundárem jsem pou?il stínění - měděny pásek p?ipojeny ke studenému konci primáru (pozor, samoz?ejmě nesmí tvo?it závit na krátko!). Poté jsem navinul silnou izolaci - 12 vrstev izola?ní pásky. Nakonec jsem vinul sekundár. V p?ípadě problém? s ru?ením doplňte obvod o odru?ení a/nebo pou?ijte kondenzátor cca 1n / Y1 mezi primární a sekundární stranou. Podrobné parametry tohoto integrovaného obvodu najdete v jeho datasheetu. ?ím vy??í ?íslo, tím vět?í mo?ny vykon. Za pozornost stojí i nověj?í ?ada obvod? TinySwitch-III: TNY274 - TNY280. V ní najdete obvody umo?ňující je?tě vět?í vykon. Lze je také zapojit dle schématu ní?e, li?í se jen rozmístěním vyvod?.

     Pozor! Impulzní zdroj by i p?es jeho jednoduchost neměli stavět za?áte?níci, proto?e vět?ina jeho obvod? je spojena se sítí. P?i ?patné konstrukci m??e na vystup proniknout sí?ové napětí! Kondenzátory mohou z?stat nabité na nebezpe?né napětí i po vypnutí. V?e děláte na vlastní nebezpe?í, za p?ípadné újmy na zdraví nebo majetku neberu zodpovědnost.

schéma impulzního zdroje s TNY267 (TNY267P)
schéma impulzního zdroje s TNY267 (TNY263 - 268).

TNY274 - 280
Jiné roznístění vyvod? u TNY274 - 280.

hotovy zdroj s TNY267
hotovy zdroj (na brou?áku).

TNY267PN
TNY267P

První vrstva primáru
První vrstva primáru

hotovy primár
hotovy primár

Stínící pásek
Stínící pásek

stínící pásek v impulzním trafu
...

sekundár
sekundár (pod ním silná izolace)

hotové impulzní trafo
hotové impulzní trafozpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏