Radioaktivní p?edměty

Tato stránka dokumentuje r?zné mírně radioaktvní p?edměty (p?edměty vyza?ující ionizující zá?ení), které lze najít v okolí. Mě?ení je provedeno pomocí GM po?ítadla s trubicí STS-5. Trubice je citlivá na zá?ení beta a gamma. Na zá?ení alfa jen málo. Mě?ení jsou prováděna z 5cm a u velmi slabě radioaktivních p?edmět? z těsné blízkosti, proto?e jinak nelze nic namě?it. Hodnoty jsou uvedené v po?tech pulz? za minutu a v dávkovém p?íkonu v uR/h. (1uR/h = 0,01uGy/h). Pozadí během mě?ení bylo 22 pulz?/min, tedy cca 8 uR/h.

     Varování:
Ionizující zá?ení m??e byt nebezpe?né. P?i práci s radioaktivními p?edměty je nutno dodr?et bezpe?nostní opat?ení. Za va?e p?ípadné újmy neberu zodpovědnost.


Zá?i? od RBGT-62


Testovací stronciovy zá?i? od radiometru RBGT-62. Stroncium-90 vyza?uje beta zá?ení. Má polo?as rozpadu 28,8 let a rozpadá se na yttrium-90. Yttrium má polo?as rozpadu 64h a rozpadá se na zirkonium-90, které je stabilní.
Cca 1 050 pulz?/min, 400 uR/h z 5cm. 10 500 pulz?/min z těsné blízkosti.

Radioaktivní hodinky


Staré ?vycarské hodinky zna?ky Mita, s nápisem "incabloc waterproof antimagnetic stainless steel", obsahující radium ve svítícím ciferníku. Mě?eno se sklí?kem. Bez něj by pravděpodobně byla hodnota daleko vy??í. Pozor - radioaktivní barva se m??e drolit a vypadávat. Rozpadem radia také vzniká nebezpe?ny radioaktivní plyn radon. Radium 226 má polo?as rozpadu 1600 let.
Cca 500 pulz?/min, 200 uR/h z 5cm.

Radioaktivní hodinky II.


Dal?í ?vycarské hodinky s radiovym ciferníkem podobné konstrukce. Zvlá?tní je, ?e po nasvícení ru?i?ky svítí, ale po chvíli vyhasínají. Ciferník nesvítí témě? v?bec. Na ciferníku jsou ozna?ené ONDA, antimagnetic, swiss. Zazadu je napsáno fond acier inoxydable. Uvnit? je je?tě nápis fab. suisse. Po?et rubín? není uveden. Vte?inová ru?i?ka měla vlastní ciferník, ale u? chybí.
Cca 210 pulz?/min, 80 uR/h z 5cm. Cca 1070 pulz?/min, 406 uR/h z těsné blízkosti (viz foto).

Radioaktivní hodinky III.


Kromě ?vycarska a dal?ích západoevropskách zemí se radium v hodinkách pou?ívalo i v sovětském svaze (SSSR). P?íkladem jsou hodinky MAJAK z roku 1957. Radiem se v SSSR ne?et?ilo, tyto hodinky jsou více radioaktivní ne? p?edchozí dvoje ?vycarské. Na ciferníku jsou ozna?ené azbukou MAJAK, 16 KAMNEJ, SDěLANO V SSSR. Zazadu je napsáno PYLEVLAGONEPRONICAJEMYJE S PROTIVOUDARNYM USTROJSTVOM (Prachotěsné, odolné proti vlhkosti a nárazu). Uvnit? je také nápis 16 KAMNěJ (16 kamen? neboli rubín?), GS1M?Z (1. Moskovskij ?asovyj zavod) a 2-57 (z?ejmě únor 1957). Vte?inová ru?i?ka je mimost?edná.
Cca 800 uR/h z 5cm. Cca 4000 uR/h z těsné blízkosti.

Zá?ivkové startéry


R?zné zá?ivkové startéry


Zá?ivkové startéry jsou jen velmi slabě radioaktivní. Mě?eno bylo 12 doutnavek ze startér? sou?asně
Cca 52 pulz?/min, 20 uR/h z těsné blízkosti.

Thoriovaná katoda magnetronu


Magnetron z mikrovlnky


Otev?eny magnetron


Torzo katody (?havící spirálka u? je z vět?í ?ásti pry?).


Vzorek thoriované p?ímo ?havené katody magnetronu. Katoda je z wolframu a obsahuje 1-2% p?íměs troria. Radioaktivní jen velmi slabě.
Cca 62 pulz?/min, 24 uR/h z těsné blízkosti.

Thoriovaná katoda z p?ímo ?havené usměrňovací elektronky

Vzorek thoriované p?ímo ?havené katody z elektronky. Katoda je z wolframu a obsahuje 1-2% p?íměs troria. Radioaktivní jen velmi slabě.
Cca 85 pulz?/min, 32 uR/h z těsné blízkosti.

Bleskojistky


3ks bleskojistek. 2x 350V a 1x 460V. Radioaktivní témě? nemě?itelně. Některé (zvlá?tě ty nízkonapě?ové, nap?. telefonní) jsou údajně radioaktivní mnohem více.
Cca 32 pulz?/min, 12 uR/h z těsné blízkosti.

Doutnavky


15ks sovětskych nízkonapě?ovych doutnavek INS-1. Radioaktivní jen velmi slabě.
Cca 53 pulz?/min, 20 uR/h z těsné blízkosti.

?o?ka


?o?ka ze staré promíta?ky (1. pol. 20. stol.). Obsahuje p?íměs thoria, které zvy?uje index lomu a také dává typické na?loutlé zbarvení. Radioaktivní jen velmi slabě. Jiné mohou byt i více radioaktivní.
Cca 49 pulz?/min, 19 uR/h z těsné blízkosti.

Uranové skloP?íklad uranového skla - náhrdelník z uranovych korálk?, pravděpodovně z 20.-30. let. Sklo je barvené do zelena p?íměsí uranu. Svítí pod UV světlem a je mírně radioaktivní.
Cca 2 500 pulz?/min, 960 uR/h z těsné blízkosti.

Thoriové pun?o?ky do plynové lucerny

Pun?o?ka se nasadí na plynovou lampu, ?árem se roz?haví a jasně svítí. P?idávají se do nich r?zné ?áruvzdorné materiály, které p?i vysoké teplotě svítí ve viditelném spektru. Tradi?ně to je oxid thoria, ktery je mírně radioaktivní. Moderní pun?o?ky mohou místo thoria obsahovat nap?. yttrium nebo zirkonium, aby se p?ede?lo radioaktivitě. Thorium z tradi?ních pun?o?ek se toti? m??e uvolňovat a unikají i produkty radioaktivního rozpadu v?etně radonu.
Cca 2 900 pulz?/min, 1 100 uR/h z těsné blízkosti.

Nádobí s uranovou glazurou Fiesta ware a pod.Zna?ně radioaktivní m??e byt nádobí s uranovou glazurou. Glazura mívala tlou??ku p?ibli?ně 0,2mm a obsah uranu byl a? k 20%. Nejvíce uranu se pou?ívalo v oran?ové a ?ervené glazu?e. Men?í mno?ství se p?idávalo i do ?luté, krémové apod. Nejslavněj?ím vyrobcem nádobí s uranovou glazurou byla Homer Laughlin Company (HLO) v USA. Jejich nádobí se jmenovalo Fiesta Ware. Do glazury se v letech 1936-43 p?idával p?írodní uran. V letech 1959-73 se ji? p?idával ochuzeny uran. Jako p?íklad nádobí Fiesta Ware mám tento hrne?ek. P?esto?e barva je spí?e oran?ová, ?íkalo se takto barvenému nádobí Fiesta Red a později také Fiesta Mango Red. Hrne?ek pochází k edice Ironstone, která se vyráběla v letech 1968-72. Díky obsahu uranu je pochopitelně radioaktivní.
Cca 17 000 pulz?/min, 6 460 uR/h z těsné blízkosti. 6 100 pulz?/min, 2 300 uR/h z 5cm. 790 pulz?/min, 300 uR/h z 20cm.

Ioniza?ní hlási?e po?áru (detektory kou?e) obsahující Americium Am241


Ioniza?ní hlási?e po?áru obsahují radioaktivní materiál (Americium Am241) pro ionizaci vzduchu v detek?ní komo?e. Kou? vnikající do komory změní vodivost vzduchu a tím je indikován po?ár.


?títek ioniza?ního detektoru kou?e s varováním o obsahu radioaktivního materiálu Americia Am241 a s uvedenou hodnotou aktivity 18,5 kBq (kilo Bequerel?) neboli 0,5uCi (mikro Curie). Moderněj?í hlási?e mají aktivitu pouze 3 - 4 kBq. Maximální hodnota, která se u hlási?? kdy vyskytovala, údajně byla 37 kBq neboli 1 uCi.


Hlási? bez plastového krytu


Varování CAUTION RADIOACTIVE MATERIAL


Po sejmutí plechového krytu (ktery slou?í i jako elektroda).


Zá?i? uprost?ed komory.


Deska detektoru zespodu


Zde u? je vidět zá?i? obsahující radioaktivní Americium, izotop Am241 s polo?asem rozpadu 432 let. Americium je alfa zá?i?.


Plechová deska se zá?i?em


Zde je pro srovnání vyfocen také opticky (optoindika?ní, fotoelektricky) detektor kou?e, ktery narozdíl od toho ioniza?ního neosahuje ?ádny radioaktivní materiál. Na snímku je vidět jeho typická komora z ?erného plastu. Indikace probíhá na optickém principu. Kou? zp?sobí, ?e světlo infra LED se dostane na fotodiodu za rohem. Nevyhodou takového indikátoru je, ?e nereaguje na neviditelné plyny vznikající p?i ho?ení nebo doutnání, ale pouze na viditelny kou?. Proto jsou ioniza?ní hlási?e spolehlivěj?í.


Je?tě jeden pohled na komoru fotoindika?ního hlási?e. Vep?edu je vidět IR LED a vzadu fotodiodu.


Americium je témě? vyhradně alfa zá?i?. Nízkoenergetické ?ástice neproniknou p?íli? mnoho materiál?. Ukázalo se, ?e trubice STS-5 není na detekci p?íli? vhodná. Proto bylo mě?ení provedeno také trubicí Philips 18504 se slídovym okénkem, které umo?ňuje i indikaci alfa zá?ení a vlivem pozadí ukazuje cca 21 pulz?/min. Hodnota se se vzdáleností od zá?i?e velmi rychle sni?uje. Nad 2cm u? nelze témě? nic namě?it.


Mě?ení s STS-5, která nezaznamenává témě? nic. Namě?eno bylo pouze 500 pulz?/min z těsné blízkosti.

Trubice Philips 18504: Cca 92 000 pulz?/min z těsné blízkosti. Cca 11 000 pulz?/min z 1cm. Cca 120 pulz?/min z 2cm.

Dal?í potenciálně radioaktivní p?edměty

Seznam dal?ích p?edmět?, které podle dostupnych zdroj? mohou byt zá?i?i alfa, beta nebo gamma (nevlastním v?echny z nich):
-Ciferníky starych budík?, hodinek, leteckych vy?koměr?, voltmetr?, vojenskych mě?idel, kompas? a pod. svítící ve tmě obsahující radium.
-Zá?i?e z ioniza?ních (nikoliv optickych) detektor? kou?e (hlási?? po?áru) obsahující Americium Am241
-Bleskojistky, staré nízkonapě?ové doutnavky, zá?ivky a vybojky, zvlá?tě ze SSSR, thyratrony a pod.
-Staro?itné nádobí (oran?ovo?ervené Fiesta ware, r?zné barevné motivy, a pod.), některé druhy skla a porcelánu barvené radioaktivními prvky
-Smolinec (uranit) a jiné uranové rudy a minerály obsahující radioaktivní izotopy
-Elektrody některych vybojek (nap?. halogenidovych) obsahujících thorium
-Svá?ecí elektrody TIG/WIG (netavící se) z thoriovaného wolframu
-Pun?o?ky pro plynové lampy, zvlá?tě ty star?í a nezna?kové (thoriovany wolfram)
-Některé ?o?ky a objektivy fotoaparát? (kamer) - do skla se p?idávalo Thorium 232 pro zvy?ení indexu lomu.
-Zku?ební zá?i?e radiometr? (dozimetr?), vyukové zá?i?e (nap?. ze ?kolní sady Gamabeta).
-Zá?ivkové startéry
-Katody elektronek, vakuovych a plynovych usměrňova?ek, magnetron? a pod.
-Uranové sklo a vyrobky z něj (?perky, náu?nice, náhrdelníky, vázy, skleni?ky, hrne?ky, talí?e, so?ky, ...)
-Draselná s?l, náhrady soli (dietní s?l) obsahující KCl místo NaCl. P?írodní draslík obsahuje 0,012% radioaktivního izotopu 40K (beta zá?i?).
-Staré zapalovací sví?ky obsahující polonium pro ionizaci jisk?i?tě
-Kartá?ky na ?i?tění desek obsahující polonium, které zp?sobuje ionizaci a p?itahuje prach.
-Tritiové svítící p?ívěsky, ciferníky, kompasy, orienta?ní světla a svítící cedulky obsahují radioaktivní tritium (supertě?ky vodík)
-Staré hromosvody obsahující zá?i?e pro ionizaci vzduchu okolo ?pi?ky.


Video 1 - Uranovy náhrdelník


Video 2 - Hrnek FiestaWare s uranovou glazurou


Video 3 - Hodinky obsahující radium


Video 4 - Americium z hlási?e po?áru.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏