English version

Induk?ní oh?ev I.

     Princip induk?ního oh?evu je jednoduchy. Cívka vytvá?í vysokofrekven?ní magnetické pole a v kovovém p?edmětu uprost?ed cívky se indukují ví?ivé proudy, které ho oh?ívají. K oh?evu p?ispívají i hysterezní ztráty. I pro malé cívky jako tato je pot?eba proud okolo 100A, proto je paralelně s cívkou p?ipojena rezonan?ní kapacita, která kompenzuje její induk?ní charakter. Obvod cívka-kondenzátor se musí budit na jeho rezonan?ní frekvenci. Budící proud je mnohem men?í ne? proud, které protéká cívkou. K buzení se pou?ívá jednoduchy polom?stek s MOSFETy (s malym chladi?em) ?ízeny obvodem IR2153. Pracovní frekvence se ladí potenciometrem do rezonance, co? je signalizováno rozsvícením doutnavky. Frekvenci lze ?ídit v rozsahu asi 20 - 200 kHz. ?ídící obvod pot?ebuje pomocné napětí 12-15V ze sí?ového adaptéru, ale vzhledem k odběru jen několik mA lze pou?ít i srá?ecí odpor nebo kondenzátor. Proto?e vystup budi?e nem??e byt p?ipojen p?ímo, je v sérii p?izp?sobovací tlumivka. Ta má cca 20 záv. 1,5mm na feritovém jád?e 8x10 mm a změnou vzduchové mezery lze měnit vykon. Obvod se napájí p?ímo dvoucestně usměrněnou sítí bez vyhlazení. V sérii je zapojena ?árovka, které omezí proud p?i p?ípadné závadě, p?etí?ení nebo ?patném naladění a zachrání obvod p?ed zni?ením.
     Pracovní cívka musí byt z velmi silného drátu nebo lépe měděné trubky a má asi 12 - 30z na pr?měru 3 - 10cm. Kapacita je vzhledem k velkému proudu sestavena z mnoha (alespoň 6) kondenzátor?. V mém p?ípadě má cívka 26 záv. a kapacita je 6 x 330n 250V~. Obojí se po del?í době zna?ně zah?ívá. Rezonan?ní frekvence je okolo 29kHz. M?j rezonan?ní obvod je sestaveny narychlo, s trochou experiment? jistě dosáhnete mnohem lep?ích vysledk?. Toto je m?j první pokus o induk?ní oh?ev.
     Doporu?uji také:
Induk?ní oh?ev II.
Induk?ní oh?ev III. s IGBT

     Pozor! Obvod je galvanicky spojen se sítí! Doporu?uji pou?ít oddělovací trafo a potenciometr s plastovou h?ídelí. Vysokofrekven?ní mag. pole m??e byt ?kodlivé a m??e po?kodit elektronické p?ístroje a pamě?ová média. Obvod zp?sobuje zna?né ru?ení. P?i neopatrné manipulaci m??e dojít k úrazu elektrickym proudem, popálení nebo po?áru. V?e děláte na vlastní nebezpe?í, za p?ípadné újmy na zdraví ?i majetku neberu zodpovědnost.

Schéma induk?ního oh?evu
Schéma induk?ního oh?evu

induk?ní oh?ev
Oh?ev ?roubu do oran?ova.

induk?ní oh?ev
Alobal.

induk?ní oh?ev
Je?tě jednou.

induk?ní oh?ev
Dal?í ?roub.

induk?ní oh?ev
Plechová miska s va?ící vodou.

induk?ní oh?ev
Pracovní cívka a kapacita s doutnavkou a tlumivkou.

induk?ní oh?ev
Budi?.

induk?ní oh?ev
Tohle s profi ?roubovákem nedělejte...

induk?ní oh?ev
Opět alobal.

induk?ní oh?ev
Tavení cínu.

induk?ní oh?ev
Pozor, kradené peníze pálí :-)zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏