English version

Induk?ní oh?ev II.

     Princip induk?ního oh?evu je jednoduchy - pracovní cívka vytvá?í vysokofrekven?ní elektromagnetické pole a v kovovém p?edmětu uprost?ed nebo v blízkosti cívky se indukují ví?ivé proudy, které jej oh?ívají. Na oh?evu se podílí i hysterezní ztráty. I pro malé cívky je pot?eba proud okolo 100A, proto je paralelně k cívce p?ipojena rezonan?ní kapacita, která kompenzuje její induk?ní charakter. Tento LC obvod se musí budit na jeho rezonan?ní frekvenci. Budící proud je mnohem men?í ne? proud, které protéká cívkou. K buzení pou?ívám jednoduchy polom?stek s MOSFETy (s malym chladi?em) ?ízeny obvodem IR2153. Pracovní frekvence se ladí potenciometrem do rezonance, co? je signalizováno rozsvícením LED. Frekvenci lze ?ídit v rozsahu cca 22 - 90 kHz. ?ídící obvod pot?ebuje pomocné napětí cca 14-15V ze sí?ového adaptéru, ale vzhledem k odběru jen několik mA lze pou?ít i jednoduchy zdroj se srá?ecím odporem nebo kondenzátorem. Proto?e vystup polom?stku nem??e byt p?ipojen p?ímo k rezonan?nímu obvodu, je v sérii p?izp?sobovací tlumivka. Ta má 14 záv. vinutych sou?asně 4mi dráty pr?měru 1mm. Jádro je feritové s pr??ezem st?edního sloupku 12 x 39 mm. Změnou vzduchové mezery lze měnit vykon. Obvod se napájí p?ímo dvoucestně usměrněnou sítí bez vyhlazení. Do série lze zapojit ?árovku cca 1000W, která omezí proud p?i poru?e nebo p?íli? malé induk?nosti tlumivky. ?árovka se chová jako variátor. MOSFETy jsou umístěny na chladi?ích p?vodně ur?enych pro staré procesory.
     Pracovní cívka je z drátu pr?m. 2mm. Cívka se po del?ím provozu roz?haví do ruda. Lep?í by byla měděná trubi?ka, k té lze doplnit i vodní chlazení. Cívka má 11z, pr?měr 23mm a vy?ka 30mm. Kapacita je vzhledem k velkému proudu sestavena z mnoha kondenzátor? paralelně (nyní pou?ívám 37 ks paralelně, celková kapacita je 8u6). Rezonan?ní frekvence je 44kHz.
     Doporu?uji také:
Induk?ní oh?ev III. s IGBT

     Pozor! Obvod je galvanicky spojen se sítí! Doporu?uji pou?ít oddělovací trafo a potenciometr s plastovou h?ídelí. Vysokofrekven?ní mag. pole m??e byt ?kodlivé a m??e po?kodit elektronické p?ístroje a pamě?ová média. Obvod zp?sobuje zna?né ru?ení. P?i neopatrné manipulaci m??e dojít k úrazu elektrickym proudem, popálení nebo po?áru. V?e děláte na vlastní nebezpe?í, za p?ípadné újmy na zdraví ?i majetku neberu zodpovědnost.

Schéma induk?ního oh?evu II.
Schéma induk?ního oh?evu II.
Zloději, odvá?ili byste se na ní sáhnout ? :-P
... k ?emu se hodí ?ínské ?roubováky :)


?rouby a ty?e lze po zah?átí do ?ervena lehce ohybat.

Pr?běh napětí na vystupu polomostu, sinusovka na pracovní cívce


Napětí na tlumivce p?i buzení pod rezonancí, nad rezonancí a v rezonanci


Proud tlumivkou v rezonanci a mimo rezonanci
pr?běhy zobrazuje tento osciloskop


Hliníkové p?edměty se po zah?átí ohybají a deformují vlastní vahou


Pracovní cívka, tlumivka a kapacita (je?tě p?ed p?idáním dal?ích kondenzátor?)


celek


budi?


rozebraná tlumivka. jádro je ze ?ty? ferit? se st?edním sloupkem 12x19mm


Video (oh?ev doplněn o staccato :))zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏