Ceska verze

Infra dálkové ovládání ZAPNI / VYPNI

     Tento obvod slou?í k zapínání a vypínání spot?ebi?? na dálku. Skládá se ze dvou ?ástí: vysíla?e a p?ijíma?e.
     Vysíla? obsahuje oscilátor s integrovanym obvodem 555, ktery vytvá?í signál s frekvencí asi 36 a? 38kHz (pokud frekvence neodpovídá, lze jí upravit změnou nap?. kondenzátoru C1) K vystupu oscilátoru je p?es tranzistor p?ipojena infra vysílací LED. Ta m??e byt nap?. typ TSAL6100 (první zleva na fotce ní?e). R?zné vysílací LED se li?í svou svítivostí (u infra diod se ve skute?nosti jedná o tzv. zá?ivost udávanou v mW/sr) a svym vyza?ovacím úhlem. S vhodnou diodou je mo?né získat dosah i několik desítek m. Vysíla? se m??e napájet z miniaturní 12-voltové baterie nebo z bě?né desti?kové baterie 9V.
     P?ijíma? má na vstupu obvod TSOP1736 (p?ípadně TSOP1738, TSOP1136, TSOP4838, TSOP31236, SFH5110-36, SFH5110-38, PL-IRM0101-3 apod.), co? je citlivá infra p?ijímací dioda se zabudovanym demodulátorem, tvarova?em a TTL vystupem. V klidu má na vystupu kladnou úrověň (log. 1) a p?i p?íjmu signálu z ovlada?e se objeví záporny impulz (log. 0). Tím se vybije kondenzátor 47u a uzav?e první tranzistor (kondenzátor zaji??uje ur?ité zpo?dění, nutné kv?li odolnosti proti ru?ení). P?eklopí se obvod 7490 a relé se sepne / rozepne. P?íjem je signalizován bliknutím LED. Kondenzátor a odpor ozna?ené ve schématu hvězdi?kou zaru?ují, ?e po p?ipojení napájení bude relé rozepnuté. Pokud pot?ebujete, aby bylo po zapnutí napájení relé sepnuté, p?ipojte tyto dvě sou?ástky místo k vyvod?m 2 a 3 k vyvod?m 6 a 7. Vyvody 2 a 3 budou potom p?ipojené k zápornému pólu. P?ijíma? se napájí ze sí?ového adaptéru 12V (napětí nemusí byt stabilizované) a odběr p?i rozepnutém relé je asi 15 - 20mA. Relé musí byt samoz?ejmě dimenzované na zátě?, která k němu bude p?ipojena. Pokud obvod pou?ijete ke spínání bezpe?ného napětí a napájíte ho vhodnym sí?ovym adaptérem, není nutná ?ádná zvlá?tní opatrnost a konstrukce je pak vhodná i pro za?áte?níky.
     Pot?ebujete-li ovládat více spot?ebi??, mohlo by Vás zajímat Jednoduché 4-kanálové dálkové ovládání.

     Obvod lze vyu?ít i ke spínání sí?ového napětí, ale takovou konstrukci lze doporu?it pouze osobám znalym zásad práce s ním. Za va?e p?ípadné újmy neberu ?ádnou zodpovědnost. V?e děláte na vlastní nebezpe?í.

schéma infra dálkového ovládání - vysíla?
schéma infra dálkového ovládání - vysíla?

schéma infra dálkového ovládání - p?ijíma?
schéma infra dálkového ovládání - p?ijíma?


vyvody stabilizátoru 78L05 (7805 ve verzi TO92)


P?íklad vysílacích infra LED diod 5mm (vlevo) a p?ijímacích diod s tvarova?em (vpravo).P?idáno: 2003
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏