English version

Induk?ní oh?ev III. s IGBT

     Princip induk?ního oh?evu je jednoduchy. Cívka vytvá?í vysokofrekven?ní magnetické pole a v kovovém p?edmětu uprost?ed cívky se indukují ví?ivé proudy, které ho oh?ívají. Paralelně s cívkou je zapojena rezonan?ní kapacita, která kompenzuje její induk?ní charakter. Obvod cívka-kondenzátor se musí budit na jeho rezonan?ní frekvenci. Budící proud je mnohem men?í ne? proud, které protéká cívkou. K buzení se jsem pou?il "dvojpolom?stek" se ?ty?mi IGBT STGW30NC60W ?ízeny obvodem IR2153. Dvojpolom?stek je schopen dodat stejny vykon, jako plny m?stek, ale buzení je jednodu??í. Funkci antiparalelních diod plní STTH200L06TV1 (zna?ně p?edimenzovaná, sta?ily by men?í diody). Pokud pou?ijete IGBT se zabudovanymi dioadami (nap?. STGW30NC60WD) , m??ete jí vypustit. Pracovní frekvence se ladí potenciometrem do rezonance, co? je signalizováno nejvy??ím jasem LED. M??ete si samoz?ejmě postavit i sofistikovaněj?í signalizaci. Nejlep?í by bylo pou?ít automatické ladění, které je u profi oh?ev? samoz?ejmostí, ale zapojení se tím zkomplikuje. Frekvenci lze ?ídit v rozsahu asi 110 - 210 kHz. ?ídící obvod pot?ebuje pomocné napětí 14-15V ze sí?ového adaptéru. Na vystupu polom?stku je p?ipojena p?izp?sobovací tlumivka L1 a oddělovací trafo. Oboje je ve vzduchovém provedení. Tlumivka má 4z na pr?měru 23cm, oddělovací trafo je tvo?eno 12ti závity dvojlinky na pr?měru 14cm (viz foto ní?e). Vykon je nyní okolo 1600W a je?tě je tu prostor pro zvy?ování.
     Pracovní cívka je z drátu pr?m. 3,3mm. Lep?í by byla měděná trubi?ka, k té lze doplnit i vodní chlazení. Cívka má 6z, pr?měr 24mm a vy?ka 23mm. Cívka se po del?ím provozu roz?haví do ruda. Kapacita je vzhledem k velkému proudu sestavena z mnoha kondenzátor?, celková kapacita je 2u3. Lze pou?ít kondenzátory 100nF 275V~ v provedení MKP (polypropylen) a t?ídě X2. Ty sice nejsou na tyto ú?ely ur?eny, ale zatím slou?í. Rezonan?ní frekvence je 160kHz. Obvod je vhodné doplnit o odru?ovací filtr (mezi variak a usm. m?stek). Variak lze nahradit stupňovym spína?em. P?i o?ivování pou?ijte odporovy omezova? proudu zapojeny do série se sítí, nap?. p?ímotop, halogenové ?árovky, ... s vykonem 1 a? několik kW.

     Pozor! Obvod je galvanicky spojen se sítí! Pou?ijte potenciometr s plastovou h?ídelí. Vysokofrekven?ní mag. pole m??e byt ?kodlivé a po?kozuje elektronické p?ístroje a pamě?ová média. Obvod zp?sobuje zna?né ru?ení. P?i neopatrné manipulaci m??e dojít k popálení nebo po?áru. V?e děláte na vlastní nebezpe?í, za p?ípadné újmy na zdraví ?i majetku neberu zodpovědnost.

schéma induk?ního oh?evu s IGBT
schéma induk?ního oh?evu III. s IGBT

induk?ní oh?ev
induk?ní oh?ev

induk?ní oh?ev s IGBT v provozu
V provozu

induk?ní oh?ev s IGBT v provozu


induk?ní oh?ev s IGBT v provozu


induk?ní oh?ev s IGBT v provozu


induk?ní oh?ev s IGBT - dvojpolomost
dvojpolomost :)

induk?ní oh?ev s IGBT - ?ídící obvod s IR2153
?ídící obvod s IR2153

Dvojpolomost a elektrolyt
Dvojpolomost a elektrolyt

Elyt 2200u / 500V RIFA
Elyt 2200u / 500V RIFA

Zelená tlumivka L1 a bílé oddělovací trafo
Zelená tlumivka L1 a bílé oddělovací trafo (vykon lze ovlivnit i jejich vzájemnou polohou).

Detail vysokofrekven?ního oddělovacího trafa
Detail vysokofrekven?ního oddělovacího trafa


Video - tavení ?roubu


Video - tavení ?roubu 2


Video - oh?ev r?znych p?edmět?zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏